اعضای هیات علمی

یوسف آرام

یوسف آرام

یوسف آرام   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی زبان شناختی آثار ادبی فارسی 1225079 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
زبانشناسی تربیتی 1225100 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مقابله و بررسی ترجمه متون اسلامی 1217060 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مقدمات زبانشناسی 1225001 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تجزیه و تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی زبان فارسی 1225103 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی زبان 1225095 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
دستور پیشرفته زبان فارسی 1217052 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زبانشناسی عمومی 1217016 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
سمینار مسایل فراگیری/یادگیری زبان فارسی 1225102 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1