اعضای هیات علمی

علی اصغری صارم

علی اصغری صارم

علی اصغری صارم   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها 2514092 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مدیریت استراتژیک 2513093 3 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مدیریت رفتار سازمانی 2513081 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آموزش مهارت های حرفه ای 2513086 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1398/04/05 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1397
مدیریت منابع انسانی 2513082 3 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مدیریت منابع انسانی 2513082 3 02 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1