اعضای هیات علمی

افشین افضلی

change-logo

افشین افضلی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار استباطی 1219292 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار استباطی 1219292 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
سنجش و اندازه گیری 1219294 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
سنجش و اندازه گیری 1219294 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کاربرد روش های آماری در برنامه درسی 1219367 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 5 نتیجه