عباس افلاطونی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

عباس افلاطونی

علوم اقتصادی و اجتماعی / حسابداری

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "The Role of International Auditing Standards in Raising the Quality of Internal Controls of Iraqi Oil Companies"
  Hassan zalaghi, نبرد كريم رحيم, Abbas Aflatooni
  Kurdish Studies, Vol. , pp.110-126, 2023
 2. "Developing a Prediction-Based Stock Returns and Portfolio Optimization Model"
  فرزاد ايواني, Davood Jafari Seresht, Abbas Aflatooni
  ADVANCES IN MATHEMATICAL FINANCE AND APPLICATIONS, Vol. , pp.793-809, 2022
 3. "Sanctions against Iran, political connections and speedof adjustment"
  Abbas Aflatooni, كاوه قادري, كفسان منصوري
  Emerging Markets Review, Vol. , pp.1-19, 2022
 4. "Earnings Manipulation and Leverage Deviation"
  Abbas Aflatooni, Mahdi Khazaei, حسين شكوري نسب
  International Journal of Finance and Managerial Accounting), Vol. , pp.77-94, 2022
 5. "Earnings Manipulation and Adjustment Speed towards an Optimal Leverage"
  Abbas Aflatooni, Mahdi Khazaei, Zahra Nikbakht
  ADVANCES IN MATHEMATICAL FINANCE AND APPLICATIONS, Vol. , pp.567-588, 2021
 6. "Information Asymmetry, Leverage Deviation, and Leverage Adjustment Speed"
  Abbas Aflatooni, Mahdi Khazaei
  Asian Journal of Business and Accounting, Vol. , pp.1-34, 2020
 7. "Deviation from Target Leverage and Leverage Adjustment Speed in Firms with Small Positive Earnings"
  Abbas Aflatooni, Mahdi Khazaei
  International Journal of Finance and Managerial Accounting), Vol. , pp.51-67, 2019
 8. "Opaque Information, Deviation from Target Leverage and Speed of Adjustment"
  Abbas Aflatooni, كفسان منصوري
  ADVANCES IN MATHEMATICAL FINANCE AND APPLICATIONS, Vol. , pp.15-29, 2019
 9. "Disclosure Quality and its Components in TSE"
  Abbas Aflatooni
  International Research Journal of Finance and Economics, Vol. , pp.8-14, 2014
 10. "Real Earnings Management and Timely loss Recognition"
  Abbas Aflatooni, Maryam Mokarami
  Research Journal of Recent Sciences, Vol. , pp.28-37, 2013
 11. "Real Activities Manipulation and Asymmetric Timeliness of Earnings: New Evidences from Iran"
  Hossein Sajadi, mohsen Dastgir, Vali Khodadadi, Ali Hossein Hossein Zadeh, Abbas Aflatooni
  International Research Journal of Finance and Economics, Vol. , pp.160-175, 2011
 12. "کووید 19، کیفیت اقلام تعهدی و هزینه بدهی"
  عباس افلاطونی، کفسان منصوری، زهرا نیکبخت
  مطالعات تجربی حسابداری مالی، نسخه ، صفحات:131-164، 1402
 13. "فساد مالی و کیفیت کنترلهای داخلی در شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران"
  حسن زلقی، کاوه قادری، عباس افلاطونی
  دانش حسابرسی، نسخه ، صفحات:91-110، 1402
 14. "نقش میانجی مدیریت ریسک در رابطه بین راهبرد تجاری و لحن افشای ریسک"
  حسن زلقی، عباس افلاطونی، امیرحسین عظیمیان معز
  دانش حسابداری مالی، نسخه ، صفحات:149-184، 1402
 15. "دسترسی به منابع مالی برون سازمانی، قدرت چانه زنی و سرعت تعدیل سرمایه در گردش"
  عباس افلاطونی، جواد کریمی، محمد خطیری
  دانش حسابداری، نسخه ، صفحات:45-63، 1401
 16. "ریسک عملیاتی، توان رقابت در بازار و سرعت دستیابی به اعتبار تجاری بهینه"
  عباس افلاطونی، مهدی خزایی، زهرا نیکبخت
  پژوهش های حسابداری مالی، نسخه ، صفحات:23-40، 1401
 17. "بررسی تاثیر فساد مالی بر تقلب در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"
  عباس افلاطونی، حسن زلقی، کاوه قادری
  پیشرفت های حسابداری، نسخه ، صفحات:1-30، 1401
 18. "مقایسۀ سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در دوران رونق و رکود اقتصادی"
  عباس افلاطونی، محمد خطیری، پریوش کاظمی
  راهبرد مدیریت مالی، نسخه ، صفحات:141-160، 1401
 19. "بیش اطمینانی مدیران و سرعت تعدیل اهرم"
  کفسان منصوری، عباس افلاطونی، حسن زلقی، مهدی خزایی
  حسابداری مالی، نسخه ، صفحات:127-153، 1401
 20. "راهبرد تجاری شرکت، نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن"
  عباس افلاطونی، زهرا نیکبخت، کفسان منصوری
  مطالعات تجربی حسابداری مالی، نسخه ، صفحات:57-84، 1401
 21. "تاثیر قابلیت اتکا و به هنگامی ارائه گزارش های مالی بر سرعت تعدیل نسبت اهرمی: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته"
  حسن زلقی، عباس افلاطونی، وحید شهبازی
  پیشرفت های حسابداری، نسخه ، صفحات:189-212، 1401
 22. "بیش اطمینانی مدیران و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد"
  عباس افلاطونی، کفسان منصوری، زهرا نیکبخت
  مدیریت دارایی و تامین مالی، نسخه ، صفحات:27-48، 1400
 23. "تعامل نظریه های توازن و سلسله مراتبی در تبیین ناقرینگی سرعت تعدیل وجه نقد"
  عباس افلاطونی، محمد خطیری، حسین شکوری نسب
  دانش حسابداری مالی، نسخه ، صفحات:63-86، 1400
 24. "نقش تعدیل گر ساختار مالکیت بر رابطه قابلیتمقایسه صورتهای مالی و مدیریت سود"
  حسن زلقی، عباس افلاطونی، مهدی خزایی
  پژوهش های تجربی حسابداری، نسخه ، صفحات:1-22، 1400
 25. "تاثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل اهرم"
  عباس افلاطونی، نیما تمجیدی، حسین شکوری نسب
  دانش حسابداری، نسخه ، صفحات:29-48، 1400
 26. "ویژگی های جمعیت شناختی مدیران ارشد مالی و استراتژی مدیریت سود"
  حسن زلقی، کفسان منصوری، عباس افلاطونی
  راهبرد مدیریت مالی، نسخه ، صفحات:65-86، 1400
 27. "عوامل موثر بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری: رویکردهای ایستا و پویا"
  عباس افلاطونی، محمد نوروزی
  دانش حسابداری، نسخه ، صفحات:35-59، 1399
 28. "تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت افشاء بر بکارگیری منابع مالی در هستۀ اصلی فعالیت تجاری شرکت ها"
  مسعود حمزه نیکنیافرد، عباس افلاطونی، زهرا نیکبخت
  پژوهش های تجربی حسابداری، نسخه ، صفحات:97-114، 1399
 29. "نقش انضباطی بدهی ها، عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافتۀ دو مرحله ای"
  عباس افلاطونی
  مدیریت دارایی و تامین مالی، نسخه ، صفحات:105-122، 1399
 30. "نقش کیفیت سود در اتّخاذ سیاست سود نقدی پایدار: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافتۀ سیستمی"
  عباس افلاطونی، زهرا نیکبخت
  مطالعات تجربی حسابداری مالی، نسخه ، صفحات:153-175، 1399
 31. "بررسی وجود سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش و تاثیر محدودیت مالی بر سطح بهینه موجود"
  محمد نوروزی، عباس افلاطونی
  پژوهش های تجربی حسابداری، نسخه ، صفحات:1-20، 1398
 32. "تاثیر مدت تصدی مدیرعامل برتداوم انتخاب حسابرسدر بورس اوراق بهادار تهران"
  حسن زلقی، عباس افلاطونی، محمد برزابادی فراهانی
  پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، نسخه ، صفحات:1-22، 1398
 33. "تاثیر انحراف از ساختار سرمایۀ هدف بر ارزش شرکت"
  عباس افلاطونی
  چشم انداز مدیریت مالی، نسخه ، صفحات:9-31، 1398
 34. "سرمایه اجتماعی مدیران و عملکرد مالی بانک ها"
  رضا غلامی جمکرانی، سید موسی محمدی، میرفیض فلاح شمس، عباس افلاطونی
  حسابداری ارزشی و رفتاری، نسخه ، صفحات:381-401، 1398
 35. "تاثیر توانایی مدیریت بر میزان قابلیت مقایسه صورت های مالی"
  حسن زلقی، عباس افلاطونی، مهدی خزایی
  دانش حسابداری، نسخه ، صفحات:21-42، 1398
 36. "توان مدیریتی و هموارسازی سود نقدی: رویکرد پویا"
  عباس افلاطونی
  دانش حسابداری مالی، نسخه ، صفحات:211-238، 1398
 37. "ویژگی های شرکت و سرعت تعدیل نسبت سود نقدی: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافتۀ سیستمی و تفاضل گیری شده"
  افسانه دهقانی دشتابی، نیما تمجیدی، عباس افلاطونی
  حسابداری مالی، نسخه ، صفحات:51-77، 1397
 38. "نقش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا در افزایش اعتبار تجاری: رویکرد متغیر های ابزاری"
  عباس افلاطونی، مرضیه نعمتی
  بررسی های حسابداری و حسابرسی، نسخه ، صفحات:1-20، 1397
 39. "آزمون کارایی بازار سرمایه با استفاده از مجموعه اطلاعات سود حسابداری و اجزای آن: رویکرد آزمون میشکین (1983)"
  حسن علی زاده ورزنه، عباس افلاطونی
  تحقیقات حسابداری و حسابرسی، نسخه ، صفحات:133-148، 1397
 40. "نقش کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی در کاهش انحراف از سطح بهینۀ ساختار سرمایه"
  عباس افلاطونی، امین امیر بختیاروند
  مدیریت دارایی و تامین مالی، نسخه ، صفحات:167-180، 1396
 41. "بررسی تاثیر کیفیت افشاء و کیفیت اقلام تعهدی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه"
  زهرا نیکبخت، عباس افلاطونی
  دانش حسابداری مالی، نسخه ، صفحات:85-100، 1396
 42. "بیش سرمایه گذاری، نوع مدیریت سود متعاقب آن و دورۀ تصدی مدیرعامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"
  ولی خدادادی، عباس افلاطونی، محمد نوروزی، محمد محب خواه
  دانش حسابداری، نسخه ، صفحات:203-225، 1396
 43. "عوامل موثر بر قابلیت مقایسه صورت های مالی"
  حسن زلقی، عباس افلاطونی، مهدی خزایی
  حسابداری مالی، نسخه ، صفحات:1-25، 1396
 44. "ارزیابی توان بازار سرمایه در تشخیص مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری"
  باقر شمس زاده، عباس افلاطونی، نادر نیکبخت
  حسابداری مالی، نسخه ، صفحات:38-58، 1395
 45. "بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و متقارن نبودن اطلاعات برواکنش تاخیری قیمت سهام"
  عباس افلاطونی
  پیشرفت های حسابداری، نسخه ، صفحات:1-24، 1395
 46. "بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی"
  عباس افلاطونی، مهدی خزایی
  بررسی های حسابداری و حسابرسی، نسخه ، صفحات:269-288، 1395
 47. "تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشاء بر هزینه سرمایه: رویکرد متغیرهای ابزاری"
  عباس افلاطونی، امین امیر بختیاروند
  حسابداری مالی، نسخه ، صفحات:30-50، 1395
 48. "بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه دارایی های وثیقه ای با تامین مالی و سرمایه گذاری"
  عباس افلاطونی
  مدیریت دارایی و تامین مالی، نسخه ، صفحات:109-124، 1395
 49. "توان پایین سهامداران در پردازش اطلاعات و نقش آن در قیمت گذاری نادرست سهام شرکت ها"
  عباس افلاطونی
  دانش مالی تحلیل اوراق بهادار - دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات، نسخه ، صفحات:55-66، 1395
 50. "استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام و تاثیر آن بر هزینه سرمایه سهام عادی"
  عباس افلاطونی
  دانش حسابداری مالی، نسخه ، صفحات:131-148، 1395
 51. "بررسی تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ارزش بازار، ارزش دفتری و سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"
  عباس افلاطونی
  پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، نسخه ، صفحات:1-21، 1395
 52. "تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل های ارزشگذاری مبتنی بر سود حسابداری"
  عباس افلاطونی
  مطالعات تجربی حسابداری مالی، نسخه ، صفحات:177-195، 1395
 53. "تاثیر محافظه کاری حسابداری بر میزان تامین مالی از بانک ها و موسسات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"
  عباس افلاطونی، حسن زلقی، حامد کمره ای
  دانش حسابداری، نسخه ، صفحات:151-170، 1395
 54. "تاثیر بی قاعدگی تقویمی ایام مذهبی بر استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام"
  عباس افلاطونی، روح اله سهرابی
  پژوهش های حسابداری مالی، نسخه ، صفحات:1-16، 1394
 55. "بررسی تاثیر ریسک ورشکستگی شرکت و نوسان های سیستماتیک و ویژه بازده سهام بر میزان نگهداشت وجه نقد"
  عباس افلاطونی
  بررسی های حسابداری و حسابرسی، نسخه ، صفحات:21-40، 1394
 56. "بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود با سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت سهام"
  عباس افلاطونی
  دانش حسابداری، نسخه ، صفحات:107-130، 1394
 57. "بررسی عوامل تعیین کننده سطح نگهداشت موجودی های مواد و کالا و رتبه بندی آن ها با استفاده از الگوریتم های درخت تصمیم و شبکه عصبی"
  عباس افلاطونی
  حسابداری مالی، نسخه ، صفحات:30-52، 1394
 58. "بررسی رابطه بین مولفه های ریسک اطلاعاتی و صرف ریسک"
  عباس افلاطونی، حسن زلقی، عاطفه آذر
  دانش حسابداری مالی، نسخه ، صفحات:49-67، 1393
 59. "ررسی رابطه بین عامل های ریسک تاخیر حسابداری و غیر حسابداری قیمت سهام با نوسانات صرف ریسک سال آتی در بورس اوراق بهادار تهران"
  عباس افلاطونی
  حسابداری مالی، نسخه ، صفحات:22-42، 1393

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

 1. "Testing the rational expectations hypotheses on accounting numbers in Tehran stock exchange"
  Abbas Aflatooni, Mohammad Amin Hamzavi
  -, 2013
 2. "گزارشگری پایداری: چالش های اعتبار گزارشگری پایداری، درک ذینفعان از گزارشگری پایداری و اهداف توسعه پایدار"
  سجاد طاعتی نصرت، عباس افلاطونی
  بیستمین همایش ملی حسابداری (تفکرات معاصر حسابداری و فناوری های نوظهور)، 1401
 3. "بررسی تاثیر میزان مالکیت نهادی بر نوسانات بازده سهام"
  عباس افلاطونی، ایمان انصاری، حسن زلقی
  سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، 1394
 4. "بررسی تاثیر دوگانگی رئیس هیات مدیره و درصد مالکیت هیات مدیره بر رابطه بین سرمایه فکری و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"
  عباس افلاطونی، کرامت بی ذر، حسن زلقی
  کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت حسابداری اقتصاد، 1394
 5. "بررسی رابطه مرحله افول چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"
  حسن زلقی، عباس افلاطونی، نسیم رضایی
  چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین، 1394
 6. "بررسی تاثیر اندازه و استقلال هیات مدیره بر رابطه بین سرمایه فکری و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"
  عباس افلاطونی، کرامت بی ذر، حسن زلقی
  کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 1394
 7. "محافظه کاری نامشروط حسابداری و تامین مالی از بانک ها"
  حامد کمره ای، حسن زلقی، عباس افلاطونی
  کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 1394
 8. "قیمت گذاری سهام با استفاده از اطلاعات سود حسابداری و تاثیر رفتار هیجانی سرمایه گذاران بر آن"
  عباس افلاطونی
  سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، 1394
 9. "تحلیلی بر فاصله آموزش وعمل حرفه ای حسابداری در ایران"
  عباس افلاطونی، حسن زلقی
  دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، 1393