اعضای هیات علمی

محمدعلی ابوطالبیان

محمدعلی ابوطالبیان

محمدعلی ابوطالبیان   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی الگوی کشت 2219275 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بوم شناسی حفاظتی 2219257 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تغییر اقلیم و تولید گیاهی 2219251 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی تغذیه گیاهان زراعی 2219282 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی تغذیه ای گیاهی 2219223 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی کشاورزی پایدار 2219026 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اکولوژی بذر گرایش زراعت 2219146 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
اکولوژی گیاهان زراعی 2219277 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
بوم شناسی 2218083 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تولید پایدار گیاهان زراعی 2219269 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اکولوژی بذر گرایش زراعت 2219146 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بوم شناسی 2218083 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تغذیه گیاهان زراعی 2219127 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
تولید پایدار گیاهان زراعی 2219269 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
زراعت درشرایط تنشهای محیطی 2219028 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/19 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
نمایش 15 نتیجه
از 1