اعضای هیات علمی

رضا امیری چایجان

رضا امیری چایجان

رضا امیری چایجان   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالات



همایش ها




هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهینه سازی فرآیندهای صنایع غذایی(فناوری پس از برداشت) 2222308 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روش تحقیق 2222258 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
عملیات واحد 2 2222512 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مکانیک سیالات کاربردی در صنایع غذایی 2222316 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 4 نتیجه