اعضای هیات علمی

آریو امامی فر

change-logo

آریو امامی فر   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کاربرد فراصوت و ازن زنی در افزایش ماندگاری و اصلاح خصوصیات میکروبی، شیمیایی و فیزیکی پنیر فتای فراپالایش کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/20
استفاده از تیمار های حرارتی و غیر حرارتی در تولید شیر غنی شده با گرده زنبور عسل کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/21
تاثیر غلظت‏های مختلف اسانس رزماری کپسوله شده بر ماندگاری و خصوصیات کیفی شربت پرتقال و شربت آلبالو کارشناسی ارشد 1400/12/21
رضا حسینی نجف آبادی تاثیر غلظت‏های مختلف اسانس رزماری کپسوله شده بر ماندگاری و خصوصیات کیفی شربت پرتقال و شربت آلبالو کارشناسی ارشد 1400/12/21
منصوره لطیفیان استفاده از تیمار های حرارتی و غیر حرارتی در تولید شیر غنی شده با گرده زنبور عسل کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/21
فرزانه ایزدی ارزیابی خواص ضدمیکروبی فیلم پلی‏لاکتیک اسید حاوی اسانس آویشن دنایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
رضوان اسماعیلی استخراج و کریستالیزاسیون لاکتوز از پرمیت حاصل از فراپالایش شیر با کمک فراصوت کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/26
سودابه باویسی اثر پوشش خوراکی آلژینات حاوی نانواکسید روی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی توت فرنگی طی دوره انبارداری کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/15
سید مهدی حسینی القای ریشه های مویین و تولید رسوراترول در چند ژنوتیپ انگور با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/13
فائزه حکیمیان ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی سس مایونز حاوی نانو ذرات اکسید روی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/13
سالار دارابی بررسی برخی ترکیبات بیوشیمیایی در قسمتهای مختلف میوه انگور رقم رشه در شیب و ارتفاع های مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/20
مهدیه عهدی کاربرد فراصوت و ازن زنی در افزایشماندگاریو اصلاح خصوصیات میکروبی،شیمیایی و فیزیکی پنیرفتای فراپالایش کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/20
زینب قادری اثر پوشش خوراکی حاوی محلول پودر ثعلب و عصاره هسته انگور بر عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
فروزان مرادی سروش اثر پوشش خوراکی صمغ دانه ریحان و عصاره سرخارگل بر عمر انبارداری و کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/14
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول بسته بندی مواد غذایی و بیولوژیک 1611116 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
اقتصاد و مدیریت صنعتی 1611020 3 01 هفته های زوج دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
تکنولوژی پس از برداشت 1611121 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1402/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
عملیات واحد پیشرفته 1611198 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی 1611181 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
فناوری های نوین در یسته بندی مواد غذایی 1611134 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1611184 1 02 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1611183 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
اصول مهندسی صنایع غذائی 2 1611035 3 01 هفته های فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
خواص فیزیکی مواد غذایی 1611140 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
خواص فیزیکی مواد غذایی 1611139 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
خواص فیزیکی مواد غذایی 1611140 1 02 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1401
سردخانه وانبار 1611052 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
غذاهای فرا سودمند 1611082 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
اصول بسته بندی مواد غذایی و بیولوژیک 1611116 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اقتصاد و مدیریت صنعتی 1611020 3 01 هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تکنولوژی پس از برداشت 1611121 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
عملیات واحد پیشرفته 1611198 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی 1611181 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
فناوری های نوین در یسته بندی مواد غذایی 1611134 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3