اعضای هیات علمی

افشین افضلی

change-logo

افشین افضلی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار استباطی 1219292 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
آمار استباطی 1219292 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
سنجش و اندازه گیری 1219294 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
سنجش و اندازه گیری 1219294 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
کاربرد روش های آماری در برنامه درسی 1219367 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آمار 1219379 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219205 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آمار توصیفی 1219291 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آمار توصیفی 1219291 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
روش های آماری پیشرفته در علوم رفتاری 1219240 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219136 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آمار استباطی 1219292 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آمار استباطی 1219292 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سنجش و اندازه گیری 1219294 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سنجش و اندازه گیری 1219294 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کاربرد روش های آماری در برنامه درسی 1219367 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219205 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آمار توصیفی 1219291 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آمار توصیفی 1219291 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
روش های آماری پیشرفته در علوم رفتاری 1219240 2 01 هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2