اعضای هیات علمی

امیرحسین اقبالیان

امیرحسین اقبالیان

امیرحسین اقبالیان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضا پناهی اصل سمیت تنفسی اسانس گیاه پونه روی شب پره مدیترانه ای آرد کارشناسی ارشد 1395/04/19
رضا عطاری فون کنه های بالاخانواده ی Bdelloidea (Acari: Prostigmata) در منطقه تویسرکان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آفات گیاهان جنگلی و مرتعی 2220329 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/01 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
آفات گیاهان جنگلی و مرتعی 2220329 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
آفات گیاهان زینتی،جالیز و سبزی 2220316 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
عملیات آفات گیاهان زینتی ،جالیزو سبزی 2220317 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
عملیات آفات گیاهان زینتی ،جالیزو سبزی 2220317 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1400
حشره شناسی (1) 2220210 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
عملیات حشره شناسی (1) 2220211 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
عملیات کنه شناسی گیاهی 2220294 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1400
کنه شناسی گیاهی 2220293 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مدیریت آفات و بیماری های گلخانه ای 2220324 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
آفات گیاهان جنگلی و مرتعی 2220329 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آفات گیاهان زینتی،جالیز و سبزی 2220316 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
بیمارگرهای آفات 2220240 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
روش های پژوهش در حشره شناسی کشاورزی 2220251 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه اول ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
عملیات آفات گیاهان زینتی ،جالیزو سبزی 2220317 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
حشره شناسی (1) 2220210 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
عملیات حشره شناسی (1) 2220211 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
عملیات حشره شناسی (1) 2220211 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
عملیات حشره شناسی (1) 2220211 1 03 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1399
عملیات کنه شناسی گیاهی 2220294 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2