اعضای هیات علمی

جواد افشار کهن

جواد افشار کهن

جواد افشار کهن   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی مسایل اجتماعی ایران 1312175 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی ارتباط جمعی 1312067 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی انقلاب 1312022 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی جامعه شناسی 2 1312060 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 4 نتیجه