اعضای هیات علمی

مسیب یارمحمدی واصل

مسیب یارمحمدی واصل

مسیب یارمحمدی واصل   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب شناسی اجتماعی 1313099 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آسیب شناسی روانی 2 1313060 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
انگیزش و هیجان 1313209 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روانشناسی تحولی 1 1313041 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 4 نتیجه