اعضای هیات علمی

جواد افشار کهن

جواد افشار کهن

جواد افشار کهن   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی مسائل اجتماعی ایران 1312025 3 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار بررسی مساله مورد پژوهش وجارچوب نظری آن 1312178 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی جامعه شناسی و مفاهیم اساسی 1 1312001 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
بررسی مسایل اجتماعی ایران 1312175 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی ارتباط جمعی 1312067 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی انقلاب 1312022 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی جامعه شناسی 2 1312060 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1