عباس افلاطونی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

عباس افلاطونی

علوم اقتصادی و اجتماعی / حسابداری

رساله های دکتری

 1. نقش استانداردهای بین المللی حسابرسی در ارتقای کیفیت کنترل های داخلی شرکت های نفتی عراق
  نبرد کریم رحیم 1402
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش استانداردهای بین المللی حسابرسی در ارتقای کیفیت کنترل داخلی شرکت های نفتی کشور عراق است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران مالی شرکت های نفتی عراق، رئیس حسابرس داخلی شرکت های نفتی عراق و مدیر عامل شرکت های نفتی عراق است. با توجه به مبانی نظری مطرح شده فرضیه ها تدوین و سوالات پژوهش در قالب پرسشنامه محقق ساخته بین مدیران مالی، رئیس حسابرسی داخلی و مدیران عامل شرکت های فعال در حوزه نفت در کشور عراق توزیع شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی تایید فرضیه های پژوهش است. بر این اساس اجرای استانداردهای بین المللی حسابرسی می تواند ارتقای کیفیت کنترل های داخلی را بدنبال داشته باشد. براساس نتایج پژوهش بکارگیری استانداردهای بین المللی موجب درک بهتر محیط کنترلی خواهد شد. درک بهتر محیط کنترلی منجر به به حفظ رفتار صادقانه و اخلاق مدارانه توسط کارکنان خواهد شد. همچنین بکارگیری این استانداردها موجب ارزیابی موثرتر ریسک، درک بهتر از سیستم اطلاعاتی، درک بهتر از فعالیت های کنترلی و درک بهتر از نظارت بر کنترل خواهد شد.
  خلاصه پایان نامه

 2. بیش اطمینانی مدیران، لحن گزارش مدیریت و سرعت تعدیل اهرم
  کفسان منصوری 1402
  با توجه به اینکه مدیران در انتخاب لحن مورد استفاده در گزارش های مدیریتی، آزادی عمل دارند؛ لذا انتظار بر آن است که از طریق مدیریت لحن گزارش، ادراک استفاده کنندگان از گزارش های مدیریت را کنترل کنند و در نتیجه با کاهش ریسک اطلاعاتی و محدودیت های مالی، هزینه تعدیل اهرم را کاهش داده و نهایتا سرعت تعدیل اهرم را افزایش دهند. هدف این پژوهش تعیین تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر رابطه بین لحن گزارش مدیریت و سرعت تعدیل اهرم است؛ نمونه این پژوهش شامل 134 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1396 تا پایان 1400 است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی (با کنترل اثرات سال ها و صنایع) استفاده شده است. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران منجر به کاهش سرعت تعدیل اهرم بازاری می شود و این کاهش در سرعت تعدیل، در شرکت های کم اهرمی بیش تر از سایر شرکت هاست. همچنین نتایج حاکی از آن است که استفاده بیشتر مدیران از لحن مثبت در تهیه گزارش ها، منجر به افزایش سرعت تعدیل اهرم می شود. افزون بر آن، نتایج بیانگر آن است که بیش اطمینانی مدیران تاثیری بر انتخاب لحن مثبت ندارد اما باعث افزایش استفاده مدیران از لحن منفی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیران منجر به تضعیف رابطه مثبت بین لحن گزارش مدیریت و سرعت تعدیل اهرم می شود.
  خلاصه پایان نامه

 3. تبیین نقش ابعاد فساد در تحریف صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  کاوه قادری 1402
  هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر تبیین ابعاد مختلف فساد مالی و بررسی ارتباط این ابعاد با تحریف در صورت های مالی است. مطابق با مبانی نظری سه بعد فساد اداری – عملیاتی، فساد تجاری و فساد سیاسی شناسایی و مولفه ها و شاخص های آن تبیین گردید. روش پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مقطعی بوده است. جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی دانشگاه، مدیران مالی و اعضای جامعه حسابداران رسمی بوده اند. حجم نمونه 193 نفر بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. جهت بررسی اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوایی و جهت سنجش پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS بهره گرفته شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون صورت گرفته و ارزیابی مدل بر اساس تحلیل عاملی داده ها آزمون شده است. نتایج پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم و معنادار بعد تجاری و سیاسی فساد بر تحریف در صورت های مالی است. اما ارتباط معناداری بین بعد اداری-عملیاتی با تحریف در صورت های مالی یافت نشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از وجود روابط مثبت و معنادار ابعاد شاخص های فساد تجاری و سیاسی با شاخص های تحریف در صورت های مالی است. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان از قابل قبول بودن داده های گرداوری شده و برازش مدل مفهومی پژوهش است
  خلاصه پایان نامه

 4. عنوان: ثبات حاکمیت شرکتى و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابدارى شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق
  رفیق فرج محمود 1402
  ثبات در مکانیزم های مختلف حاکمیت شرکتی می تواند به شرکت ها در تدوین برنامه ها و استراتژی های منسجم و دستیابی به اهداف شرکت ها کمک نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ثبات حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات حسابداری است. جهت اندازه گیری ثبات حاکمیت شرکتی از چهار معیار ثبات مدیریت، ثبات حاکمیت، ثبات دوره تصدی حسابرسی مستقل و ثبات دوره تصدی کمیته حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بغداد می باشد و نمونه پژوهش با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 55 شرکت طی سال های 2011-2020 انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از رد فرضیه اول پژوهش و ارتباط منفی بین ثبات مدیریت و کیفیت اطلاعات حسابداری است. همچنین نتایچ حاصل از فرضیه دوم پژوهش نشان از رد آن و ارتباط منفی بین ثبات مالکیت و کیفیت اطلاعات حسابداری است. نتایج فرضیه سوم نیز حاکی از رد فرضیه پژوهش و بیانگر ارتباط منفی بین ثبات دوره تصدی حسابرس مستقل و کیفیت اطلاعات حسابداری است. بر اساس نتایح پژوهش بین دوره تصدی کمیته حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری ارتباط معناداری وجود ندارد. لذا بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها هر اندازه ثبات در ارکان راهبری و نظارتی شرکت ها وجود داشته باشد کیفیت اطلاعات حسابداری پایین تر است.
  خلاصه پایان نامه

 5. نقش میانجی مدیریت ریسک در رابطه بین راهبرد تجاری و لحن افشای ریسک
  امیرحسین عظیمیان معز 1402
  قوانین موجود در حوزه ریسک، این امکان را به مدیران می دهد تا از آزادی عمل زیادی در افشای ریسک برخوردار باشند. لحن افشای ریسک نیز از این قاعده مستثنی نیست و شناخت عواملی که بر لحن انتخابی مدیران تاثیرگذار است، اهمیت ویژه ای دارد. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی اثر دو متغیر مدیریت ریسک و راهبرد تجاری بر لحن افشای ریسک پرداخته است. تعیین اثر مدیریت ریسک بر رابطه بین راهبرد تجاری و لحن افشای ریسک شرکت را می توان هدف عمده این پژوهش به شمار آورد. فرضیه-های پژوهش با بهره گیری از مدل های رگرسیونی چندگانه و اثر میانجی گری با استفاده از آزمون سوبل و همگی مبتنی بر داده های ترکیبی، آزمون گردیده اند. بازه زمانی این پژوهش سال های 1394 لغایت 1399 را در بر می گیرد. در این بازه زمانی، داده های 126 شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصله از این پژوهش حاکی از آن است که در بورس اوراق بهادار تهران نوع راهبرد تجاری شرکت اثر مستقیمی بر شکل دهی مدیریت ریسک سازمانی می گذارد، بنحوی که راهبرد تجاری تدافعی منجر به شکل گیری مدیریت ریسک قوی تر و راهبرد تهاجمی منجر به شکل گیری مدیریت ریسک ضعیف تر می گردد. همچنین علی رغم آنکه راهبرد تجاری بصورت مستقیم بر لحن افشای شرکت اثر گذار نیست، مدیریت ریسک سازمانی به عنوان یک متغیر میانجی باعث می گردد شرکت-هایی که رویکرد تدافعی دارند لحن منفی تر و شرکت هایی که رویکرد تهاجمی دارند لحن مثبت تری در گزارشگری ریسک خود اختیار نمایند. همچنین مدیریت ریسک به عنوان یک متغیر میانجی سبب میگردد تا میزان ریسک پذیری شرکت یا بعبارتی راهبرد تجاری آن رابطه ای معکوس با لحن افشای ریسک داشته باشد. بررسی ادبیات در حوزه افشای ریسک نشان می دهد در خصوص عوامل مدیریتی از جمله راهبرد تجاری و مدیریت ریسک که بر لحن افشای ریسک تاثیرگذار است، تاکنون مطالعه ای صورت نپذیرفته است. از اینرو پژوهش حاضر بر آن است تا با توسعه ادبیات مربوطه در این زمینه، علاوه بر پژوهشگران به قانون گذاران حوزه بازار سرمایه در تبیین دستورلعمل ها و قوانین جدید و به ذینفعان این حوزه در پیش بینی ها و برآوردهای متاثر از لحن افشا ریسک ها یاری رساند.
  خلاصه پایان نامه

 6. ارائه الگوی بهینه پیش بینی بازده سهام و انتخاب پرتفوی بر مبنای مدل ترکیبی درخت تصمیم و رگرسیون
  فرزاد ایوانی 1397
  هدف دانش حسابداری، تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی است. یکی از معیارهای سودمندی اطلاعات حسابداری، توان پیش بینی آن است. پیش بینی بازده سهام اگرچه پیچیده است ولی همواره موردعلاقه سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران و تصمیم گیران جهت پیش بینی بازده سهام نیازمند اطلاعات هستند. بخشی از این اطلاعات از طریق گزارش های مالی شرکت ها تامین می شود. گزارش های مالی محصول حسابداری است، لذا سودمندی آن را می توان از طریق بررسی نقش این اطلاعات در پیش بینی بازدهی سهام بررسی کرد. پیش بینی بازده سهام یکی از مهم ترین مباحث مالی است که توجه پژوهشگران بسیاری را به خود جلب کرده است، به دلیل آنکه بازده سهام متاثر از متغیرهای متعدد و متفاوتی است، پیش بینی آن کار ساده ای نیست؛ یکی از موضوعات مهم در این پیش بینی ها انتخاب مدل های مناسب است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی بهینه پیش بینی بازده سهام و انتخاب پرتفوی بر مبنای مدل ترکیبی درخت تصمیم و رگرسیون است. دوره موردبررسی از سال 1388 تا سال 1395 و متشکل از 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انتخاب متغیرهای موثر بر پیش بینی بازده از روش رگرسیون و همچنین از شش تکنیک داده کاوی زیرمجموعه درخت تصمیم با عنوان های CART، CRUSE، ID3، CHAID، M5 و M5^ در نرم افزار R و Rapidminer و Cruise v3.6.4 استفاده شده است. در این پژوهش با ترکیب روش های رگرسیون و شش تکنیک زیرمجموعه درخت تصمیم موثرترین متغیر جهت پیش بینی بازده معرفی شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که پرتفوی انتخابی بر اساس روش های زیرمجموعه درخت تصمیم دارای بازده بیشتری نسبت به پرتفوی انتخابی بر اساس رگرسیون بوده و تفاوت معناداری بین بازده پرتفوی تشکیل شده بر اساس مجموعه درخت تصمیم و روش رگرسیون وجود دارد. همچنین بر اساس دو روش آکاییک و شوارتز بیزین بهترین روش از بین روش های درخت تصمیم روش cart رگرسیون انتخاب شده است که این انتخاب مطابق بازده واقعی پرتفوی سال 95 نیز تایید می شود. جهت آزمون بیشتر بازده پیش بینی شده پرتفوی بر اساس مدل cart رگرسیون برای سال 1395 با بازده واقعی سال 1395 مقایسه شده است که نتایج بیانگر این است که تفاوت معناداری بین بازده پیش بینی شده پرتفوی بر اساس مدل cart رگرسیون و بازده واقعی سال 95 وجود ندارد و این بدان معنی است که مدل انتخابی، بازده را ب
  خلاصه پایان نامه

 7. ارزیابی توان بازار سرمایه در تشخیص مدیریت سود واقعی و حسابداری
  نادر نیکبخت 1397
 8. ارائه الگوی عوامل موثربرقابلیت مقایسه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
  مهدی خزایی 1397
  قابلیت مقایسه صورت های مالی نقش مهمی در سودمندی اطلاعات جهت فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان دارد. ارتقای قابلیت مقایسه صورت های مالی،یکی از اهداف تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری است و این امر مستلزم شناسایی عوامل موثر بر قابلیت مقایسه است. در این پژوهش، از معیارهای مختلفیجهت سنجش قابلیت مقایسه استفاده شده است. با نقد و بررسی شاخص های موجود، تعدیلاتی به مدل دیفرانکو و همکاران (2011) اعمال شده و مدل جدیدی ارائه گردیده است. شاخص های قابلیت مقایسه می توانندشرکت هایی راکه درآنهاقابلیت مقایسه پایین است ویاروندکاهشی دارد شناسایی کنند. همچنین این شاخص ها می توانندبه منظورسنجش کارایی اقداماتی ازقبیل به کارگیری استانداردهای جدیدیاپذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برقابلیت مقایسه صورت های مالی مفیدباشند. پس از سنجش متغیر وابسته قابلیت مقایسه توسط چهار معیار مختلف، عوامل موثر بر قابلیت مقایسه صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بررسی شده است. نمونه این پژوهش شامل 120 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1384 تا پایان 1394 است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی (با کنترل اثرات سال ها و صنایع) استفاده شده است. نتایج بررسی هاحاکی ازآن است که براساس معیاراول سنجش قابلیت مقایسه،متغیرهای اندازۀموسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس،مدیریت سود، نوسانات بازده دارایی ها، و مالکیت دولتی اثر منفی و معنادار،و متغیرهای توانایی مدیریت وتمرکزمالکیت اثرمثبت و معناداری برمیزان قابلیت مقایسه دارند. نتایج بااستفاده ازمعیاردوم نشان دادکه مدیریت سود اثر منفی و معنادار،و متغیرهای اندازه شرکت وتوانایی مدیریت تاثیرمثبت و معناداری برقابلیت مقایسه صورت های مالی دارند. بااستفاده ازمعیارسوم نتایج نشان دادکه متغیرهای دوره تصدی حسابرس، مدیریت سود، و نوسانات بازده دارایی ها تاثیر منفی و معنادار، و متغیرهای اندازه شرکت و توانایی مدیریت تاثیر مثبت و معناداری بر قابلیت مقایسه صورت های مالی دارند.نتایج بااستفاده ازمعیارچهارم بیانگرآن است متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی،دوره تصدی حسابرس،مدیریت سود،و نوسانات بازده دارایی ها تاثیر منفی و معنادار، و متغیرهای اندازه شرکت،توانایی مدیریت، مالک
  خلاصه پایان نامه

پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد

 1. بررسی تاثیر عدم شفافیت اجزای نقدی و تعهدی سود شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام
  افشار عباسی 1402
  جریان نقدی و اقلام تعهدی به عنوان دو بخش مهم در سود به شمار می رود که نقش مهمی در تعیین عملکرد آتی قیمت سهام برای سرمایه گذاران دارد. عدم شفافیت این معیارها موجب گمراهی سرمایه گذاران می گردد که این امر منجر به ایجاد محیط مناسب برای احتکار اخبار بد توسط مدیران شرکت ها می شود. لذا، هنگامی که چنین اخبار بدی برای مدت طولانی انباشته می شوند و سپس به طور ناگهانی منتشر می شوند، سقوط قیمت سهام رخ می دهد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عدم شفافیت اجزای نقدی و تعهدی سود شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام می پردازد. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار طی بازده زمانی 1391-1400 انتخاب و آزمون شده است. نتایج با استفاده از روش رگرسیون چندگانه نشان می دهد که عدم شفافیت جریان وجوه نقد عملیاتی و عدم شفافیت اقلام تعهدی منجر به افزایش ریسک سقوط قیمت سهام می شود. همچنین، میزان تاثیر عدم شفافیت جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی بر ریسک سقوط قیمت سهام با هم برابر است.
  خلاصه پایان نامه

 2. بررسی رابطۀ ویژگی های شرکت با سود مدیریت شده و سود مدیریت نشده و تغییر در ساختار سرمایه
  شیما حمیدی 1401
  چکیده: ویژکی های شرکت از عواملی هستند که می توانند در دستکاری و جهت دهی سود اعلامی توسط واحد تجاری و متولیان امر موثر باشند به همین سبب مدیران به دنبال بهینه سازی میزان این ویژگی های شرکت به جهت بهره برداری و سود بیشتر هستند. از طرفی به دلیل مشخص نبودن مرز بین مدیریت سود و تقلب در صورت های مالی ارائۀ تعریف واحد و جامع توسط پژوهشگران دشوار است در این پژوهش برای اندازه گیری میزان رابطه ی مدیریت سود با ویژگی های شرکت از اهرم مالی، اندازه ی شرکت، حجم دارایی های شرکت، نوسان پذیری و فرصت های رشد شرکت استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل 243 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1386 الی 1399 است و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آماره های توصیفی و جدول ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون به روش داده های ترکیبی و افزون بر آن از رویکرد کنترل اثرات سال ها و صنایع نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چه در رویکرد پانل و چه در رویکرد کنترل اثرات سال و صنایع شاهد معنا داری متغیر های اهرم مالی، نوسان پذیری سود، اندازۀ شرکت، فرصت های رشد و حجم دارایی های شرکت با سود مدیریت شده و سود مدیریت نشده هستیم ولی با افزایش اهرم مالی و دارایی های ثابت شاهد کاهش سود مدیریت شده و سود مدیریت نشده هستیم که این امر باید توسط سرمایه گذاران به هنگام اعطای اعتبار به واحد های تجاری مورد توجه قرار گیرد چراکه شرایط شرکت را به هنگام درماندگی مالی نشان می دهد.
  خلاصه پایان نامه

 3. بررسی تاثیر نااطمینانی در سیاست های اقتصادی بر هزینه بدهی شرکت ها
  مصطفی عرب خراسانی 1401
  پژوهش های قبلی نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر طیف گسترده ای از تصمیمات مالی شرکت ها تاثیر می گذارد. با این حال، پژوهش های کمتری درباره رابطه بین عدم قطعیت سیاستهای اقتصادی و هزینه تامین مالی بدهی وجود دارد. محیط اقتصادی ایران به دلیل وجود شوک های تحریم و اثرات آن، یکی از محیط های نااطمینان برای تصمیم گیری به شمار می رود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نااطمینانی در سیاست های اقتصادی بر هزینه بدهی شرکت ها و اثر تشدید تحریم ها بر این رابطه است. برای نیل به این هدف پژوهش حاضر، به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نمونه آماری که شامل 163 شرکت (1630 سال-شرکت) و بین سال های 1390 تا 1399 بود، پرداخت. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها نشان داد که با افزایش نااطمینانی در سیاست های اقتصادی، هزینه بدهی شرکت ها افزایش می یابد. همچنین، میزان تاثیر نااطمینانی در سیاست های اقتصادی بر هزینه بدهی، در دوران تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران، افزایش یافته است. باتوجه به این یافته ها، باید سیاست گذاران به خصوص در طول یک بحران مالی، عدم اطمینان سیاست های اقتصادی را به منظور بهبود کارایی اقتصادی کاهش دهند. بنابراین، باید دولت به شرکت ها کمک کند تا هزینه های تامین مالی خود را کاهش دهند.
  خلاصه پایان نامه

 4. بررسی تاثیر سطح نگهداشت وجوه نقد شرکت بر سرعت تعدیل آن
  مهدی نادعلی پور 1401
  در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سطح نگهداشت وجوه نقد شرکت بر سرعت تعدیل آن پرداخته شده است. نگهداشت وجه-نقد و سرعت تعدیل و برگشت آن به سمت نقطه بهینه یکی از مهم ترین عواملی است که شرکت در مواقع بروز بحران های مالی به آن نیاز دارد. اگر هنگام وقوع بحران مالی یا هر نیاز مالی پیش بینی نشده شرکت دچار کسری نقدینگی باشد و یا برعکس، هنگامی که شرکت در صورت وجود فرصت های مهم سودآوری وجه نقد موجود را راکد نگه دارد همواره متحمل هزینه های زیادی خواهد شد. بنابراین، افزایش دانش مدیران در مورد کنترل نقدینگی شرکت و استفاده از ابزارهای مناسب برای تعدیل و نگهداشت آن در محدوه معین با توجه به عوامل و شرایط خاص آن شرکت یکی از مباحثی است که باعث افزایش هر چه بیش تر ارزش شرکت می شود. شرکت-ها به دلایل مختلفی نیاز به نگهداشت وجه نقد دارند. اینکه این نیاز در چه حد باشد می تواند شرکت را از هزینه های اضافی دور و در عین حال حداکثر بهروری از وجه نقد را نصیب شرکت کند در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، در این پژوهش ابتدا نقطه بهینه وجه نقد شرکت ها تعیین گشت. در ادامه سرعت تعدیل وجه نقد مورد سنجش قرار گرفت. برای سنجش سرعت تعدیل از مدل پنل پویا و از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد. طبق نتایج بدست آمده نرخ سرعت تعدیل در شرکت های ایرانی بالای 80 درصد است. طبق مفروضات پژوهش این نتیجه بدست آمد که با افزایش انحراف از نقطه بهینه در دو حد آستانه، سرعت تعدیل افزایش می یابد. این امر، به این دلیل است که هزینه های نگهداشت وجه نقد در سطوح آستانه ای از مزایای نگهداشت آن فزونی می یابد. بنابراین، به دلیل مزایای خالص مثبتی که در نقطه بهینه وجود دارد تعدیل با سرعت بالایی رخ می دهد. همچنین، در این پژوهش این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که سرعت تعدیل در سطوح بالای نقطه بهینه بیش تر از سطوح پایین آن است. علت این امر نیز این است که همیشه مصرف وجه نقد کم هزینه تر و آسان تر از انباشت آن می باشد.
  خلاصه پایان نامه

 5. بررسی نقش تعدیل گر کیفیت حسابرسی در رابطه میان حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت
  مسلم کریم محمود 1400
  با توجه به نقش حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت و ارتباط کیفیت حسابرسی بر افزایش اعتماد سهامداران به شرکتهای پذیرفته شده در بورس، این پژوهش به دنبال تاثیر نقش حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر عملکرد شرکت است. علاوه بر این، نقش تعدیل گر کیفیت حسابرسی بر رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت نیز بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 9 ساله از سال 1390 تا 1398 است. برای آزمون و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون چندگانه و محیط نرم افزاری ایویوز استفاده شده است. برای سنجش عملکرد شرکت از بازده دارایی ها و برای سنجش حاکمیت شرکتی از دو متغیر تمرکز مالکیت و درصد مدیران غیر موظف استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که کیفیت حسابرسی، که از طریق تخصص حسابرس در صنعت و اندازه موسسه حسابرسی سنجیده شده، با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد. با این حال، فرضیه پژوهش مبنی بر نقش تعدیل گر کیفیت حسابرسی در رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رد شد. در توضیح این نتایج می توان گفت که حضور اعضای غیر موظف مستقل در ترکیب هیات مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آن ها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهام داران و مدیران شرکت های کمک زیادی می کند و موجب ارتقای عملکرد شرکت ها می شود. با توجه به نتایج به دست آمده، شرکت ها باید برای بهبود عملکرد خود به موضوعات کیفیت حسابرسی و حاکمیت شرکتی توجه بیشتری داشته باشند. دولت نیز باید برای حصول اطمینان از این که شرکت ها دارای حسابرسی باکیفیتی هستند مقررات سخت گیرانه تری تدوین کند. همچنین، سهامداران و سرمایه گذاران می توانند بر بنگاه ها فشار بیاورند تا حسابرسی با کیفیت تر و حاکمیت شرکتی قوی تری داشته باشند.
  خلاصه پایان نامه

 6. بررسی رابطه فرصت‏های سرمایه‏ گذاری ، کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت
  پیام مودت 1400
  امروزه یکی از مباحث مهم در تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی شرکت‏ها، سودآوری و عملکرد مالی شرکت‏ها می‏باشد. همچنین فرصت سرمایه‏ گذاری یکی از عوامل موثر بر بهبود عملکرد شرکت‏ها است. علاوه بر فرصت سرمایه‏گذاری، حاکمیت شرکتی ابزاری برای رسیدن به اهداف و نظارت بر عملکرد مالی شرکت می‏باشد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه فرصت‏های سرمایه‏ گذاری،حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پرداخته است. جامعۀ آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هستند که با توجه به شروط در نظر گرفته شده تعداد 161 معادل 805 سال-شرکت در بازۀ زمانی سال های 1394 تا 1398 به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنین برای جمع آوری و مرتب سازی داده ها و آزمون فرضیات پژوهش از نرم افزارهای Excel و برای آزمون فرضیه‎ها Stata 17 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که از بین فرصت سرمایه‏گ ذاری و عملکرد شرکت رابطه منفی و معنادار و بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین با آن که کیفیت حاکمیت شرکتی اثر افزایشی معناداری بر عملکرد شرکت دارد، نمی تواند رابطۀ منفی بین فرصت‏های سرمایه ‏گذاری و عملکرد شرکت را تضعیف کند.
  خلاصه پایان نامه

 7. بررسی تاثیر ویژگی های مدیر عامل اجرایی بر رابطه بین ابهام حسابداری و همزمانی قیمت سهام
  سمانه کیانی 1400
  چکیده: ابهام یا عدم شفافیت اطلاعات ارائه شده منجر به افزایش نوسان بازده سهام، افزایش ریسک سرمایه گذاری و در نتیجه بی اعتمادی سرمایه گذاران می گردد. گزارشگری مالی منبع اصلی اطلاعات برای سهامداران است. علاوه بر این، به دلیل عدم تقارن اطلاعات در شرکت، سرمایه گذاران به اطلاعاتی که به آن ها کمک می کند تا تصمیم سرمایه گذاری خود را بگیرند توجه زیادی می کنند. سرمایه گذاران نوسانات بازده سهام را به عنوان معیاری از ریسک (مخاطره) در نظر می گیرند و از این معیار به عنوان ابزاری برای اندازه گیری میزان آسیب پذیری بازار سهام استفاده می نمایند به همین منظور مطالعه و بررسی عوامل موثر بر همزمانی قیمت سهام می تواند در اتخاذ بسیاری از تصمیمات در بازار سرمایه مفید و راه گشا باشد. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر ویژگی های مدیرعامل اجرایی بر رابطه بین ابهام حسابداری و همزمانی قیمت سهام است. همچنین در این پژوهش برای ارزیابی ابهام حسابداری از دو معیار مدیریت سود و اجتناب مالیاتی استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هستند که با توجه به شروط در نظر گرفته شده تعداد 105 شرکت در بازۀ زمانی سال های 1391 تا 1398 به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنین برای جمع آوری و مرتب سازی داده ها و آزمون فرضیات پژوهش از نرم افزارهای Excel و Eviews و برای آزمون فرضیه‎ها از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که اجتناب مالیاتی تاثیر منفی و معناداری بر همزمانی قیمت سهام دارد که دانش مالی مدیرعامل منجر به تقویت این رابطه و طول دورۀ تصدی مدیرعامل منجر به تضعیف این رابطه می شود. همچنین مدیریت سود تاثیر مثبت و معناداری بر همزمانی قیمت سهام دارد که دانش مالی مدیرعامل منجر به تقویت این رابطه و طول دورۀ تصدی مدیرعامل منجر به تضعیف این رابطه می شود.
  خلاصه پایان نامه

 8. بررسی تاثیر معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اقتصادی بر بازده سهام
  سپیده رستمی 1400
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اقتصادی بر بازده سهام بین سال های 1384 تا 1398 است. ارزیابی عملکرد مدیران به جهت کمک به سهامداران برای افزایش نفوذ و بهبود عملکرد مدیران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مهم ترین معیار نیز برای ارزیابی عملکرد، بازده سهام است که از طریق بررسی گزارشات حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس به دست می آید. در ایران برای دستیابی به اطلاعات شرکت ها از اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران می توان استفاده نمود. در این پژوهش برای بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بازده سهام از دو معیار اقتصادی و حسابداری استفاده شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، اطلاعات 103 شرکت (1545 سال-شرکت) استخراج شده است و داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews 9.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در خصوص تاثیر معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری بر بازده سهام نمی توان اظهار نظر قطعی نمود اما معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر اطلاعات اقتصادی بر بازده سهام تاثیر معنی داری دارند و همچنین معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر اطلاعات اقتصادی نسبت به معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری رابطه قوی تری با بازده سهام دارند.
  خلاصه پایان نامه

 9. بررسی اثر نوع مالکیت بر رابطه میان نوسان جریان نقد با اهرم مالی و سررسید بدهی شرکت
  آرش زواری 1399
 10. بررسی رابطۀ بین نقد شوندگی سهام و میزان نگهداشت وجوه نقد
  جواد کریمی 1399
  تصمیم گیری برای تعیین مقدار ذخایر نقدی در شرکت ها تبدیل به یکی از موضوعات قابل تامل در ادبیات تامین مالی شده است. شرکت ها همواره به دنبال نگهداشت میزانی از وجوه نقد هستند که باعث افزایش نقدشوندگی بازار سهام و نیز ارزش شرکت شود. سرمایه گذاران خواهان سهمی هستند که در هنگام فروش آن با مشکلی مواجه نشوند؛ بنابراین یکی از عواملی که می تواند در خرید یک سهم موثر باشد قدرت نقدشوندگی آن سهم است.حداکثر سازی ثروت سهامداران با افزایش ارزش شرکت میسر می شود و افزایش ارزش شرکت نیز منجر به افزایش نقدشوندگی سهام و بهبود حجم معاملات در بین سهامداران می گردد. در این پژوهش ، با استفاده از مدل رگرسیون با رویکرد داده های ترکیبی، تاثیر نقدشوندگی سهام بر میزان نگهداشت وجوه نقد شرکت ها، در 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا پایان 1397 بررسی شده است. نتایج آزمون حاکی از این بود که بین نقدشوندگی سهام و میزان نگهداشت وجه نقد رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج نشان می دهد که ضریب متغیر نقدینگی سهام، مثبت بوده ولی معنادار نیست. به عبارتی افزایش در نقدینگی سهام، تاثیری بر میزان نگهداشت وجه نقد ندارد.
  خلاصه پایان نامه

 11. بررسی رابطه جریان های وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی با ارزش شرکت
  ویدا یوسفوندی 1399
  تعیین ارزش شرکت از دسته عوامل مهم در فرایند سرمایه گذاری است. ارزش هر شرکت با توجه به ارزش سهام تعیین می شود. نسبت کیوتوبین یکی از ابزارهای اندازه گیری عملکرد و ارزش شرکت ها است. پژوهش حاضر با تاکید بر اهمیت ارزش شرکت در حوزه ی مالی و بررسی پژوهش ها به تبیین دقیق و جامعی از مفهوم ارزش شرکت و رابطه بین آن و جریان های وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1383 تا 1397 می باشد که 137 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است و با مدل کیوتوبین که در آن نسبت کیوتوبین متغیر جانشین ارزش شرکت می باشد، برآورد گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی و کنترل تاثیر برخی از متغیرها بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و تامین مالی، رابطه مثبت و معناداری با ارزش شرکت دارند و رابطه بین جریان های وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی و ارزش شرکت، در شرکت هایی با خالص جریان وجوه نقد عملیاتی مثبت، بیش از سایر شرکت ها است.
  خلاصه پایان نامه

 12. بررسی تاثیر اهرم عملیاتی بر سودآوری و ساختار سرمایه
  رضا مددیان معز 1399
  یکی از مهم ترین اهداف شرکت ها در بلندمدت، افزایش سودآوری و ثروت سهامداران است. گزینش و دستیابی به نوع بهینۀ تامین مالی شرکت، نقش مهمی در رسیدن به اهداف مذکور دارد. آگاهی از نحوۀ مناسب تامین مالی و همچنین سرمایه گذاری مناسب در دارایی های ثابت از اهمیّت بالایی برخوردار است، چرا که روش نامناسب تامین مالی و سرمایه گذاری غیربهینه در دارایی های ثابت از یک سو توان سودآوری شرکت را کاهش داده و از سوی دیگر شرکت را با بحران های مالی و خطر ورشکستگی روبرو می سازد. در این پژوهش، با استفاده از مدل رگرسیون با رویکرد داده های ترکیبی، تاثیر اهرم عملیاتی بر سودآوری و ساختار سرمایه در 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دربازۀ زمانی 1383 تا پایان 1397 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اهرم عملیاتی رابطۀ مثبت و معناداری با سودآوری دارد و سودآوری رابطۀ منفی و معناداری با ساختار سرمایه دارد. همچنین، نتایج بیانگر آن است که اهرم عملیاتی رابطۀ بین سودآوری و ساختار سرمایه را تعدیل نمی کند
  خلاصه پایان نامه

 13. بررسی تاثیر تصمیمات ساختار سرمایه بر مخاطره جریان وجوه نقد
  مغفره احمدی 1399
  ساختار سرمایه با جریان وجوه نقد دو حوزه نزدیک به هم هستند و تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر تصمیمات ساختار سرمایه بر مخاطره جریان وجوه نقد است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش گردآوری اطلاعات در دو مرحله انجام می شود. در مرحله ی اول برای تدوین مبانی نظری و بررسی مطالعات پیشین از روش کتابخانه ای و در مرحله ی دوم، برای گردآوری داده های مورد نظر به منظور آزمون فرضیات، از اطلاعات صورت های مالی، اطلاعات ارائه شده به بورس اوراق بهادار تهران و سایر منابع اطلاعاتی معتبر مانند بانک اطلاعاتی ره آورد نوین، سایت کدال استفاده خواهد شد. جامعۀ آماری این پژوهش، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1383 تا پایان سال 1397 می باشد. برای تعیین نمونۀ آماری از روش حذفی سیستماتیک استفاده می شود. در این روش ابتدا شرکت هایی که پایان سال مالی آنها 29 یا 30 اسفند ماه نیست حذف می شوند . نتایج نشان میدهد که بین نسبت اهرمی و مخاطره جریان وجوه نقد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (p<0.05). در شرکتهایی با جریان وجوه نقد عملیاتی کمتر، رابطه مثبت بین نسبت اهرمی و مخاطره جریان وجوه نقد، قوی تر است(p<0.05).
  خلاصه پایان نامه

 14. بررسی تاثیر کیفیت افشاء و مولفه های آن (بهنگامی و قابلیت افشاء) بر عملکرد واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  زرین سوری 1398
  استفاده کنندگان اطلاعات مالی، همواره در پی اطلاعات با کیفیت هستند؛ زیرا افشای این گونه اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران شرکت و سرمایه گذاران را کاهش می دهد. به همین دلیل بر اساس نظریه نمایندگی، انتظار می رود که مدیران به دستکاری سود اقدام کنند، همچنین با استفاده از مدیریت اقلام تعهدی می توان مقدار سود گزارش شده را تغییر داد. این موضوع باعث می شود تا نتوان از سود گزارش شده برای ارزیابی عملکرد شرکت ها استفاده کرد. افزون بر آن، مدیریت اقلام تعهدی می تواند رابطه بین متغیر های مرتبط با ارزیابی عملکرد (مانند کیفیت افشاء و اجزای آن شامل بهنگامی و قابلیت اتکا) را با عملکرد شرکت تعضیف کند. در این پژوهش، تاثیر کیفیت افشاء و اجزای آن (بهنگامی و قابلیت اتکا) بر معیارهای واقعی عملکرد (که از طریق نسبت تعدیل شده بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری شده) در 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381تا پایان 1396 بررسی شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چند گانه و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت افشاء رابطه مثبت و معناداری با عملکرد واقعی شرکت ها دارد. همچنین بین بهنگامی افشاء و عملکرد واقعی شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما رابطه معناداری بین قابلیت اتکا افشاء با عملکرد واقعی شرکت ها یافت نشد.
  خلاصه پایان نامه

 15. عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش در شکاف بین ساختار سرمایه واقعی و بهینه
  محسن بیات کمری 1398
 16. بررسی تاثیر ویژگی های شرکتی بر سرعت تعدیل دارایی نقدی
  صابر حسین ابادی 1398
 17. بررسی تاثیر دستکاری فعالیت های واقعی شرکت بر میزان قابلیت مقایسه صورت های مالی
  نرگس مسگری 1397
  پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر دستکاری فعالیت های واقعی شرکت بر میزان قابلیت مقایسه صورت های مالی است. هدف اصلی حسابداری تهیه گزارش های مالی برای تصمیم گیری استفاده کنندگان در مورد عملکرد مدیریت و واحد تجاری است. یکی از اقلام صورت های مالی که اطلاعات مفیدی برای این تصمیم گیری ها در اختیار قرار می دهد، سود خالص است. به همین دلیل بسیاری از مدیران انگیزه کافی دارند تا اقدام به دستکاری سود (مدیریت سود) نمایند. اطلاعات منعکس در صورت های مالی زمانی می تواند مفید واقع گردد که از ویژگی های کیفی خاصی برخوردار باشد که قابلیت مقایسه از جمله این ویژگی هاست. در این پژوهش ، تاثیر دستکاری فعالیت های واقعی شرکت (مدیریت واقعی سود) بر میزان قابلیت مقایسه صورت های مالی، در 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا پایان 1395 بررسی شده است. به ‎منظور تجزیه ‎و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی بهره برده می‎شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که دستکاری هریک از فعالیت های فروش، تولید و مخارج اختیاری بر میزان قابلیت مقایسه صورت های مالی تاثیر معناداری ندارد.
  خلاصه پایان نامه

 18. بررسی عوامل موثر بر سرعت تعدیل نسبت سود نقدی پرداختی
  افسانه دهقانی دشتابی 1397
 19. بررسی تاثیر کیفیت افشا بر رابطه هموارسازی سود و هزینه بدهی
  حسین شکوری نسب 1397
  یکی از الگوهای مدیریت سود، هموارسازی سود می باشد که توجه زیادی را در ادبیات حسابداری به خود جلب کرده است. مطالعات پیشین رابطه متغیر کیفیت افشا با هریک از متغیر هموارسازی و هزینه بدهی را تایید کردند،در این پژوهش اثر تعدیل کنندگی متغیر کیفیت افشا بر رابطه هموارسازی سود و هزینه بدهی آزمون می شود. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر هموارسازی سود بر هزینه بدهی شرکت ها با توجه به کیفیت افشا می باشد. پژوهش حاضر در قالب داده های ترکیبی با نمونه ای به حجم 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا پایان سال 1395 صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ضریب متغیر هموارسازی سود معنادار است بنابراین با افزایش هموارسازی سود، هزینه بدهی کاهش می یابد. بر اساس یافته های پژوهش با افزایش هزینه بدهی، کیفیت افشا نیز افزایش می یابد. همچنین متغیر کیفیت افشا منجر به تشدید رابطه بین هموارسازی سود و هزینه بدهی می شود.
  خلاصه پایان نامه

 20. بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشاء با اعتبار تجاری: رویکرد متغیرهای ابزاری
  مرضیه نعمتی 1396
 21. بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی و حسابداری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  مهناز احمدوند 1396
  ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر موثر بر ارزش گذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازار های سرمایه مطرح گردیده است. انتخاب ساختار مطلوب سرمایه و شیوه های مختلف تامین مالی، دغدغه اصلی مدیران مالی شرکت ها است. دیران، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای اینکه بتوانند اطلاعات بهتر و کامل تری در مورد نحوه ی مدیریت و ترکیب منابع مالی شرکت ها در اختیار داشته باشند، لازم است به سرعت تعدیل ساختار سرمایه ی شرکت های مورد نظرشان توجه نمایند. بنابراین بررسی عوامل موثر بر سرعت تعدیل ضروری بنظر می رسد. یکی از این عوامل مدیریت سود است. در این پژوهش تاًثیر مدیریت سود واقعی و حسابداری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد،که یک مسئله مهم در رابطه با مفاهیم مرتبط با ساختار سرمایه و سرعت تعدیل آن است. برای آزمون فرضیه پژوهش از داده های 132 شرکت در دوره زمانی 1382- 1394 استفاده شده است. در این پژوهش، برای بررسی رابطه بین مدیریت سود با سرعت تعدیل ساختار سرمایه از مدل رگرسیون با روش حداقل مربعات معمولی و همچنین روش گشتاور تعمیم یافته (GMM)، استفاده شده است. . نتایج پژوهش نشان می دهد مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های فروش تاثیر منفی و معناداری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه دارد. همچنین، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی تاثیر منفی و معناداری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه دارد. اما رابطه معناداری بین مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیتهای تولید و مدیریت سود از طریق دستکاری مخارج اختیاری مشاهده نشد.
  خلاصه پایان نامه

 22. بررسی تاثیر قابلیت اتّکا و بهنگامی ارائه گزارش های مالی بر سرعت تعدیل نسبت اهرمی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
  وحید شهبازی 1396
  بر اساس نظریه توازی پویا، شرکت هایی که دارای یک ساختار سرمایه هدف هستند می تواند در طول زمان تغییر کند و شرکت ها سعی دارند تا ساختار سرمایه واقعی خود به ساختار سرمایه هدف، نزدیک کنند. سرعتی که ساختار سرمایه واقعی یک شرکت به ساختار سرمایه هدف نزدیک می شود (سرعت تعدیل ساختار سرمایه) به عوامل مختلف درون سازمانی و برون سازمانی وابسته است. در این پژوهش، با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا (با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته) و مدل GMM ونرم افزار EViews نسخه 9، تاثیر قابلیت اتّکا و بهنگامی گزارش های مالی بر سرعت تعدیل نسبت اهرمی شرکت در 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1382 تا پایان 1394 بررسی شده است. بدین منظور، نسبت های اهرم دفتری و بازاری به عنوان معیارهای سنجش ساختار سرمایه، به کاررفته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با افزایش در قابلیت اتّکا و بهنگامی، سرعت تعدیل ساختار سرمایه نیز به صورت معناداری افزایش می یابد. بااین حال، نتایج بیانگر آن است که افزایش در بهنگامی گزارش های مالی تاثیر معناداری بر سرعت تعدیل نسبت اهرم دفتری ندارد.
  خلاصه پایان نامه

 23. بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت افشا بر میزان به کارگیری منابع مالی در فعالیت تجاری اصلی شرکت ها
  مسعود حمزه نیکنیافرد 1396
 24. بررسی تاثیر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری بر سودآوری و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  سعید ابراهیم زاده 1395
  با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه ی سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل بسیار با اهمیت می باشد. عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع بین مالکان و مدیران موجب بروز پدیده بیش سرمایه گذاری ( سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی ) و کم سرمایه گذاری (عدم سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت) می شود. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری بر سودآوری و بازده آتی سهام است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیات از اطلاعات مربوط به 94 شرکت طی سال های 1382 تا پایان 1393 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش آماری رگرسیون چندگانه انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری تاثیر منفی و معناداری بر بازده دارایی ها دارد. همچنین کم سرمایه گذاری تاثیر منفی و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام و بازده آتی سهام دارد. اما رابطه معناداری بین بیش سرمایه گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام و بازده اتی سهام مشاهده نشد.
  خلاصه پایان نامه

 25. بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و پایداری سود در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  کاظم حکیمی حیدرانلو 1395
  پایداری سود موضوعی است که در سال های اخیر به کانون توجه در ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها تبدیل شده است و سرمایه گذاران به دنبال فعالیت های سودآور، سعی در افزایش سودی دارند که پایداری لازم را داشته باشد. پایداری سود به معنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. آگاهی از پایداری سود می تواند در پیش بینی بازده ها مورد استفاده قرار گیرد از سوی دیگر انتظار می رود که مکانیسم حاکمیت شرکتی، بر پایداری سود تاثیر داشته باشند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مولفه های حاکمیت شرکتی و پایداری سود در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور اثر مولفه های حاکمیت شرکتی بر پایداری سود با استفاده از داده های بانک‎ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 9 ساله از ابتدای سال 1385 تا پایان سال1393، به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیونی با داده های ترکیبی ارزیابی شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین استقلال هیات مدیره و پایداری سود رابطه مثبت و معنادار، بین اندازه هیات مدیره و پایداری سود رابطه مثبت و معنادار و بین دوره تصدی مدیر عامل و پایداری سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
  خلاصه پایان نامه

 26. بررسی تاثیر کیفیت افشاء و کیفیت اقلام تعهدی بر انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  امین امیر بختیاروند 1395
  عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه گذاران موجب بروز پدیده گزینش نامناسب می شود. انتخاب نامناسب به معنای انتخاب گزینه های نادرست سرمایه گذاری است و موجب تخصیص غیربهینه منابع موجود در بازار سرمایه می شود. در این شرایط شرکت ها نمی توانند پروژه های سرمایه گذاری خود را به سادگی تامین مالی کنند. این موضوع ساختار سرمایه شرکت ها را به حالتی غیربهینه سوق می دهد. یکی از راه های پیشگیری از این مشکل، ارتقاء کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشاء است، زیرا این امر موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. در این پژوهش ، تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشاء بر میزان انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه، در 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا پایان 1393 بررسی شده است. به ‎منظور تجزیه ‎و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی بهره برده می‎شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش در کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشاء، میزان انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه کاهش می یابد. به علاوه، یافته ها بیان می کنند که تاثیر کیفیت افشاء بر انحراف از ساختار سرمایه بهینه در شرکت های بیش اهرمی به صورت معناداری از شرکت های کم اهرمی، قوی تر است.
  خلاصه پایان نامه

 27. بررسی رابطه چرخه عمر شرکت وهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  نسیم رضایی 1394
  متفاوت بودن هزینه حقوق صاحبان سهام در چرخه های مختلف عمر شرکت از رشد تا افول می تواند شرکت ها را در چگونگی تامین مالی یاری دهد. همچنین در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها به مدیران در درک اثر چرخه عمر در هزینه های تامین مالی شرکت ها کمک می کند. این پژوهش رابطه میانمراحل چرخه عمر شرکت و هزینه های حقوق صاحبان سهام را در بین جامعه آماری پژوهش یعنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداررا مورد بررسی قرار می دهد برای انتخاب نمونه-های پژوهش از روش حذف سیستماتیک استفاده و لذا مقدار نمونه به 113 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1382 تا 1392 محدود گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش ازمدل رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شد.نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهدهزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله افول نسبت به مرحله گذار بیشتر و این فرضیه در مراحل رشد و بلوغ نسبت به مرحله گذار پایین تر است. یافته های این پژوهش با نظریه چرخه عمر شرکت ها سازگاری دارد.
  خلاصه پایان نامه

 28. بررسی تاثیر میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر نوسانات بازده و میزان شفافیت قیمت سهام
  ایمان انصاری 1394
  شفافیت قیمت سهام به معنای تعیین قیمتی مناسب و به دور از حباب برای سهام در بازار سرمایه است. قیمت های شفاف برای سهام شرکت، قیمت هایی هستند که انعکاس دهنده تمام اطلاعات موجود و مربوط به شرکت باشند. هر چه شفافیت قیمت سهام بالاتر باشد، سرمایه گذاران با اطمینان بیشتری وارد فرآیند معامله و انتقال منابع مالی به بازار سرمایه می گردند. نوسانات زیاد بازده سهام سبب خروج منابع از بازار سرمایه و انتقال به بازارهای موازی (از جمله بازارهای مسکن، طلا و ارز) می گردد. در این پژوهش تاثیر درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر میزان شفافیت قیمت سهام و نوسانات بازده سهام در دوره زمانی 1381 تا 1392 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی و شفافیت قیمت سهام و همچنین رابطه منفی و معناداری بین میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی با نوسانات بازده سهام برقرار است. این موضوع بدان معناست که با افزایش میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی، شفافیت قیمت سهام افزایش و نوسانات بازده سهام کاهش می یابد.
  خلاصه پایان نامه

 29. بررسی رابطه بین بهنگامی و قابلیت اتکای گزارشگری مالی با کارایی سرمایه گذاری های برون سازمانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  یگانه شالی ایمان 1394
  بر اساس مفاهیم مطرح در تئوری نمایندگی، وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران موجب بروز پدیده خطر اخلاقی می شود. پدیده مذکور بدان معناست که در این شرایط، مدیران ممکن است تصمیماتی (از جمله تصمیمات سرمایه گذاری) اتخاذ کنند که منافع سهامداران را تامین نکند. تصمیمات ناکارای سرمایه گذاری می تواند شامل سرمایه گذاری در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی یا عدم سرمایه گذاری در پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت باشد. یکی از راه های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن افزایش نظارت بر رفتار مدیران، ارائه صورت های مالی بهنگام تر و با قابلیت اتکای بیشتر است. در این پژوهش ، رابطه میان امتیاز بهنگامی، قابلیت اتکا و کیفیت افشاء (تعیین شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران) با درجه کارایی سرمایه گذاری های برون سازمانی شرکت (شامل سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت)، در نمونه ای متشکل از 168 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1381 تا 1392 و با رویکرد داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که امتیاز بهنگامی، قابلیت اتکا و نمره کلی کیفیت افشاء، رابطه مثبت و معناداری با کارایی سرمایه گذاری های برون سازمانی شرکت دارند.
  خلاصه پایان نامه

 30. بررسی رابطه ی بین محافظه کاری حسابداری با میزان تامین مالی از بانک ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  حامد کمریی 1394
 31. تدوین مدل عوامل تاثیرگذار بر دوره تصدی حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  محمد برزابادی فراهانی 1394
  دوره تصدی حسابرس برابر با مدت رابطه حسابرس- صاحبکار یا به عبارتی تعداد سالهای مورد رسیدگی توسط یک حسابرس است و یکی از معیارهای کیفیت حسابرسی محسوب می شود. افزایش مقررات حسابداری، حسابرسی و موسسات حسابرسی، رقابت در این بازار وگزینه های انتخاب حسابرس توسط صاحبکاران را افزایش داد و فرصت های بیشتری برای انتخاب حسابرس در اختیار آنان گذاشت و لذا بر رابطه حسابرس- صاحبکار از جنبه های تغییر حسابرس و مدت تصدی حسابرسی تاثیر نهاد. هدف اصلی پژوهش، تعیین عوامل تاثیرگذار بر دوره تصدی حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و ارائه مدلی از عوامل تاثیرگذار بر دوره تصدی حسابرس می باشد. از این‎ رو در این پژوهش تعداد 97 شرکت در دوره زمانی 1386-1392 مورد بررسی قرارگرفته است. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندگانه و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارEViews استفاده شده است. نتایج نشان داد دوره تصدی حسابرس با اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، مدت تصدی مدیر عامل و سابقه موسسه حسابرسی دارای رابطه معنادار می باشد؛ ولی فاقد رابطه معنادار با حق الزحمه حسابرسی، رتبه موسسه حسابرسی از نظر سازمان بورس، رتبه موسسه حسابرسی از نظر جامعه حسابداران، درصد استقلال هیات مدیره، تمرکز مالکیت، درصد سرمایه گذاران نهادی، سابقه شرکای موسسات حسابرسی، اظهارنظر حسابرس و نسبت درماندگی است.
  خلاصه پایان نامه

 32. بررسی رابطه ی بین ریسک کیفیت افشا و ریسک کیفیت اقلام تعهدی با صرف ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  عاطفه آذر 1394
  تحقیقات اخیر در حوزه تئوری نمایندگی روی موضوع اطلاعات ناقص تمرکز کرده اند. در تئوری نمایندگی، اطلاعات ناقص بدان معناست که سهامداران قادر به مشاهده تمام فعالیت های مدیران نباشند. این موضوع خود منجر به پدیده عدم تقارن اطلاعاتی می شود. در این شرایط، ریسک اطلاعاتی شرکت افزایش یافته و موجب فرار سرمایه گذاران می شود و به تبع آن، هزینه سرمایه شرکت افزایش می یابد، چرا که سرمایه گذاران در شرایط مخاطره آمیز، بازده بالاتری را مطالبه می کنند. معیارهای ریسک اطلاعاتی شامل کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی شرکت است. در این تحقیق، با استفاده از داده های نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1392، و بکارگیری رویکرد رگرسیونی فاما-مک بث (1973)، رابطه مولفه های ریسک اطلاعاتی و صرف ریسک بررسی شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که با افزایش ریسک اطلاعاتی (ناشی از کیفیت پایین افشا و کیفیت پایین اقلام تعهدی) صرف ریسک نیز افزایش می یابد. همچنین، نتایج بیانگر تاثیر بیشتر عامل ریسک کیفیت اقلام تعهدی (نسبت به کیفیت افشا) بر صرف ریسک است.
  خلاصه پایان نامه

 33. بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات سود حسابداری و اجزای نقدی و تعهدی آن
  حسن علی زاده ورزنه 1393