اعضای هیات علمی

مظاهر احمدی

مظاهر احمدی

مظاهر احمدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

 


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش سنتز مواد آلی 1911186 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شیمی حالت برانگیخته و حد واسطهای فعال 1911250 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شیمی فیزیک آلی 1911054 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شیمی آلی 3 1911032 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
شیمی فیزیک آلی 1911210 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 5 نتیجه