اعضای هیات علمی

نفیسه اثنی عشری

نفیسه اثنی عشری

نفیسه اثنی عشری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
صفحه آرایی (2) 2814096 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
صفحه آرایی (2) 2814096 2 02 هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
طراحی تبلیغات 2814111 4 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398