اعضای هیات علمی

علی اصغری صارم

علی اصغری صارم

علی اصغری صارم   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آموزش مهارت های حرفه ای 2513086 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00)
روش تحقیق در مدیریت 2513052 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
روش های تحقیق کسب و کار 1314153 3 01 هفته های زوج دو شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/22 (14:00 - 16:00)
مدیریت منابع انسانی 2513082 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00)
آموزش مهارت های حرفه ای 2513086 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30)
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها 2514092 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1400/10/30 (10:30 - 12:30)
مدیریت استراتژیک 2513093 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1400/10/29 (10:30 - 12:30)
مدیریت منابع انسانی 1314196 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30)
آموزش مهارت های حرفه ای 2513086 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00)
مدیریت منابع انسانی 2513082 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00)
آموزش مهارت های حرفه ای 2513086 2 01 هرهفته سه شنبه (18:30 - 20:30) 1399/11/01 (10:00 - 12:00)
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها 2514092 3 01 هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:30) | هرهفته چهار شنبه (18:30 - 20:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00)
مدیریت استراتژیک 2513093 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1399/11/01 (10:00 - 12:00)
آموزش مهارت های حرفه ای 2513086 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/04 (14:00 - 16:00)
مدیریت منابع انسانی 2513082 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
مدیریت منابع انسانی 2513082 3 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها 2514092 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1398/10/16 (14:00 - 16:00)
مدیریت استراتژیک 2513093 3 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
مدیریت رفتار سازمانی 2513081 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1398/10/21 (08:30 - 10:30)
آموزش مهارت های حرفه ای 2513086 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1398/04/05 (11:30 - 13:30)
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2