عباس افلاطونی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

عباس افلاطونی

علوم اقتصادی و اجتماعی / حسابداری

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
حسابداری پیشرفته(2) 3 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
زبان تخصصی(2) 2 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کاربرد اقتصاد سنجی در پژوهش های حسابداری 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کاربرد آمار در پژوهش های کمی و کیفی 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403