اعضای هیات علمی

جواد افشار کهن

جواد افشار کهن

جواد افشار کهن   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی آثار صاحبنظران جامعه شناسی 1312032 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
جامعه شناسی ارتباط جمعی 1312067 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
جامعه شناسی انقلاب 1312022 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی جامعه شناسی 2 1312060 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
بررسی مسائل اجتماعی ایران 1312025 3 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار بررسی مساله مورد پژوهش وجارچوب نظری آن 1312178 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی جامعه شناسی و مفاهیم اساسی 1 1312001 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
بررسی مسایل اجتماعی ایران 1312175 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی ارتباط جمعی 1312067 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی انقلاب 1312022 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی جامعه شناسی 2 1312060 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 11 نتیجه
از 1