اعضای هیات علمی

رضا امیری چایجان

رضا امیری چایجان

رضا امیری چایجان   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترمودینامیک 2222135 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق 2222258 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
عملیات واحد 3 2222511 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مسئله مخصوص 2222318 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مهندسی تجهیزات صنایع غذایی 2222317 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بهینه سازی فرآیندهای صنایع غذایی(فناوری پس از برداشت) 2222308 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روش تحقیق 2222258 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
عملیات واحد 2 2222512 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مکانیک سیالات کاربردی در صنایع غذایی 2222316 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1