اعضای هیات علمی

علیرضا نوریان

علیرضا نوریان

علیرضا نوریان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب شناسی 1413239 2 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آسیب شناسی 1413067 3 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آسیب شناسی 1413239 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آسیب شناسی 1413067 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آسیب شناسی 1413067 3 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اصول کار با میکروسکوپ الکترونی 1413245 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اصول کار با میکروسکوپ الکترونی 1413245 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 18:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
کالبدگشایی و آسیب شناسی نشخوارکنندگان 1412072 3 02 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
کالبدگشایی و آسیب شناسی نشخوارکنندگان 1412072 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آسیب شناسی کارآموزی 1413268 2 01 نامشخص 1399/03/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آناتومی و بافت شناسی کارآموزی 1413262 2 01 نامشخص 1399/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بافت شناسی 1412067 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بافت شناسی 1412067 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بافت شناسی 1413020 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بافت شناسی 1413020 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زبان انگلیسی برای علوم آزمایشگاهی 1413091 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آسیب شناسی 1413239 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آسیب شناسی 1413067 3 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آسیب شناسی 1413067 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آسیب شناسی 1413239 2 02 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3