اعضای هیات علمی

مسیب یارمحمدی واصل

مسیب یارمحمدی واصل

مسیب یارمحمدی واصل   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب شناسی روانی 1 1313059 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران 1313190 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مباحث جدید در آسیب شناسی روانی 1313205 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آسیب شناسی اجتماعی 1313099 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آسیب شناسی روانی 2 1313060 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
انگیزش و هیجان 1313209 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روانشناسی تحولی 1 1313041 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1