اعضای هیات علمی

امیرحسین اقبالیان

امیرحسین اقبالیان

امیرحسین اقبالیان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضا پناهی اصل سمیت تنفسی اسانس گیاه پونه روی شب پره مدیترانه ای آرد کارشناسی ارشد 1395/04/19
رضا عطاری فون کنه های بالاخانواده ی Bdelloidea (Acari: Prostigmata) در منطقه تویسرکان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آفات گیاهان جنگلی و مرتعی 2220329 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
آفات گیاهان زینتی،جالیز و سبزی 2220316 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
روش های پژوهش در حشره شناسی کشاورزی 2220251 2 01 نیمه اول ترم شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه اول ترم دوشنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
عملیات آفات گیاهان زینتی ،جالیزو سبزی 2220317 1 01 هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1401
حشره شناسی (1) 2220210 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
عملیات حشره شناسی (1) 2220211 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته پنج شنبه (13:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1401
عملیات حشره شناسی (1) 2220211 1 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته پنج شنبه (12:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1401
عملیات کنه شناسی گیاهی 2220294 1 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
کنه شناسی گیاهی 2220293 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1401/11/05 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مدیریت آفات و بیماری های گلخانه ای 2220324 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (17:00 - 18:00) | نیمه اول ترم سه شنبه (18:00 - 20:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (17:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/04 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
آفات گیاهان جنگلی و مرتعی 2220329 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
آفات گیاهان زینتی،جالیز و سبزی 2220316 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
روش های پژوهش در حشره شناسی کشاورزی 2220251 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه اول ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
عملیات آفات گیاهان زینتی ،جالیزو سبزی 2220317 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1400
حشره شناسی (1) 2220210 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
عملیات حشره شناسی (1) 2220211 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
عملیات کنه شناسی گیاهی 2220294 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
کنه شناسی گیاهی 2220293 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مدیریت آفات و بیماری های گلخانه ای 2220324 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
آفات گیاهان جنگلی و مرتعی 2220329 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2