اعضای هیات علمی

عباس افلاطونی

عباس افلاطونی

عباس افلاطونی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی نقش تعدیل گر کیفیت حسابرسی در رابطه میان حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/17
بررسی تاثیر معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اقتصادی بر بازده سهام کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/26
بررسی رابطۀ ویژگی های شرکت با سود مدیریت شده و سود مدیریت نشده و تغییر در ساختار سرمایه کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/30
بررسی تأثیر سطح نگهداشت وجوه نقد شرکت بر سرعت تعدیل آن کارشناسی ارشد دانلود 1401/04/26
بررسی رابطه فرصت‏های سرمایه‏ گذاری ، کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/27
بررسی تأثیر ویژگی های مدیر عامل اجرایی بر رابطه بین ابهام حسابداری و همزمانی قیمت سهام کارشناسی ارشد دانلود 1400/09/29
بررسی تاثیر نااطمینانی در سیاست های اقتصادی بر هزینه بدهی شرکت ها کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/18
یگانه شالی ایمان بررسی رابطه بین بهنگامی و قابلیت اتکای گزارشگری مالی با کارایی سرمایه گذاری های برون سازمانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
سپیده رستمی بررسی تاثیر معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اقتصادی بر بازده سهام کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/26
سمانه کیانی بررسی تأثیر ویژگی های مدیر عامل اجرایی بر رابطه بین ابهام حسابداری و همزمانی قیمت سهام کارشناسی ارشد دانلود 1400/09/29
مسلم کریم محمود بررسی نقش تعدیل گر کیفیت حسابرسی در رابطه میان حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/17
پیام مودت بررسی رابطه فرصت‏های سرمایه‏ گذاری ، کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/27
سعید ابراهیم زاده بررسی تأثیر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری بر سودآوری و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
مغفره احمدی بررسی تاثیر تصمیمات ساختار سرمایه بر مخاطره جریان وجوه نقد کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/09
مهناز احمدوند بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی و حسابداری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/18
عاطفه آذر بررسی رابطه ی بین ریسک کیفیت افشا و ریسک کیفیت اقلام تعهدی با صرف ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/12
امین امیر بختیاروند بررسی تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت اقلام تعهدی بر انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/21
ایمان انصاری بررسی تاثیر میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر نوسانات بازده و میزان شفافیت قیمت سهام کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/16
فرزاد ایوانی ارائه الگوی بهینه پیش بینی بازده سهام و انتخاب پرتفوی بر مبنای مدل ترکیبی درخت تصمیم و رگرسیون دکتری دانلود 1397/11/30
محسن بیات کمری عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش در شکاف بین ساختار سرمایه واقعی و بهینه کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
محمد برزابادی فراهانی تدوین مدل عوامل تأثیرگذار بر دوره تصدی حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
صابر حسین ابادی بررسی تأثیر ویژگی های شرکتی بر سرعت تعدیل دارایی نقدی کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/19
کاظم حکیمی حیدرانلو بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و پایداری سود در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/21
شیما حمیدی بررسی رابطۀ ویژگی های شرکت با سود مدیریت شده و سود مدیریت نشده و تغییر در ساختار سرمایه کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/30
مسعود حمزه نیکنیافرد بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت افشا بر میزان به کارگیری منابع مالی در فعالیت تجاری اصلی شرکت ها کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/25
مهدی خزایی ارائه الگوی عوامل مؤثربرقابلیت مقایسه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دکتری دانلود 1397/04/19
افسانه دهقانی دشتابی بررسی عوامل مؤثر بر سرعت تعدیل نسبت سود نقدی پرداختی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
نسیم رضایی بررسی رابطه چرخه عمر شرکت وهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
آرش زواری بررسی اثر نوع مالکیت بر رابطه میان نوسان جریان نقد با اهرم مالی و سررسید بدهی شرکت کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/13
زرین سوری بررسی تأثیر کیفیت افشاء و مؤلفه های آن (بهنگامی و قابلیت افشاء) بر عملکرد واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
حسین شکوری نسب بررسی تأثیر کیفیت افشا بر رابطه هموارسازی سود و هزینه بدهی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
وحید شهبازی بررسی تأثیر قابلیت اتّکا و بهنگامی ارائه گزارش های مالی بر سرعت تعدیل نسبت اهرمی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
مصطفی عرب خراسانی بررسی تاثیر نااطمینانی در سیاست های اقتصادی بر هزینه بدهی شرکت ها کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/18
حسن علی زاده ورزنه بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات سود حسابداری و اجزای نقدی و تعهدی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/16
جواد کریمی بررسی رابطۀ بین نقد شوندگی سهام و میزان نگهداشت وجوه نقد کارشناسی ارشد دانلود 1399/06/24
حامد کمریی بررسی رابطه ی بین محافظه کاری حسابداری با میزان تأمین مالی از بانک ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
رضا مددیان معز بررسی تأثیر اهرم عملیاتی بر سودآوری و ساختار سرمایه کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/10
نرگس مسگری بررسی تأثیر دستکاری فعالیت های واقعی شرکت بر میزان قابلیت مقایسه صورت های مالی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/16
مهدی نادعلی پور بررسی تأثیر سطح نگهداشت وجوه نقد شرکت بر سرعت تعدیل آن کارشناسی ارشد دانلود 1401/04/26
مرضیه نعمتی بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشاء با اعتبار تجاری: رویکرد متغیرهای ابزاری کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
نادر نیکبخت ارزیابی توان بازار سرمایه در تشخیص مدیریت سود واقعی و حسابداری دکتری دانلود 1397/04/19
ویدا یوسفوندی بررسی رابطه جریان های وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی با ارزش شرکت کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/11
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول حسابداری (2) 1314123 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
تحلیل آماری 1314055 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
حسابداری پیشرفته(2) 1314130 3 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 19:00) 1402/04/21 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1401
اصول حسابداری (1) 1314122 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
حسابداری موارد خاص 1314140 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
روش تحقیق پیشرفته(ارشد حسابداری) 1314101 2 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/05 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
تحلیل آماری 1314055 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
تئوری حسابداری2 1314049 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
حسابداری پیشرفته(2) 1314130 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
اصوا حسابداری (1) 1314183 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اصول حسابداری (1) 1314122 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اصول حسابداری(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 1219324 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تئوری حسابداری1 1314048 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
روش تحقیق پیشرفته(ارشد حسابداری) 1314101 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اصوا حسابداری (2) 1314184 3 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اصول حسابداری (2) 1314123 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تحلیل آماری 1314055 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تئوری حسابداری2 1314049 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
حسابداری پیشرفته(2) 1314130 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اصوا حسابداری (1) 1314183 3 01 هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) 1399/11/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2