آزمایشگاه مرکزی


دکتر بابک ژاله
- رئیس آزمایشگاه مرکزی -
تحصیلات : دکتری

ایمیل : jaleh@basu.ac.ir

تلفن : 08138381420


داخلی : 546
دکترسیدعلی حسینی سیر
- معاون آزمایشگاه مرکزی -
تحصیلات : دکتری

ایمیل : sahosieni@gmail.com

تلفن : 08138380689


داخلی : 545
علیرضا عبدی نژاد
- کارشناس آزمایشگاه مرکزی -
تحصیلات :

ایمیل : aranet@gmail.com

تلفن : 08138381420


داخلی : 545