امیرحسین اقبالیان

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

امیرحسین اقبالیان

کشاورزی / گیاهپزشکی

پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد

 1. فون کنه های بالاخانواده ی Bdelloidea (Acari: Prostigmata) در منطقه تویسرکان
  رضا عطاری 1397
  کنه های بالاخانواده Bdelloidea (معروف به کنه های پوزه دار) در بین کنه های زیر راسته پیش استیگمایان، شکارگر و همه جایی محسوب می شوند. در این مطالعه که طی سال های 1397-1396 انجام گرفت، کنه های مرتبط با خاک گیاهان زراعی، باغی، مرتعی و برخی مناطق شهرستان تویسرکان جمع آوری و مورد شناسایی قرار گرفت. در این بررسی جمعاً 18 گونه از دو خانواده Bdellidae و Cunaxidae که 3 جنس از 3 زیرخانواده متعلق به خانواده Bdellidae و 4 جنس از 3 زیر خانواده متعلق به خانواده Cunaxidae مورد شناسایی قرار گرفت. لیست گونه ها در ذیل ذکر شده است. * Bdellidae Dugès, 1834 خانواده # Cytinae Grandjan, 1938 زیر خانواده + Bdella Latreille, 1795 جنس – Bdella lattakia Soliman & Zaher, 1975 – Bdella muscorum (Ewing, 1909) – Bdella karajensis Ueckermann, 2007 # Cytinae Grandjan, 1938 زیرخانواده + Cyta Von Heyden, 1826جنس – Cyta kurdistanicus Eghbalian et al., 2014 # Spinibdellinae Grandjan, 1938 زیرخانواده + Spinibdella Thor 1930جنس – Spinibdella pourmirzaei Eghbalian, Khanjani and Ueckermann, 2017 – Spinibdella depressa (Ewing, 1909) – Spinibdella mali (Jorgenses, 1967) – Spinibdella tabarii Paktinat-Saeej & Bagheri, 2015 – Spinibdella cronini (Baker and Balock, 1944) – Spinibdella ampulla (Wallace & Mahon,1972) – Spinibdella bifurcate (Atyeo,1960) * Cunaxidae Thor, 1902 خانواده # Coleoscirinae Den Heyer, 1978زیرخانواده + Coleoscirus Berlese, 1916 جنس – Coleoscirus simplex Ewing,1917 # Cunaxoidinae Den Heyer, 1978 زیرخانواده // Cunaxoidini Den Heyer, 1978 قبیله + Cunaxoides Baker & Hottmann, 1948 جنس – Cunaxoides decastro Den Heyer, 2013 // Pulaeini Den Heyer قبیله + Lupaeus Castro & Den Heyer, 2009 جنس – Lupaeus iranensis Den Heyer, 2013 – Lupaeus sativae Den Heyer 2013 # Cunaxinae Odemans 1902 زیرخانواده // Cunaxini قبیله + Cunaxa Von Hayden, 1826 جنس – Cunaxa capreolus (Berlese,1887) – Cunaxa setirostris (Hermann, 1804) – Cunaxa grobleri (Den Heyer, 1979)
  خلاصه پایان نامه

 2. سمیت تنفسی اسانس گیاه پونه روی شب پره مدیترانه ای آرد
  رضا پناهی اصل 1395
  حشرهکشهای شیمیایی نقش عمدهای در حفاظت ذخایر غذایی جهان دارند. با این حال کاربرد آنها منجر به افزایش مشکلات زیست محیطی و اثرات نامطلوب روی انسان و بروز مقاومت در آفات شده است. امروزه برنامههای در حال رشد کشاورزی پایدار در تلاش است تا از گسترش و شیوع آفات و بیماریهای متعددی که سبب خسارت جدی به محصولات کشاورزی میشوند، بدون برهم زدن تعادل طبیعی اکوسیستم و از طریق جایگزین شوندههای کمخطر و ایمنتر جلوگیری کند. در تحقیق روی تخمهای 24 ساعته، تخمهای 4 روزه و حشرات کامل Mentha longifolia L. حاضر سمیت تنفسی اسانس پونه کوهی 27 درجه ± در شرایط دمایی 1 Ephestia kuehniella Zeller (Lep., Pyralidae) 24 ساعته شبپره مدیترانهای آرد برای تخم 1 LC 65 درصد و در تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی اثر سمیت تنفسی، مقادیر 50 ± سانتیگراد و رطوبت 5 17 میکرولیتر بر لیتر هوا و همچنین مقادیر / 320 و 765 /784 ،1216/ روزه، تخم 4 روزه و حشرات کامل 24 ساعته به ترتیب 005 34 میکرولیتر بر لیتر هوا به دست آمد. با توجه به این نتایج، مرحله / 620 و 036 /509 ،1684/ برای هرکدام به ترتیب 392 LC90 حشرهکامل شبپره مدیترانهای آرد حساستر از مرحله تخم آن بوده و همچنین تخمهای 24 ساعته مقاومترین مرحله در این آزمایش بود. نتایج بررسی حاضر نشان داد که اسانس پونه کوهی میتواند به عنوان جایگزین شونده گیاهی موثر با پتانسیل بالا جهت حفاظت محصولات انباری از حمله شبپره مدیترانهای آرد بکار برده شود.