اعضای هیات علمی

محمد بابایی

محمد بابایی

محمد بابایی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی در روستا 1410071 4 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 16:00) 1398/06/06 (08:00 - 10:00) 3973
تشریح نشخوارکنندگان ، طیوروآبزیان 1412035 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تشریح نشخوارکنندگان ، طیوروآبزیان 1412035 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حیوانات آزمایشگاهی 1413056 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حیوانات آزمایشگاهی 1413056 3 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کالبدشناسی 1 1412068 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کالبدشناسی 1 1412068 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مدیریت آزمایشگاه 1413248 1 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 8 نتیجه
از 1