اعضای هیات علمی

محمود اثنی عشری

محمود اثنی عشری

محمود اثنی عشری   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 2211060 3 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 2211060 3 02 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تغذیه و متابولیسم گیاهی 2223179 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
زبان تخصصی 2211033 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی 2223182 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی گلدهی 2223202 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کشت بافت و سلول گیاهی 2223206 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کشت بافت و سلول گیاهی 2223206 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی 2223035 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 2211060 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 2211060 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 2211060 3 03 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 2211060 3 04 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
بیوشیمی گیاهی تکمیلی 2223199 2 01 نیمه اول ترم شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم باغبانی 2223174 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم باغبانی 2223174 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم باغبانی 2223174 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
سیستم های هیدروپونیک 2223197 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فیزیولوژی بعد از برداشت 2223008 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فیزیولوژی گیاهی 2223129 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2