اعضای هیات علمی

امید ایمان طلب

امید ایمان طلب

امید ایمان طلب   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 2118083 1 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
انتقال مطالب علمی و فنی 2118097 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کارگاه ریخته گری ذوب و مدل سازی 2114025 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
متالوژی فیزیکی مواد 2 2118101 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398