اعضای هیات علمی

موسی اعظمی

موسی اعظمی

موسی اعظمی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مدیریت آموزش و ترویج کشاورزی پایدار 2214302 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
توسعه و سرمایه اجتماعی 2214284 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
جامعه شناسی توسعه کشاورزی و منابع طبیعی 2214260 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مباحث نوین توسعه کشاورزی 2214316 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
جامعه شناسی روستایی و عشایری 2214245 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
حکمرانی و مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده 2214289 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
راهبردهای توسعه کشاورزی در ایران و جهان 2214295 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روش تحقیق 2214181 2 01 نیمه اول ترم شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روش های تحقیق پیشرفته در توسعه کشاورزی 2214315 2 01 نیمه اول ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم دو شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه اول ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
زبان انگلیسی تخصصی 2214265 2 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مدیریت توسعه 2214293 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
جامعه شناسی روستایی و عشایری 2214245 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
حکمرانی و مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده 2214289 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
راهبردهای توسعه کشاورزی ایران و جهان 2214314 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
روش تحقیق 2214181 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
روش تحقیق در توسعه روستایی 2214283 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
روش های تحقیق پیشرفته در توسعه کشاورزی 2214315 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
زبان انگلیسی تخصصی 2214265 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
مدیریت توسعه 2214293 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
مدیریت سازمانی و منابع انسانی 2214084 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 20 نتیجه
از 1