اعضای هیات علمی

نفیسه اثنی عشری

نفیسه اثنی عشری

نفیسه اثنی عشری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی هویت بصری 2814113 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 19:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
طراحی هویت بصری 2814113 4 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
طراحی و بسته بندی 2814115 4 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طراحی و بسته بندی 2814115 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
صفحه آرایی (2) 2814096 2 02 هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
صفحه آرایی (2) 2814096 2 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
طراحی تبلیغات 2814111 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 13:00) 1398/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طراحی تبلیغات 2814111 4 02 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 19:00) 1398/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 8 نتیجه
از 1