عبدالکریم چهرگانی راد

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

عبدالکریم چهرگانی راد

علوم پایه / زیست شناسی

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Anticancer and Antibacterial Effects of Blueberry Fruit(Vaccinium corymbosum L.) in Three Developmental Stages"
  Abdolkarim Chehregani Rad, مهسا امين صالحي, Saeid Afshar
  Iranian Journal of Medical Microbiology, Vol. , pp.613-619, 2023
 2. "The inclusion of engineered ZnO nanoparticles and bulk ZnSO4 in the growth medium distinctively modulate the root and leaf metabolome in bean plants"
  Abdolkarim Chehregani Rad, Begona Miras-Moreno, Luigi Lucini, Hajar Salehi
  PHYSIOLOGIA PLANTARUM, Vol. , pp.1-14, 2023
 3. "The comparative effects of manganese nanoparticles and their counterparts (bulk and ionic) in Artemisia annua plants via seed priming and foliar application"
  Abdolkarim Chehregani Rad, Ali RAza, Ivica Djalovic, Vara Prasad, Hajar Salehi
  Frontiers in Plant Science, Vol. , pp.1-16, 2023
 4. "Effects of soil and foliar cadmium application on morphological, physiological, genetic and epigenetic characteristics of Datura Stramonium L."
  Zohreh Shirkhani, Abdolkarim Chehregani Rad, Fariba Mohsenzadeh
  International Journal of Environmental Sciences and Technology, Vol. , pp.9067-9082, 2022
 5. "Novel Cytological Findings on Gametophyte Development andEmbryogenesis in Wheat (Triticum aestivum L.)"
  كلثوم عزيزي, Abdolkarim Chehregani Rad, Jalal Soltani
  Journal of Genetic Resources, Vol. , pp.218-235, 2022
 6. "Aerially Applied Zinc OxideNanoparticle Affects Reproductive Components and Seed Quality inFully Grown Bean Plants (Phaseolusvulgaris L.)"
  Hajar Salehi, Abdolkarim Chehregani Rad, hamidreza sharifan, Ali RAza, Rajeev varshney
  Frontiers in Plant Science, Vol. , pp.1-13, 2022
 7. "Foliar Application of CeO2 Nanoparticles Alters Generative Components Fitness and Seed Productivity in Bean Crop (Phaseolus vulgaris L.)"
  Hajar Salehi, Abdolkarim Chehregani Rad, Ali RAza, Jen-Tsung Chen
  Nanomaterials, Vol. , 2021
 8. "Improving Cd‐phytoremediation ability of Datura stramonium L. by Chitosan and Chitosan nanoparticles"
  زهره شيرخاني, Abdolkarim Chehregani Rad, Fariba Mohsenzadeh
  BIOLOGIA, Vol. , pp.2161-2171, 2021
 9. "Exogenous application of ZnO nanoparticles and ZnSO4 distinctly influence the metabolic response in Phaseolus vulgaris L."
  Hajar Salehi, Nuria de Diego, Abdolkarim Chehregani Rad, Jenifer Joseph Benjamin, Marco Trevisan, Luigi Lucini
  SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, Vol. , 2021
 10. "Anticancer and therapeutic potential of Delonix regia extract and silver nanoparticles (AgNPs) against pancreatic (Panc-1) and breast (MCF-7) cancer cell"
  Mobina Shameli Rajiri, مهسا امين صالحي, Mahsa Shahbandeh, علي ملكي, Parisa Jonoobi, Abdolkarim Chehregani Rad
  Toxicology and Environmental Health Sciences, Vol. , pp.45-56, 2021
 11. "Effects of cadmium on perianth and anther formation in Datura stramonium L."
  Zohreh Shirkhani, Abdolkarim Chehregani Rad, Mansour Gholami
  Brazilian Journal of Botany, Vol. , pp.239-246, 2020
 12. "New stable phosphorus ylide (p-tolyl)3P = CHCOC6H4(p-CN) and its metal complexes: Crystal and molecular structure, theoretical study and antibacterial investigation"
  ليلا وطن نواز, seyyed javad seyyadzadeh sabounchei, Asieh Sedghi, Mehdi Bayat, KRISTOF VAN HECKE, Abdolkarim Chehregani Rad
  JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, Vol. , pp.87-102, 2020
 13. "Relatively Low Dosages of CeO2 Nanoparticles in the Solid Medium Induce Adjustments in the Secondary Metabolism and Ionomic Balance of Bean (Phaseolus vulgaris L.) Roots and Leaves"
  Hajar Salehi, Begona Miras-Moreno, Abdolkarim Chehregani Rad, Your Pii, Tanja Mimmo, Luigi Glielmo
  JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, Vol. , pp.67-76, 2019
 14. "Sporogenesis and gametophytes development in Datura stramonium L. (Solanaceae)"
  زهره شيرخاني, Abdolkarim Chehregani Rad, Mansour Gholami
  Brazilian Journal of Botany, Vol. , pp.107-117, 2019
 15. "Phytoremediation of Cd-contaminated Soils by Datura stramonium L."
  زهره شيرخاني, Abdolkarim Chehregani Rad, Mansour Gholami, Fariba Mohsenzadeh
  Toxicology and Environmental Health Sciences, Vol. , pp.1-11, 2018
 16. "Development of the male and female gametophyte in Capsicum annuum L. var. California Wonder"
  حسن رمضاني, Roya Karamian, Abdolkarim Chehregani Rad
  PLANT BIOSYSTEMS, Vol. , pp.1-10, 2018
 17. "Morphological, proteomic and metabolomic insight into the effect ofcerium dioxide nanoparticles to Phaseolus vulgaris L. under soil orfoliar application"
  هاجر صالحي, Abdolkarim Chehregani Rad, Luigi Lucini, Ahmad Majd, Mansour Gholami
  SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, Vol. , pp.1-12, 2017
 18. "Embryological features of Alhagi persarum(Fabaceae): Adapt to environmental constraints"
  Nayereh Tanaomi, Parisa Jonoobi, Abdolkarim Chehregani Rad, Ahmad Majd, Massoud Ranjbar
  PLANT BIOSYSTEMS, Vol. , pp.1-10, 2016
 19. "Embryology of Onobrychis persica Sirj. and Rech.fFabaceae) and its systematic implication)"
  Abdolkarim Chehregani Rad, Nayereh Tanaomi, Parisa Jonoobi, Ahmad Majd, Massoud Ranjbar
  CARYOLOGIA, Vol. , pp.1-12, 2016
 20. "Karyomorphological Analysis on Several Diploid Populationsof Achillea biebersteinii Afan. (Asteraceae) from Iran"
  Abdolkarim Chehregani Rad, First-Name Last-Name, Fariba Mohsenzadeh
  Proceedings of the National Academy of Sciences, India. Section B, Vol. , pp.3-13, 2016
 21. "Male and female gametophyte development inAchillea tenuifolia (Asteraceae)"
  Hajar Salehi, Abdolkarim Chehregani Rad
  Progress in Biological Sciences, Vol. , pp.85-94, 2016
 22. "Synthesis, theoretical, and antibacterial approach in the characterization of 5-Methyl-5-(3-pyridyl)hydantoin ligand and its palladium and platinum complexes"
  پريسا شهرياري, seyyed javad seyyadzadeh sabounchei, Sadegh Salehzdeh, ياسين قلي ئي, Abdolkarim Chehregani Rad
  COMPTES RENDUS CHIMIE, Vol. , 2015
 23. "Platinum and palladium complexes with 5-methyl-5-(2-pyridyl)-2,4-imidazolidenedione: Synthesis, crystal and molecular structure,theoretical study, and pharmacological investigation"
  seyyed javad seyyadzadeh sabounchei, پريسا شهرياري, ياسين قلي ئي, Sadegh Salehzdeh, hamidreza Khavasi, Abdolkarim Chehregani Rad
  INORGANICA CHIMICA ACTA, Vol. , pp.265-275, 2015
 24. "Spectroscopic, theoretical, and antibacterial approach in thecharacterization of 5-methyl-5-(3-pyridyl)-2,4-imidazolidenedione ligand and of its platinum andpalladium complexes"
  seyyed javad seyyadzadeh sabounchei, پريسا شهرياري, Sadegh Salehzdeh, ياسين قلي ئي, Abdolkarim Chehregani Rad
  COMPTES RENDUS CHIMIE, Vol. , 2015
 25. "Synthesis and Characterization of Monomeric and Polymeric Hg(II) Complexes with 5-Methyl-5-(3-pyridyl)-2,4-imidazolidenedione Showinga Wide Spectrum of Effective AntibacterialActivities"
  seyyed javad seyyadzadeh sabounchei, پريسا شهرياري, Hadi Amiri Rudbari, Abdolkarim Chehregani Rad
  Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials, Vol. , pp.1032-1039, 2015
 26. "Pd(II) and Pd(IV) complexes with 5-methyl-5-(4-pyridyl)hydantoin:Synthesis, physicochemical, theoretical, and pharmacologicalinvestigation"
  seyyed javad seyyadzadeh sabounchei, Parisa Shahriary, Sadegh Salehzdeh, قلي ئي ياسين , Davood Nematollahi, Abdolkarim Chehregani Rad, Amaneh Amani, Zohreh Afsartala
  SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, Vol. , pp.1019-1031, 2015
 27. "Adsorption of Cu(II) from aqueous solution by micro-structured ZnOthin films"
  مهسا باقري, Saeid Azizian, Babak Jaleh, Abdolkarim Chehregani Rad
  JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY, Vol. , pp.2439-2446, 2014
 28. "Fruit growth and patterns of lignification in the seeds of four Iranianpomegranate (Punica granatum L.) cultivars"
  Hassan Sarikhani, Milad Valipour, Abdolkarim Chehregani Rad
  Journal of Horticultural Science and Biotechnology, Vol. , pp.268-272, 2014
 29. "Screening for plants and rhizospheral fungi with bioremediationpotency of petroleum-polluted soils in a Tehran oil refinery area"
  Abdolkarim Chehregani Rad, بهروز عشقي ملايري, Fariba Mohsenzadeh, Zohreh Shirkhani
  TOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY, Vol. , pp.84-93, 2014
 30. "Chromosome number variation and karyomorphology in Achillea aleppica DC. (Asteraceae) in the West of Iran"
  Abdolkarim Chehregani Rad
  Chromosome Botany, Vol. , pp.13-22, 2014
 31. "Direct Electrochemical Reaction of Phytohemagglutinin Adsorbed at the Multi-Walled Carbon Nanotubes Modified Glassy Carbon Electrode"
  Tayyebeh Madrakian, حبيب اله باقري, Abbas Afkhami, Abdolkarim Chehregani Rad
  JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, Vol. , 2014
 32. "Karyological,morphological and palynological studies of the populationsof tanacetumpinnatumboiss (asteraceae) in hamedan (Iran)"
  Abdolkarim Chehregani Rad, Fariba Mohsenzadeh, Hajar Salehi
  INDIAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, Vol. , pp.1361-1367, 2014
 33. "Ameliorative effect of Matricaria chamomilla.L onparaquat: Induced oxidative damage in lung rats"
  Akram Ranjbar, Fariba Mohsenzadeh, Abdolkarim Chehregani Rad, farzad Khajavi, Seyed Mostafa Hosseini Zijood, Hassan Ghasemi
  Pharmacognosy Research, Vol. , pp.199-203, 2014
 34. "Hepatoprotective Eff ect of Matricaria chamomilla.L inParaquat Induced Rat Liver Injury"
  Fariba Mohsenzadeh, Abdolkarim Chehregani Rad, Tavakol Haj Hosseini, فرزاد كيان ارثي
  Drogue Research, Vol. , pp.1-5, 2014
 35. "Microsporogenesis, megasporogenesis andgametophyte development in Senecio glaucus L."
  Abdolkarim Chehregani Rad, Somayeh Hajisadeghiyan
  Thaiszia Journal of Botany, Vol. , pp.89-100, 2014
 36. "Synthesis, characterization, crystal structure and antibacterial studies of some new heptadentate manganese(II), cadmium(II) and zinc(II) macrocyclic Schiff base complexes with two 2-pyridylmethyl pendant arms"
  Hassan Keypour, محمدحسن زبرجديان, Majid Rezaeivala, Abdolkarim Chehregani Rad, Hadi Amiri Rudbari, Giuseppe Bruno
  Journal of the Iranian Chemical Society, Vol. , pp.101-109, 2014
 37. "Gold(III) complexes of 5-methyl-5-(pyridyl)-2,4-imidazolidenedione: Synthesis, physicochemical, theoretical, antibacterial, and cytotoxicity investigation"
  seyyed javad seyyadzadeh sabounchei, پريسا شهرياري, Sadegh Salehzdeh, قلي ئي ياسين , Davood Nematollahi, Abdolkarim Chehregani Rad, Amaneh Amani
  NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, Vol. , pp.1199-1209, 2014
 38. "Investigations on chromosome variation in Achillea tenuifolia Lam and A. bieberestinii Afan (Asteraceae) from Hamedan and Kermanshah in the West of Iran"
  Abdolkarim Chehregani Rad, Fariba Mohsenzadeh, Hajar Salehi
  Journal of Cell and Molecular Research, Vol. , pp.13-21, 2014
 39. "عکسالعمل برخی ویژگیهای رویشی و فیزیولوژیک ارقام انگور ایرانی و خارجی به تنش خشکی"
  یاسر خندانی، منصور غلامی، حسن ساری خانی، عبدالکریم چهرگانی راد
  فرآیند و کارکرد گیاهی، نسخه ، صفحات:174-153، 1401
 40. "شمارش کروموزومی در گونه .Carduus pycnocephalus L در غرب ایران"
  مهدی حیدریان، سید محمد معصومی، عبدالکریم چهرگانی راد
  مجله زیست شناسی تکوینی، نسخه ، صفحات:29-34، 1401
 41. "اثر تیمار فسفر و منیزیم بر ساختار ریشههای .Salicornia spp در شرایط تنش شوری"
  سمانه معتبرنیا، عبدالکریم چهرگانی راد، محمد رضا غفاری، نیره اعظم خوش خلق سیما
  پژوهش های سلولی و مولکولی، نسخه ، صفحات:1-18، 1400
 42. "اثر تیمار برگی کادمیوم بر ویژگیهای ریختشناختی، فیزیولوژیکی و تکوین گامتوفیت نر و ماده در درمنه خزری )annua Artemisia)"
  فریبا محسن زاده، عبدالکریم چهرگانی راد، منصور غلامی، زهره شیرخانی
  مجله علمی سلول و بافت، نسخه ، صفحات:53-71، 1400
 43. "تغییرات ساختاری بافتهای ریشه، ساقه و برگ در گندم رقم میهن تحت تنش خشکی"
  کلثوم عزیزی، عبدالکریم چهرگانی راد، جلال سلطانی
  مجله زیست شناسی ایران، نسخه ، 1400
 44. "اثر نانوذرات اکسیدآلومینیوم بر اسپورزایی و تکوین گامتوفیت در لوبیا ).Phaseolus vulgaris L("
  عبدالکریم چهرگانی راد، سمانه معتبرنیا، مهسا جعفری انوار
  پژوهش های گیاهی، نسخه ، صفحات:1-19، 1399
 45. "تاثیر نانوذرات اکسید روی و دی اکسید سریم بر میزان انباشت عناصر روی و سریم، برخی پارامترهای رشد و بیوشیمیایی در گیاه لوبیا )Phaseolus vulgaris("
  هاجر صالحی، عبدالکریم چهرگانی راد، احمد مجد، منصور غلامی
  پژوهش های گیاهی، نسخه ، صفحات:126-132، 1398
 46. "پاسخهای مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی تاتوره (.Datura stramonium L) به سمیت کادمیوم"
  زهره شیرخانی، عبدالکریم چهرگانی راد، منصور غلامی، فریبا محسن زاده
  فرآیند و کارکرد گیاهی، نسخه ، صفحات:121-135، 1398
 47. "مطالعه تکوین اندامهای زایشی درگل همیشهبهار).Calendula officinalis L("
  زهرا بقایی فر، فاطمه غذیر پور، عبدالکریم چهرگانی راد
  پژوهش های گیاهی، نسخه ، صفحات:12-1، 1397
 48. "بررسی ویژگیهای ساختاری و تکوینی دانه گرده، تخمک، رویان و دانه در گونهEbenus stellata"
  پریسا جنوبی، عبدالکریم چهرگانی راد، نیره تنعمی، احمد مجد، مسعود رنجبرمبارکه
  پژوهش های سلولی و مولکولی، نسخه ، صفحات:2-14، 1397
 49. "Batrachium fluitans تکوین پرچم، تخمک و گامتوفیت نر و ماده در آلاله آبی"
  پگاه رجبی فر، عبدالکریم چهرگانی راد
  پژوهش های گیاهی، نسخه ، 1396
 50. "مطالعه اثر تیمار سرب بر برخی شاخصهای مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه اطلسی (Petunia hybrida L.)"
  عبدالکریم چهرگانی راد، سمانه فرزان، زهره شیرخانی
  پژوهش های گیاهی، نسخه ، صفحات:1-11، 1396
 51. "بررسی اثر سمیت سلولی اسانس گیاه آویشن وحشی (.Thymus vulgaris L) با استفاده از روشهای MTT و تریپان بلو بر رده سلولی سرطان سینه 7-MCF"
  ساسان حاجبی، عبدالکریم چهرگانی راد، حسین لاری یزدی
  مجله زیست شناسی تکوینی، نسخه ، صفحات:1-12، 1396
 52. "بررسی تنوع فلورستیک - اکولوژیک و الگوی الکتروفورزی پروتیین های ذخیره ای بذر در گیاه Verbascum speciosum در غرب و شمال غرب ایران"
  بهروز عشقی ملایری، فاطمه جلالی مقیم، عبدالکریم چهرگانی راد
  تاکسونومی و بیوسیستماتیک، نسخه ، صفحات:69-82، 1395
 53. "تغییر در صفات رویشی و شاخصهای فیزیولوژیک گیاهان لوبیا تحت تنش روی در محیط کشت هیدروپونیک"
  عبدالکریم چهرگانی راد، نوشین خورزمان، حسین لاری یزدی، زهره شیرخانی
  مجله زیست شناسی تکوینی، نسخه ، صفحات:31-39، 1395
 54. "پاسخ های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L) به تیمار با نانو ذرات اکسید آلومینیوم"
  عبدالکریم چهرگانی راد، فریبا محسن زاده، سمانه معتبرنیا، زهره شیرخانی
  مجله علمی سلول و بافت، نسخه ، صفحات:32-19، 1395
 55. "محیط کشت بهینه برای رشد درون شیشهای گل آذین انگور"
  اعظم صدیقی هفشجانی، منصور غلامی، حسن ساری خانی، عبدالکریم چهرگانی راد
  فنآوری تولیدات گیاهی، نسخه ، صفحات:205-221، 1395
 56. "اﺛﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی رﺷﺪ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻮه و ﻫﺴﺘﻪ اﻧﺎر رﻗﻢ ﻣﻠﺲ ﻳﺰدی"
  حسن ساری خانی، عبدالکریم چهرگانی راد، میلاد ولی پور
  پژوهش های گیاهی، نسخه ، صفحات:654-665، 1394
 57. "پبررسی تنوع فلوریستیک - اکولوژیک و الگوی الکتروفورزی پروتئین های ذخیره ای بذر Verbascum speciosum Schrad. در غرب و شمال غرب ایران"
  فاطمه جلالی مقیم، بهروز عشقی ملایری، عبدالکریم چهرگانی راد
  تاکسونومی و بیوسیستماتیک، نسخه ، صفحات:69-82، 1394
 58. "مطالعه گلدهی و باروری دانه گرده در همگروههای سیر ایرانی"
  فرشاد دشتی، احمدرضا عباسی فر، عبدالکریم چهرگانی راد
  تولید محصولات زراعی و باغی، نسخه ، صفحات:143-152، 1394
 59. "تولید کالوس رویان زا از رویان بذری گیاه وشا"
  اصغر میرزائی اصل، خدیجه قاسمیان، سنبل ناظری، عبدالکریم چهرگانی راد
  پژوهش های گیاهی، نسخه ، صفحات:364-373، 1394
 60. "پSynthesis and Characterization of Monomeric and PolymericHg(II) Complexes with 5-Methyl-5-(3-pyridyl)-2,4-imidazolidenedione Showing a Wide Spectrum of EffectiveAntibacterial Activities"
  سیدجواد سیدزاده صابونچی، پریسا شهریاری، هادی امیری رودباری، عبدالکریم چهرگانی راد
  Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials، نسخه ، صفحات:1-10، 1394
 61. "مطالعه اثر غلظت های مختلف استات سرب بر مراحل تکوین دانه های گرده در گیاه(Solanum melongena L.) بادمجان"
  مجید توکلی، عبدالکریم چهرگانی راد، حسین لاری یزدی
  پژوهش های گیاهی، نسخه ، صفحات:71-63، 1394
 62. "اثر کادمیوم بر مراحل تکوین و الگوی پروتئینی بساک و دانههای گرده گل اطلسی"
  عبدالکریم چهرگانی راد، حسن رمضانی، فریبا محسن زاده، زهرا بقایی فر، عامر السعیدی
  مجله علمی سلول و بافت، نسخه ، صفحات:71-86، 1394
 63. "Tanacetum polycephalum Shultz Bip. بررسی تاکسونومیک گونهاستان همدان با تاکید بر نشانگر فلوریستیک و استفاده از روش تعیین زیستگاهویژه"
  مریم احمدی، طاهره قاسمخانی، مرتضی عطری، عبدالکریم چهرگانی راد
  مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی، نسخه ، صفحات:103-89، 1394
 64. "مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در Anthemis odontostephana Boiss. Cv."
  عبدالکریم چهرگانی راد، فریبا محسن زاده، سارا غفوری
  مجله زیست شناسی ایران، نسخه ، صفحات:544-556، 1393
 65. "بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره های مختلف اندام های هوایی گیاه بابونه"
  عبدالکریم چهرگانی راد، فریبا محسن زاده، اکرم رنجبر، فرزاد خواجوی، هژیر سیف پناهی
  فصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل، نسخه ، صفحات:1015-1020، 1393
 66. "از تیره آلالهایان Consolida orientalis Schrödinger مراحل تکوین تخمک و کیسۀ رویانی در"
  فریبا محسن زاده، سولماز اخطاری، عبدالکریم چهرگانی راد
  یافته های نوین در علوم زیستی، نسخه ، صفحات:67-76، 1393
 67. "مطالعه اثر غلظت های مختلف استات سرب بر مراحل تکوین تخمک در گیاه بادمجان"
  مجید توکلی، عبدالکریم چهرگانی راد، حسین لاری یزدی
  مجله زیست شناسی ایران، نسخه ، صفحات:386-394، 1393
 68. "بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla L.) بر سمیت پاراکوات در خون موش صحرایی نر"
  اکرم رنجبر، فرزاد خواجوی، سید مصطفی حسینی ذیجود، حسن قاسمی، فریبا محسن زاده، عبدالکریم چهرگانی راد
  Journal of Medicinal Plants، نسخه ، صفحات:73-83، 1393

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

 1. "Effects of growth factors on induction of callus and somatic embryogenesis Stevia rebaudiana Bertoni"
  مرضيه اسد, Hassan Sarikhani, Fariba Mohsenzadeh, Abdolkarim Chehregani Rad
  -, 2018
 2. "Reproductive organs development in Verbascum pseudodigitalis L."
  بهاره محمدي, Abdolkarim Chehregani Rad, Massoud Ranjbar, Nayereh Tanaomi
  -, 2018
 3. "Study of genesis stages of pollen and ovule development in Astragalus stevenianus"
  Abdolkarim Chehregani Rad, Fariba Mohsenzadeh, Nayereh Tanaomi, Faezeh Cheragi
  -, 2018
 4. "The development of inflorescence, flower, ovule and pollen grains in Artemisia aucheri"
  الهام قاسمي نور, Abdolkarim Chehregani Rad, Fariba Mohsenzadeh, Nayereh Tanaomi
  -, 2018
 5. "Prevalence of haemolysin A (hlyA) gene in Escherichia coli strains isolated from UTI patientsreferred to Haft tir’s hospital in Doroud city in Iran"
  Maryam Aghaie, Reza Yari, Abdolkarim Chehregani Rad
  1th international and 9th national Biotechnology congress of Islamic Republic of Iran, 2016
 6. "تاثیر تنش خشکی بر برخی ویژگیهای ریختشناسی بیست رقم انگور ایرانی و خارجی"
  یاسر خندانی، منصور غلامی، حسن ساری خانی، عبدالکریم چهرگانی راد
  دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، 1400
 7. "تکوین پرچم و مادگی در Scrophularia valida"
  بهاره محمدی، محمد دوستعلی، مهسا امین صالحی، عبدالکریم چهرگانی راد
  بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، 1399
 8. "تکوین گامتوفیت نر و ماده در درمنه Artemisia aucheri"
  محمد دوستعلی، فریبا محسن زاده، مهسا امین صالحی، الهام قاسمی نور، عبدالکریم چهرگانی راد
  بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، 1399
 9. "مطالعه مراحل تکوین بساک و دانه گرده گیاه سیر"
  احمدرضا عباسی فر، فرشاد دشتی، عبدالکریم چهرگانی راد
  اولین کنفرانس بین المللی علوم باغبانی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، 1396
 10. "مطالعه بروز ناهنجاریهای مراحل میکروسپورزایی گیاه سیر"
  احمدرضا عباسی فر، فرشاد دشتی، عبدالکریم چهرگانی راد
  اولین کنفرانس بین المللی علوم باغبانی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، 1396
 11. "مگاسپور زایی و بررسی مگاگامتوفیت در Anthemis odontostephanus Boiss."
  عبدالکریم چهرگانی راد، فریبا محسن زاده، سارا غفوری، مرتضی عطری
  نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، 1395
 12. "ارزیابی پاسخهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه لوبیا تحت تیمار نانوذرات اکسید روی و نمک سولفات روی"
  هاجر صالحی، عبدالکریم چهرگانی راد، منصور غلامی، احمد مجد
  نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، 1395
 13. "میکروسپورزایی و تکوین دانه گرده در .Matricaria chamomilla L"
  سارا غفوری، عبدالکریم چهرگانی راد، فریبا محسن زاده، مرتضی عطری
  نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، 1395
 14. "بررسی مراحل تکوینی بساک و دانه گرده در فلفل دلمه"
  حسن رمضانی، عبدالکریم چهرگانی راد، فریبا محسن زاده، رویا کرمیان
  نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، 1395
 15. "مطالعه رویان شناسی گیاه خارشتر )Alhagi persarum Boiss. Buhse("
  نیره تنعمی، پریسا جنوبی، عبدالکریم چهرگانی راد، احمد مجد، مسعود رنجبرمبارکه
  نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، 1395
 16. "اثر EDTA بر گیاهپالایی خاک آلوده به کادمیوم توسط گیاه تاتوره ).Datura stramonium L("
  زهره شیرخانی، عبدالکریم چهرگانی راد، فریبا محسن زاده، منصور غلامی
  نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، 1395
 17. "تجمع کادمیوم در گونه تاتوره ).Datura stramonium L( با استفاده از اکسین )IAA("
  زهره شیرخانی، عبدالکریم چهرگانی راد، فریبا محسن زاده، منصور غلامی
  نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، 1395
 18. "بررسی فعالیت ضد میکروبی گیاه دارویی آلوئه ورا ).Aloe vera L( بومی ایران"
  فهیمه فلاح، سید محمد معصومی، عبدالکریم چهرگانی راد
  نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، 1395
 19. "شواهدی از انتقال، اثرات فیزیولوژیک و بیوشیمایی کاربرد برگی نانوذرات اکسید سریوم بر گیاه لوبیا"
  هاجر صالحی، عبدالکریم چهرگانی راد، منصور غلامی، احمد مجد
  نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، 1395
 20. "مطالعه رویان شناختی در گونه Scalegeria nodosa از تیره چتریان"
  عبدالکریم چهرگانی راد، ناصر میرازی، مهران وطنچیان، سید رضا سیدی
  شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، 1389