اعضای هیات علمی

محمدسعید ایزدی

محمدسعید ایزدی

محمدسعید ایزدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های پژوهش در مباحث میان رشته ای 2816088 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کارگاه طراحی شهری 3 2816025 3 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 17:00) 1398/10/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مباحث حفاظت تاریخی و تجدید حیات شهری 2816041 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی تجدید حیات شهری 2816036 2 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 4 نتیجه