اعضای هیات علمی

افشین افضلی

change-logo

افشین افضلی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219205 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آمار توصیفی 1219291 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آمار توصیفی 1219291 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
روش های آماری پیشرفته در علوم رفتاری 1219240 2 01 هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219136 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آمار استباطی 1219292 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار استباطی 1219292 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
سنجش و اندازه گیری 1219294 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
سنجش و اندازه گیری 1219294 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کاربرد روش های آماری در برنامه درسی 1219367 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 10 نتیجه
از 1