نمایشگر یک مطلب

آزمایشگاه مرکزی


دکتر حسین ترابزاده خراسانی
- رئیس آزمایشگاه مرکزی -
تحصیلات : دکتری

ایمیل : torabzadeh@basu.ac.ir

تلفن : 08138381420


داخلی : 546
دکتر سید علی حسینی سیر
- معاون آزمایشگاه مرکزی -
تحصیلات : دکتری

ایمیل :

تلفن : 08138380689


داخلی : 545
پری کــرمی
- کارشناس آزمایشگاه مرکزی -
تحصیلات : لیسانس

ایمیل : parikarami9595@gmail.com

تلفن : 08138381420


داخلی : 546
علیرضا عبدی نژاد
- کارشناس آزمایشگاه مرکزی -
تحصیلات :

ایمیل : aranet@gmail.com

تلفن : 08138381420


داخلی : 545