عبدالکریم چهرگانی راد

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

عبدالکریم چهرگانی راد

علوم پایه / زیست شناسی

رساله های دکتری

 1. مطالعه مراحل تکوینی ساختارهای زایشی بلوبری (Vaccinium corymbosum) و بررسی بیان برخی ژن های آن در مسیر تکوین میوه
  مهسا امین صالحی 1402
  چکیده بلوبری (Vaccinium corymbosum L.) درختچه ای با میوه با ارزش اقتصادی بالا است. مصرف بلوبری در سال های اخیر افزایش یافته است که بخشی از آن به دلیل فواید قابل توجه آن بر سلامتی انسان است. میوه بلوبری سرشار از متابولیت های ثانویه است که فعالیت ضد سرطانی و کاهش خطر بیماری های قلبی مرتبط است. با این حال، منابع ژنومی بسیار کمی برای بلوبری در دسترس بوده است. توسعه بیشتر منابع ژنومی مانند بررسی ژن های دخیل در مراحل تکوینی و شناسایی فعالیت و مسیر عملکردی ژن های مختلف می تواند منجر به بهبود ژنتیکی سریع تر شود. در طول رشد و رسیدن میوه، هزاران ژن با بیان متفاوت از مسیرهای متابولیک مختلف باعث ایجاد یک سری تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی می شوند. در این مطالعه، با هدف شناسایی ژن های دخیل در مرحله تکوینی میوه تجاری بلوبری رقم Bluerain از RNA-seqهای موجود در بانک اطلاعاتی NCBI استفاده شد. این SRAها در سه مرحله تکوینی و هریک دارای سه تکرار بودند. همچنین در بخش دیگر این مطالعه از رقم دیگر این میوه (Chandler) نیز جهت انجام مطالعات ترنسکریپتومیکس و نیز شناسایی ژن های دارای تفاوت بیان معنا دار در تکوین میوه بلوبری در این رقم استفاده شد و برای درک بهتر مکانیسم زیربنایی رشد میوه، توالی یابی RNA-seq Illumina برای ارزیابی تغییرات سطوح رونویسی ژن های بیان شده در طی رشد میوه، مورد استفاده قرار گرفت و پس از یافتن توالی ها، آنالیزهای بیوانفورماتیکی با هدف یافتن ژن های کلیدی تکوین میوه انجام شد. بعبارتی توالی های رونویسی از میوه بلوبری در مراحل مختلف نموی (میوه کال، میوه نیمه رس و میوه رسیده) توسط نسل بعدی توالی یابیIllumina تولید شدند. هر دو توالی های استخراج شده از بانک های اطلاعاتی و توالی های تولید شده با ژنوم مرجع مونتاژ شدند و توالی های نقشه برداری شده با ژنوم مرجع با استفاده از HTseq-count کانت شدند. ژن های با تفاوت بیان معنا دار دخیل در تکوین میوه شناسایی شدند و نهایتاً حاشیه نویسی شده و از نظر عملکردی هستی شناسی شدند. بیش از 30 میلیون قرائت با کیفیت بالا در هریک از سه دوره رشد میوه توالی یابی شدند و نهایتاً ژن های افتراقی با مقایسه هر دو مرحله رشدی با یکدیگر بدست آمد. تعداد زیادی از DEG (Differentially expression genes) ها در اتصالات آهن، سیگنال دهی و نیز در تنطیم دیواره سلولی نقش
  خلاصه پایان نامه

 2. مطالعه مراحل تکوینی و الگوی بیان ژنی در گیاه گندم تحت تنش خشکی و اثر تعدیل کنندگی باکتری اندوفیت Bacillus subtilis
  کلثوم عزیزی 1401
  تغییرات اقلیمی یک موضوع مهم در میان مشکلات جدی نوظهور است که در چند دهه اخیر توجه جهانی را به خود جلب کرده است. با تغییرات آب و هوایی، تولید محصولات زراعی در سراسر جهان به طور جدی تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفته است. در این راستا، از فناوری های مختلفی از جمله اصلاح سنتی و مهندسی ژنتیک برای مقابله با تنش خشکی استفاده می شود. با این حال، برهمکنش بین گیاهان و باکتری های اندوفیت به عنوان عصر جالبی از دانش پدیدار شد که می توان از آن برای شیوه های جدید کشاورزی استفاده کرد. باکتری های اندوفیتی که در بافت های گیاهی زنده می مانند، یکی از مناسب ترین فناوری ها برای بهبود رشد و عملکرد گیاه در شرایط خشکی هستند. بذرها در پاییز 1397 در گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا، در شرایط گلخانه ای با رطوبت 60 درصد، در دمای 20-25 درجه سانتی گراد و دوره نوری طبیعی کاشته شدند. گلدان ها در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در سه تکرار در هر تیمار و سه بوته در هر گلدان قرار گرفتند. هدف از این مطالعه بررسی اثر تیمار باکتری باسیلوس سوبتیلیس سویه PB726 بر ویژگی های آناتومیکی، گامتوژنز و رونوشت گیاه گندم (Triticum aestivum L.) رشد یافته در سه سطح تنش آبی (خشکی) 75، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی بود. آبیاری نهال گندم با مقدار آب کمتر از ظرفیت کشاورزی، بر مراحل رشد گامتوژنز در گندم تاثیر گذاشت و بسته به شدت خشکی و با افزایش آن، شدت ناهنجاری ها افزایش یافت. مثلاً سبب تحلیل دیواره بساک و سلول های میکروسپور در مراحل مختلف نموی، کاهش باروری دانه های گرده، دانه های تتراد و گرده جدا نشده، که احتمالاً توسط یک ماده پولن کیت مانند به هم چسبیده بودند، شد. پارامترهای آناتومی که در ریشه، ساقه و برگ مورد ارزیابی قرار گرفت شامل، ابعاد دستجات آوندی، قطر آوند چوبی، مساحت فلوئم، تخلخل، تعداد لایه و ضخامت بافت اسکلرانشیم و همچنین ضخامت اپیدرم بود. نتایج به دست آمده نشان داد که تنش آب در سطوح مختلف ظرفیت زراعی سبب کاهش تقریبا تمام مقادیر پارامترهای آناتومیکی مورد بررسی شد. درحالی که گیاهان تیمار شده با باکتری Bacillus subtilis، به طور معنی داری مقادیر بیشتر صفات آناتومیکی اندازه گیری شده را افزایش داد. نتایج ترنسکریپتوم نشان داد که، در آنالیز غنی سازی تعداد 151 مسیر هستی شناسی ژنی مرتبط با فرایند بیولوژیکی به طور
  خلاصه پایان نامه

 3. بررسی برخی پاسخ های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی انگور به نفتالین استیک اسید تحت تنش خشکی
  یاسر خندانی 1401
  چکیده: خشکی به عنوان مهم ترین تنش محیطی، رشد و نمو گیاهان را به شدت مختل و تولید و عملکرد را بیش از هر عامل محیطی دیگری محدود می کند. راهکارهای مختلفی مانند انتخاب ارقام متحمل، استفاده از شیوه های جدید و موثر آبیاری، استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی و همچنین مدیریت عناصر غذایی برای مقابله با تنش خشکی توسعه پیدا کرده‎ ‎ اند. در این پژوهش استفاده از پتانسیل ارقام متحمل به خشکی و کاربرد تنظیم کننده‎های رشد گیاهی به منظور کاهش اثرات تنش خشکی در انگور (Vitis vinifera L.) در قالب دو آزمایش مجزا بررسی شد. در آزمایش نخست تحمل به تنش خشکی 20 رقم انگور ایرانی و خارجی، شامل 15 رقم انگور ایرانی (بیدانه سفید، بیدانه قرمز، تبرزه سفید، تبرزه قرمز، حسینی، خلیلی سفید، رشه، شیرازی، عسکری، فخری، قزل اوزوم، گچی امجگی، گزندایی، لعل قرمز و یاقوتی) و پنج رقم خارجی (بلک سیدلس، پرلت، ترکمن 4، روبی سیدلس و فلیم سیدلس) در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. ارقام انگور ایرانی و خارجی یکساله ریشه دار، با استقرار و رشد کافی، تحت دو تیمار 90 (شاهد) و 50 (تنش خشکی) درصد آب قابل دسترس قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که پس از سه ماه اعمال تنش خشکی، ویژگی های رشدی تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، قطر ساقه، طول شاخه سال جاری، طول میانگره و وزن تر و خشک اندام هوایی همه ارقام انگور مورد بررسی به صورت معنی داری کاهش پیدا کرد. ارقام رشه و خلیلی سفید به ترتیب با 7/17 و 7/15 برگ، بیش ترین تعداد برگ و ارقام خلیلی سفید و رشه به ترتیب با 67/72 و 33/69 سانتی متر بیش ترین طول شاخه سال جاری را داشتند. در شرایط تنش خشکی، ویژگی های طول ریشه و حجم ریشه در برخی از ارقام انگور افزایش و در برخی دیگر کاهش پیدا کرد، در حالی که وزن تر و خشک ریشه در همه ارقام انگور مورد مطالعه با کاهش مواجه شد. تحت تنش خشکی، ارقام عسکری، تبرزه قرمز، قزل اوزوم، روبی سیدلس، لعل قرمز، خلیلی سفید، یاقوتی، شیرازی و بیدانه قرمز با افزایش طول ریشه و ارقام فخری، تبرزه قرمز و خلیلی سفید با افزایش حجم ریشه مواجه شدند. ویژگی های کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کاروتنوئید در معرض تنش خشکی، در برخی ارقام انگور با کاهش مواجه شدند، ولی این ویژگی ها در برخی از ارقام دیگر افزایش پیدا کردند. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، تنش خشکی باعث ک
 4. بررسی اثر تیمار یون های معدنی (آمونیم، نیترات، آهن ، فسفر، منیزیم، کلر و سدیم) بر مراحل مختلف تکوین ریشه و آنالیز ژنی در هالوفیت سالیکورنیا
  سمانه معتبرنیا 1401
  شوری یکی از بزرگترین مشکلات کشاورزی در جهان، ازجمله ایران است. شوری خاک باعث ایجاد یک سری از تغییرات ریختشناسی و تشریحی در ریشه و بخش هوایی گیاهان میشود. این تغییرات، بهوسیله ژنهای مختلفی کنترل میشوند. الگوی بیان این ژنها، ممکن است با عوامل مغذی خارجی، ازجمله عناصریونی در ارتباط باشد. با این حال، اثرات شوری و عناصر غذایی در دسترس گیاه، بر معماری ریختی و تشریحی ریشه و همچنین تاثیر آنها بر تشکیل بیومس مبهم باقی ماندهاست. در این پژوهش، تغییرات ریختشناسی، تشریحی و الگوی بیان ژن در دو جمعیت از سالیکورنیا(حله بهعنوان جمعیت متحمل و قم بهعنوان جمعیت حساس)، تحت تاثیر سطوح مختلف شوری و مقادیر مختلف نیترات، آمونیم، فسفر، منیزیم و آهن مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات ریختشناسی نشان داد، مقادیر اضافی آهن و منیزیم، اثرات شوری را تا حدی مهار کرده و بر تولید بیومس اثرات مثبتی داشته است. افزایش مقدار سایر عناصر، در نبود شوری، باعث افزایش بیومس شد. اما در شوری 200 و 800 میلیمولار، این افزایش مقدار، اثرات منفی بر بیومس گیاه داشت. مطالعات تشریحی نشان داد، سدیم کلرید باعث بینظمی و پلاسمولیز در سلوهای اپیدرمی و پارانشیم پوست ریشه، گسترش بافت فیبر، افزایش ضخامت دیواره سلولی زایلمها و تغییر در نسبت قطر سلولهای پارانشیمی ریشه شد. همجهت با تغییرات ریختزایی، در تشریح نیز، عنصرآهن تاثیرات قابل توجهی را نشان داد. در نبود آهن، گسترش شبکه فیبری در ریشهها و مسدود شدن سلولهای زایلمی مشاهده شد. همچنین، تعداد دستجات آوندی در نبود آهن زیاد، پراکنده و باریک است که با افزایش غلظت آهن این تعداد کاهش و بر پهنای آنها افزوده شد. همچنین مطالعات تشریحی با مشاهدات ریختزایی در مورد نیترات مطابقت داشت و همانطور که مقادیربالای نیترات مهارکننده تولید بیومس بود، از نظر تشریحی نیز باعث چوبی شدن شدید سلولهای آندودرمی گردید. این چوبیشدن به صورت موضعی در نبود فسفر و شوری800 میلیمولار نیز مشاهده شد. عنصر منیزیم، درمقادیر بالای شوری، به کاهش پلاسمولیز و بدشکلی سلولهای پارانشیمی ریشه کمک کرد و مانند اثرات ریختی آن، سبب بهبود وضعیت گیاه در شرایط شوری شد. باتوجه به نتایج ریختزایی و تشریحی و همچمنین وضعیت مطلوب ترکیب تیماری، عنصر آهن برای بررسیهای فیزیولوژیک و ملکولی انتخاب گردید. در بررسیهای فیزیولوژی نیز، مقادیر اضافه آهن با
  خلاصه پایان نامه

 5. همسانه سازی، انتقال و بیان ژن زیر واحد B اوره آز هلیکوباکتر پیلوری در گیاه فلفل دلمه
  حسن رمضانی 1397
  چکیده: هلیکوباکتر پیلوری یکی از عفونت های باکتریائی مزمن بسیار رایج می باشد که حداقل نصف مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده است. تقریبا در 10 درصد از افراد آلوده، بیماری زخم پپتیکی و در 1 درصد از این افراد سرطان معده را موجب خواهد شد. اگرچه شیوع هلیکوباکتر پیلوری در کشور های توسعه یافته کاهش پیدا کرده، نتایج اخیر نشان می دهند که واکسیناسیون اطفال به طور موثری از شیوع این عفونت پیشگیری خواهد نمود. آنزیم اوره آز برای کلونیزه شدن باکتری در محیط اسیدی معده نقشی حیاتی بر عهده دارد. علاوه بر این، اوره آز (شامل پروتئین های زیر واحد UreA و UreB) یکی از مهم ترین آنتی ژن های شناسائی شونده توسط سیستم ایمنی انسان بوده و به نظر می رسد که UreB مصونیت زا تر از UreA می باشد. سیستم تحویل آنتی ژن می-تواند کیفیت و کمیت پاسخ ایمنی را تحت تاثیر قرار دهد. ثابت شده است که پروتئین های تولیدی در گیاهان تراریخته قادرند پاسخ های ایمنی محافظت کننده را بر علیه پاتوژن های مهم برانگیزند. بر این اساس، بیان ureB نوترکیب در گیاهان فلفل دلمه به منظور ایمنی زائی بر علیه عفونت هلیکوباکتر پیلوری یک موضوع جذاب است. در این مطالعه، هلیکوباکتر پیلوری سویه NCTC11637 بر روی محیط کشت بروسلا آگار غنی شده با خون گوسفندی کشت و در دمای oC37 و شرایط میکروآئروفیل نگهداری شدند. DNA ژنومی باکتری به روش لیز قلیائی و از طریق جوشاندن استخراج گردید. به کمک نرم افزار Vectore NTI و با استفاده از توالی ژنی دریافتی از بانک اطلاعات ژنی (به شماره دسترسی AY295085.1)، یک جفت آغازگر اختصاصی برای ژن ureB طراحی شد. به کمک فرآیند PCR و با استفاده از آغازگر رو به جلو محتوی جایگاه برشی BamHI و آغازگر معکوس محتوی جایگاه برشی SacI، توالی کد کننده ژن ureB به طول bp1730 از ژنوم هلیکوباکتر پیلوری جداسازی شد. محصولات PCR بر روی ژل آگارز 8/0 درصد الکتروفورز گردید. برای خالص سازی ژن از دیگر عوامل PCR موجود، از کیت خالص سازی ویژه (ویوانتیس، مالزی) استفاده شد. صحت توالی ژن ureB از طریق آنالیز توالی DNA تائید گردید. مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده، محصول PCR در ناقل pTG19-T الحاق یافت. بعد از مستعد کردن سلول ها، پلاسمید نوترکیب به میزبان شایسته اش، یعنی باکتری ای.کلای سویه DH5α منتقل شده و باکتری ها بر روی محیط LB آگار محتوی آنتی بیوتیک آمپی سیلین،
  خلاصه پایان نامه

 6. ارزیابی پاسخ های سلولی تکوینی القا شده توسط کلرید کادمیوم در گیاه تاتوره (.Datura stramonium L) و درمنه خزری (Artemisia annua L.) و مطالعه تاثیر نانوذرات کیتوسان در پتانسیل گیاه پالایی
  زهره شیرخانی 1397
  چکیده: آلودگی محیط زیست با فلزات سنگین یک مشکل زیست محیطی مهم محسوب می شود. در میان فلزات سنگین، کادمیوم یکی از سمی ترین فلزات و آلاینده های محیط زیست به شمار می رود. اهداف این پژوهش عبارتند از: ارزیابی تحمل درمنه خزری و تاتوره به کادمیوم اتمسفری؛ ارزیابی توان گیاه پالایی خاک آلوده به کادمیوم توسط تاتوره؛ ارزیابی پاسخ های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی درمنه خزری و تاتوره به کادمیوم؛ ارزیابی اثر افزودن EDTA، هورمون های گیاهی(کینتین و IAA)، کیتوسان، نانوذرات کیتوسان و قارچ های میکوریزی بر توان گیاه پالایی تاتوره و یافتن تیمار مناسب جهت افزایش کارایی گیاه پالایی و بررسی اثر ژنوتوکسیسیتی کادمیوم. چهار سطح کلرید کادمیوم (0، 75، 150 و 225 میلی گرم در لیتر) به منظور تیمار اسپری برگی انتخاب شد. همچنین برای ارزیابی توان گیاه پالایی، چهار سطح کادمیوم (0، 75، 150 و 225 میلی گرم در کیلوگرم) برای تیمار خاک و سطوح مختلف عوامل افزایش دهنده کارایی گیاه پالایی شامل EDTA (0، 3، 6 و 12 میلی مول در کیلوگرم)، کینتین و IAA (0، 1، 10 و 100 میلی گرم در لیتر)، کیتوسان و نانوذرات کیتوسان (0، 1/0 و 5/0 درصد وزنی/ وزنی) و کنسرسیوم قارچ-های میکوریزی به عنوان گروه های آزمایشی مختلف مورد استفاده قرار گرفت. تعیین مقادیر کادمیوم کل و قابل دسترس خاک و بافت های گیاهی با استفاده از اسپکتروفتومتر جذب اتمی انجام شد. فاکتور تجمع زیستی، فاکتور انتقال، پارامترهای رشد، محتوای نسبی آب بافت، شاخص پایداری غشا، محتوای رنگیزه های فتوسنتزی، محتوای کربوهیدرات های محلول، محتوای پروتئین کل، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، نیمرخ های پروتئین بذر در گروه های مختلف تیماری تعیین گردید. در این تحقیق، ویژگی های رویان زایی گیاهان شاهد و تحت تیمار کادمیوم مورد مطالعه قرار گرفت. اثرات ژنوتوکسیسیتی کادمیوم بر تاتوره با استفاده از روش RAPD و اثرات کادمیوم بر تولید اسکوپولامین، بیان ژن هیوسسیامین 6β-هیدروکسیلاز (H6H) و الگوی متیلاسیون در تاتوره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات مربوط به تیمار کادمیوم به تنهایی (تیمار اسپری برگی و تیمار خاک) نشان داد که که مقدار جذب کادمیوم با افزایش غلظت کادمیوم تیماری افزایش یافته است. کاهش در شاخص های رشد، محتوای نسبی آب بافت، شاخص پایداری غشا، محتوای رنگیزه های فتوسنتزی، محتوای کربوهیدرات های م
  خلاصه پایان نامه

 7. ارزیابی پاسخ های سلولی تکوینی القا شده توسط نانوذرات اکسید روی و دی اکسید سریم در گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L)
  هاجر صالحی 1397
  چکیده: خواص منحصر به فرد فیزیکوشیمایی نانومواد منجر به توسعه قابل توجه استفاده از نانوفناوری در زمینه های مختلف مانند صنعت، پزشکی، کشاورزی و تولید غذا شده است. با این وجود، افزایش روزافزون این دسته از نانومواد نگرانی هایی را در مورد سرنوشت و تاثیر آنها بر موجودات زنده و در نتیجه انسان بوجود آورده است. در فناوری در حال پیشرفت، نانوذرات بر پایه اکسیدهای فلزی در صنعت و علم مواد از توجه ویژه ای برخوردار هستند. در این مطالعه، تاثیرات نانوذرات اکسید روی، سولفات روی و دی اکسید سریم بر روی گیاه زراعی و مدل phaseolus vulgaris بررسی شد. آزمایش ها در سه روش مجزای اعمال نانوذرات و غلظت های مختلف در طرح کاملاً تصادفی طراحی شدند. در روش اول بذر لوبیا در معرض غلظت های پایین نانوذرات (25، 50 و 100 میلی گرم بر لیتر) در محیط کشت پایه آگار به مدت 30 روز قرار گرفت. در روش دوم گیاهان لوبیا در مرحله 3-5 برگی با اضافه کردن سوسپانسیون نانوذرات (غلظت های 250، 500، 1000 و 2000 میلی گرم بر لیتر) به محیط خاک به مدت دو هفته تیماردهی شدند. به طور مشابه، گیاهان لوبیا در مرحله 3-5 برگی به صورت اسپری کردن سوسپانسیون نانوذرات (غلظت های 250، 500، 1000 و 2000 میلی گرم بر لیتر) به مدت دو هفته تیماردهی شدند. پارامترهای مختلف رشد، فیزیولوژیکی، بیوشیمایی، مطالعات تشریحی، تکوین تولید مثلی اندام های نر و ماده و همچنین مطالعات جامع اومیکس (متابولومیکس با استفاده از UHPLC/ QTOF-MS، پروتئومیکس با استفاده از LC-MS/MS (Q-TOF) و یونومیکس) با توجه به نوع روش ارزیابی شدند. در این مطالعه سعی بر این شد که هر دو اثرات مثبت و منفی احتمالی دو نانوذره مذکور مورد بررسی قرار گیرند. نتایج روش اول نشان داد که نانوذرات دی اکسید سریم تاثیر بهبود دهنده ای بر روی رشد گیاهان داشتند، به طوری که حتی در بالاترین غلظت نیز اثرات منفی ناشی از نانوذرات چه در سطح فیزیولوژیکی و چه در سطح متابولیسم سلولی مشاهده نشد. همچنین فراتنظیم شدن اکثر متابولیت ها از جمله لیپیدها، استروئیدها کاروتنوئیدها، فلاونوئیدها، فنولیک ها و ترپن ها، که اکثر آنها به عنوان آنتی اکسیدان های غیرآنزیمی عمل می کنند، تاییدی بر نقش مثبت نانوذرات دی اکسید سریم بر مسیرهای بیوسنتزی این متابولیت ها است. از طرف دیگر، بررسی های یونومیکس نشان داد که نانوذرات دی اکسید سریم باعث
  خلاصه پایان نامه

 8. سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکسهای فلزی با مشتقات هیدانتوئین و بررسی خواص بیولوژیکی برخی از آنها
  پریسا شهریاری 1393
  در ایــن پــروژه ســه مشــتق هیــدانتوئینی 5-متیــل-5-(2-پیریــدیل)-2،4-ایمیدازولیــدندیان (5-متیــل-5-(2- پیریدیل)هیدانتوئین) (L1)، 5-متیل-5-(3-پیریدیل)-2،4-ایمیدازولیدندیان (5-متیل-5-(3-پیریدیل)هیدانتوئین) (L2) و 5-متیل-5-(4-پیریدیل)-2،4-ایمیدازولیدندیان (5-متیل-5-(4-پیریدیل)هیدانتوئین) (L3) سنتز و شناسایی شـده و بـه عنوان لیگاندهای N-دهنده برای سنتز کمپلکسهای مختلف به کار رفتند. ترکیبات سنتز شده بوسیله آنالیز عنصـری و طیـف - سنجی(IR، 1HNMRو 13CNMR)، رساناییسنجی مولی، ولتامتری چرخهای و روشهای DFT مورد مطالعـه قـرار گرفتنـد . در ادامه، سمیت سلولی این ترکیبات روی دو رده سلول تومور سرطان سینه انسانی (7-MCF) و ریه انسانی (A549) (در مقایسه با سیسپلاتین) و فعالیت ضدباکتری این ترکیبات روی شش نژاد باکتری (در مقایسه با آنتیبیوتیک کلرامفنیکل) بررسـی شـد . در بخش اول، کمپلکسهای لیگاند L1 با مراکز فلزی (II)Pt، (IV)Pt، (II)Pd و (III)Au سنتز و شناسایی شد. طبق نتایج حاصل از روشهای مختلف تعیین ساختار، در همه این کمپلکسها این لیگاند به صورت کیلیت دودندانه N،N-دهنده آنیـونی (پیریـدین N و هیدانتوئینˉN) عمل کرده است. مطالعات کریستالوگرافی و تئوری، ساختار مربع مسطح را برای کمپلکسهای پلاتین(2+) و طلا(3+) (با نسبت 1:1 لیگاند به فلز) و پالادیوم(2+) (با نسبت 2:1 لیگاند به فلز) و ساختار هشتوجهی را برای کمپلکس پلاتـین (4+) (بـا نسبت 1:1 لیگاند به فلز) تائید کردند. نتایج مطالعات ضدباکتری نشان داد که فعالیت این ترکیبات از کلرامفنیکل کمتر اسـت . بـا بررسی سمیت سلولی کمپلکسهای پلاتین(2+) و طلا(3+) مشخص شد که بیشترین اثر این ترکیبات روی رده سـلولی 7-MCF میباشد. در بخش دوم، کمپلکسهای لیگاند L2 با مراکز فلـزی (II)Pt، (IV)Pt، (II)Pd، (III)Au و (II)Hg سـنتز و شناسـایی شد. طبق نتایج حاصل از روشهای مختلف تعیین ساختار، در همه این کمپلکسها این لیگاند به صورت یـک دندانـه N-دهنـده ) پیریدینN) عمل کرده است. مطالعات کریستالوگرافی و تئوری، ساختار مربع مسطح را برای کمپلکسهای پلاتین(2+) (با نسبت 2:1 لیگاند به فلز)، طلا(3+) (با نسبت 1:1 لیگاند به فلز) و پالادیوم(2+)، ساختار هشتوجهی را برای کمپلکس پلاتین(4+) (با نسـبت 2:1 لیگاند به فلز) و ساختار چهاروجهی را برای کمپلکس جیوه(2+) تائید کردند. قابل توجه است که کم
 9. ‏ بررسی مراحل تکوین اندام های زایشی و امکان تولید بذر در همگروه‫های سیر ایرانی
  احمدرضا عباسی فر 1393
  سیر (Allium sativum L.) گیاهی عقیم است که در حال حاضر فقط به صورت رویشی تکثیر می‫شود. عدم توانایی در تولید مثل جنسی، راه را بر بسیاری از روشهای به نژادی نظیر تلاقی درون و بین گونه ای بسته است. به منظور بررسی مراحل نمو و تکوین اندام های زایشی و امکان تولید بذر در همگروه های سیر ایرانی، تحقیقی در سه گام صورت گرفت. در گام اول، توانایی تولید ساقه گلدهنده، دانه های گرده زایا و بذر در همگروه های سیر ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، 37 همگروه سیر ایرانی توانایی ایجاد ساقه گلدهنده و تولید گل آذین را داشتند. رنگ پذیری دانه های گرده با استفاده از استوکارمین در محدوده ای بین حداقل 5/0 تا حداکثر 20 درصد قرار گرفت که نشانگر عدم زنده بودن اکثر دانه های گرده می باشد. عدم تشکیل باند در دو نشانگر ویژه رپید (OPJ121300 و OPJ121700) در همه همگروه ها و عدم رشد دانه گرده در محیط کشت، عقیمی اکثر دانه های گرده در همگروه های سیر ایرانی بکار رفته در این آزمایش را ثابت نمود. با حذف سوخیزه های هوایی و گرده افشانی دستی گل ها در چندین مرحله، تعداد کمی بذر حقیقی سیر به دست آمد. در گام دوم، ارتباط بین رشد و صفات مورفولوژیک با صفت گلدهی در 30 همگروه سیر ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. آزمون ضرایب همبستگی، وجود همبستگی منفی معنی دار بین صفت گلدهی با صفات تعداد، طول و عرض برگ، موقعیت طویل ترین برگ، قطر ساقه مجازی، وزن سوخ و سیرچه، تعداد سیرچه در سوخ و عملکرد و همبستگی مثبت معنی دار با صفات طول ساقه مجازی و درصد ماده خشک نشان داد. آزمون تجزیه به عامل ها نشان داد که در عامل اول، بیشترین ضرایب مثبت مربوط به صفات تعداد و عرض برگ، قطر ساقه مجازی، وزن سوخ و عملکرد و در عامل دوم بیشترین ضرایب مثبت مربوط به صفات طول برگ، طول ساقه مجازی و وزن سیرچه بود. تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات تعداد برگ در بوته، طول ساقه مجازی و طول برگ بیشترین همبستگی را با گلدهی داشتند. آزمون تجزیه علیت (مسیر) نیز نشان داد که صفات تعداد برگ در بوته و طول برگ به ترتیب بیشترین تاثیر منفی مستقیم و صفت طول ساقه مجازی بیشترین تاثیر مثبت مستقیم را بر گلدهی داشتند. بر اساس نتایج تجزیه کلاستر صفات، کل همگروه های سیر به دو شاخه همگروه های گلده و غیرگلده تفکیک شدند. در گام سوم، مراحل تکوین اندام های زایشی 3 همگروه گلده سیر
 10. تاثیر کاهش دما، منابع غذایی و هورمونی بر تکوین اندام های زایشی انجور در شرایط درون شیشه ای
  اعظم صدیقی هفشجانی 1392

پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد

 1. مطالعه اثرات مسمومیت سلولی کادمیوم سرب و نیکل و اثر تعدیل کنندگی سالیسیلیک اسید با استفاده از مدل مریستم ریشه پیاز
  بهاره خوش فطرت 1402
  رشد و عملکرد گیاهان در بسیاری از مناطق دنیا تحت تاثیر تنش های محیطی مختلف محدود می شود. وجود فلزات سنگین در خاک، هوا و آب یکی از مهم ترین تنش های محیطی است که می تواند منجر به کاهش رشد و تولید محصول شود. در پژوهش حاضر تاثیر فلزات سنگین سرب، نیکل و کادمیوم در چهار سطح با غلظت های صفر (شاهد)، 25، 50 ،100 پی پی ام بر روی برخی فاکتورهای جوانه زنی، سیتولوژیکی و محتوا و الگوی باندهای پروتئینی پیاز سفید Allium cepa و همچنین اثر تعدیل کنندگی سالیسیلیک اسید (غلظت 100 مولار) و نانوذره سیلیکون (غلطت 100 پی پی ام) بر آسیب های حاصل از اعمال تنش فلزات سنگین، در محیط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. جهت مطالعه، تیمارها بر روی گیاهچه حاصل از بذر اعمال گردید، سپس ریشچه گیاهچه ها در فیکساتور مناسب تثبیت گردیده و با روش اسکواش ویژگی های سیتولوژیکی مورد مطالعه قرار گرفتند. مطالعات پروتئینی نیز با روش الکتروفورز و مطالعه الگوی باندهای حاصل انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد که میزان درصد جوانه زنی بذرها و طول ریشچه گیاهچه ها تحت تیمار با فلزات سنگین کاهش معنی داری با گروه شاهد دارد. همچنین کاهش معنی داری در شاخص میتوزی و افزایش ناهنجاری های کروموزومی از قبیل چسبندگی کروموزومی، پل های کروموزومی، تغییرات هسته ای و ... بین گروه شاهد و گروه های تحت تیمار مشاهده گردید. مطالعات نشان داد که افزایش محتوای پروتئینی (که برای مقابله با تنش فلزات سنگین ساخته شده اند.) و تغییر در الگوی باندهای پروتئینی حاصل، از دیگر تغییراتی بود که بین گروه های شاهد و تحت تیمار مشاهده شد. همچنین مطالعات نشان داد که پیش تیمار با سالیسیلیک اسید و نانوذره سیلیکون سبب کاهش آسیب های حاصل از تنش در تمام موارد و همچنین سبب افزایش میزان محتوای پروتئینی در گیاه شد که این افزایش محتوای پروتئینی سبب افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش می گردد.
  خلاصه پایان نامه

 2. بررسی مراحل تکوین، میکروسپورزایی و دانه گرده گیاه درمنه Artemisia aucheri و خواص آلرژی زایی گرده آن
  الهام قاسمی نور 1397
  در سال های اخیر پژوهش های متعددی در زمینه آلرژی زایی دانه گرده بسیاری از گونه ها انجام گرفته است، چرا که موضوع آلرژی یکی از بحث های مهم جوامع مدرن است. آلرژی های گرده ای در گروه واکنش های ازدیاد حساسیت نوع اول هستند. پژوهشها نشان داده است که سطح IgE خون در آلرژی گرده ه ای به طور چشمگیری افزایش می یابد. از طرفی با توجه به خواص فراوان دانه های گرده، در عصر حاضر از گرده های گیاهان بعنوان داروهای گیاهی استفاده می شود. بنابراین در این پژوهش علاوه بر دانه های گرده طبیعی Bioss. Artemisia aucheri از دانه گرده تجاری فراوری شده همین گونه برای بررسی و مقایسه توان آلرژی زایی استفاده شد. به همین منظور دانه های گرده گل ها و همینطور دانه های گرده تجاری با بافر فسفات نمکی عصاره گیری شدند. پس از حساس سازی حیوانات مورد آزمایش (موش های بالب سی نر)، آلرژی زایی دانه های گرده با آزمون پوستی و سنجش تعداد ائوزینوفیل و نوتروفیل خون مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که دانه های گرده طبیعی در آزمون پوستی دو برابر دانه های گرده خوراکی آلرژی زا بودند و باعث ایجاد ادم موضعی در سطح پوست شدند. تعداد ائوزینوفیل ها گروه دو نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی داری داشت و همینطور تعداد نوتروفیل ها بین گروه اول (گرده های طبیعی) با گروه شاهد از نظر آماری اختلاف معنی داری مشاهده شد. به منظور بررسی مراحل تکوینی اندام زایشی نر و ماده گیاه، گل ها و غنچه ها در مراحل مختلف نمو برداشته شد. پس از تثبیت با فیکساتور FAA ، آب گیری و قالب گیری در پارافین با روش های متداول یاخته–بافت شناسی آماده سازی و با میکروتوم برش گیری شدند. رنگ آمیزی برش ها با هماتوکسیلین- ائوزین انجام شد. مطالعه کامل لام های میکروسکوپی تهیه شده از مراحل مختلف تکوین اندام های تولیدمثلی با دقت فراوان انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد بساک دارای لایه مکانیکی ضخیم با تاپی ترشحی است. دانه گرده بالغ در نمای استوایی کروی تا حدودی بیضوی شکل و در نمای قطبی سه لوبی با سه فرورفتگی عمیق است. بر این اساس تکوین بساک از الگوی استاندارد گیاهان دولپه پیروی می کند. همچنین نتایج نشان داد در تکوین کیسه رویانی صفاتی از قبیل موقعیت مگاسپوروسیت و مگاسپور فعال، تعداد آنتی پودها، تعداد سینرژیدها نیز براساس تیپ پلی گونوم می باشد.
  خلاصه پایان نامه

 3. بررسی اثر نانولوله های کربنی بر تکوین و رویان زایی بدنی در گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)
  مرضیه اسد 1397
  چکیده: امروزه جهان به دنبال توسعه تکنیک های مدرن، برای بالا بردن متابولیسم و افزایش رشد در گیاهان و در نتیجه افزایش بهره وری در آن هاست. تکنولوژی نانو می تواند فرصت جدید مناسب و مدرن در بیوتکنولوژی و کشاورزی باشد. در میان نانومواد، نانومواد با اساس کربن (CNTs) به دلیل دارا بودن خواص منحصر بفردی همچون خواص مکانیکی، الکتریکی، حرارتی و شیمیایی جایگاه مهمی بدست آورده است. بدین منظور در مطالعه حاضر در گیاه .B Stevia rebaudiana، درصد القا کالوس (تیمار شده با هورمون های بنزیل آدنین (BA) و نفتالین استیک اسید (NAA)) و القا رویان سوماتیک از برگ و کالوس (تیمار شده با غلظت های مختلف هورمون های 2,4-D به همراه کینتین (kin) یا BA) در شرایط نور و تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. اثر شش غلظت نانولوله کربنی چنددیواره (MWCNTs) (50، 100، 250، 500، 1000 μg/l و10 mg/l) بر میزان رویان زایی، القا کالوس، طول و بیومس گیاه، مراحل مختلف نمو رویانی و فعالیت آنتی اکسیدانی در گیاه استویا تحت شرایط درون شیشه مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج، ترکیب و غلظت هورمون ها مهم ترین فاکتورهای موثر در رویان زایی بودند. تحت شرایط آزمایشی تست شده، موثرترین ترکیبات بر درصد رویان زایی به ترتیب در شرایط نور شاملmg/l 1 هورمون 2,4-D به همراه 0/2 mg/l هورمون های Kin وBA در سطح کالوس و در تاریکی در غلظت mg/l 1 و 2 هورمون 2,4-D به همراه Kin در سطح کالوس هستند. در پژوهش حاضر، آنالیز آماری کامل داده ها توسط نرم افزار SAS، برای مطالعه اثر سطوح غلظت های مختلف MWCNTها بر طول و بیومس گیاه، القا کالوس و رویان زایی انجام شد. جدول داده ها نشان داد که همه اثرات معنی دار بودند و MWCNTها، برخلاف اثرات مثبتی که روی سایر فاکتورها داشتند، اثر ممانعت کننده شدیدی بر درصد رویان زایی داشت. MWCNTها مرگ سلولی کالوس را افزایش دادند، در حالی که، مطالعات بافت شناسی رویان، هیچ اتلافی بین رویان های گیاهان شاهد و گیاهان تیمار شده نشان نداد. نتایج ما کارهای قبلی را تایید می کند و نشان می دهد که اندازه MWCNTها، مدت زمان استفاده از نانولوله ها و مرحله نموی گیاه، فاکتورهای کلیدی و تعیین کننده در اثرات سمی یا مثبت نانولوله ها بر رشد، القا کالوس و رویان زایی هستند.
  خلاصه پایان نامه

 4. بررسی مقایسه ای مراحل تکوین اندام های زایشی در Scrophularia valida و Verbascum pseudodigitalis
  بهاره محمدی 1397
  چکیده: بررسی تکوین گل برای درک تمایزسلولی و سازوکارهای ژنتیکی لازم برای اندام زایی، مناسب است. در این مطالعه مراحل تکوینی بساک و تخمک در دوگونه Verbascum pseudodigitalis و Scrophularia valida که متعلق به تیره گل میمونیان می-باشند مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. غنچه های گل در مراحل نموی مختلف برداشت، پس از تثبیت در FAA و گذراندن مراحل آبگیری، قالب گیری در پارافین، با میکروتوم برش گیری و با هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شدند. مراحل تکوین اندام های زایشی با استفاده از میکروسکوپ نوری، پلاریزان و فلورسانس بررسی و عکس برداری شد. نتایج نشان داد که گیاه V. pseudodigitalis، دارای پنج پرچم زایا است که در حلقه سوم گل تمایز می یابند. میله پرچم ها دارای کرک های درختی فراوانی می باشد. سلول های pmc از توده هاگزای بساک بوجود می آیند. در مراحل اولیه تکوین، دیواره بساک جوان چهار لایه است که شامل لایه اپیدرم، مکانیکی، میانی و سپس لایه ی تاپی است. در این گونه سلول های تاپی در تمامی مراحل نموی حضور داشته و حالت ترشحی دارند. سلول های لایه تاپی ثبات زیادی دارند و دو هسته ای می باشند. میکروسپورها با گذراندن مراحل میوز تترادها را ایجاد می کنند. آرایش تتراد ها از نوع تتراهدرال و تتراگونال است. دانه های گرده کاملا متقارن و سه شیاره می باشند. تخمدان در این گیاه، فوقانی، دو حجره ای، کرک دار و سین کارپوس با تعداد زیادی تخمک است که در اطراف یک محور میانی شکل گرفته اند. تخمک واژگون و تک پوسته ای و کم خورش می باشد. کیسه رویانی هشت سلولی و نمو آن از نوع پلی گونوم است. در گونه S. valida چهار پرچم زایا و یک ناپرچمی وجود دارد. در این گونه کرک هایی روی میله و بساک وجود داشت اما تراکم زیادی نداشتند و کرک ها از نوع سرکیسه ای می باشند. میله پرچم در این گونه ضخامت قابل توجهی داشته و بساک ها قلوه ای شکل و دارای دو خانه هستند. سلول های pmc که از توده هاگزا بوجود آمده اند، دارای هسته درشت و سیتوپلاسم متراکم هستند. دیواره بساک جوان در این مرحله شامل چهار لایه است که با توجه به اینکه لایه میانی یک لایه است می توان گفت نمو دیواره از نوع دولپه ای می باشد. لایه تاپی که در ابتدا سلول های کوچکی دارد به تدریج در طی نمو، سلول های این لایه بسیار درشت و واکوئله می شوند. سلول های این لایه در برخی قسمت ها تک هسته ای و در ب
  خلاصه پایان نامه

 5. مطالعه تکوین اندام های تولید مثلی در اسپرس (Onobrychis cornuta) و گون (Astragalus stevenianus)
  فایزه چراغی 1397
  بقولات از بزرگترین تیرههای گیاهان گلدار محسوب میشوند که دارای 120 جنس و 17000 گونه است. این تیره شامل سه زیر تیره Papilionaceae ،Caesalpinaceae ،Mimosaceae می باشد. اغلب گونه های آن دارای ریشههای گرهکدار همزیست با باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن جوی هستند. گیاهان این تیره علفی، درختچهای و درختی هستند و همگی دارای لگوم (نیام) می باشند و از نظر مورفولوژیک تنوع چشمگیری دارند؛ بنابراین مطالعات وسیعی نیز از جنبههای مختلف برروی اعضای این تیره انجام گرفته است. ولی با توجه به پراکنش وسیع و فراوانی گونههای آن، مطالعات انجام شده به ویژه مطالعات رویانشناسی، بسیار اندک است. در این بررسی ویژگیهای رویانشناسی دو گونه: Onobrychis cornuta و Astragalus stevenianus مورد مطالعه قرار گرفت. که امید میرود در درک روند تکاملی بخشههای مختلف این جنس بسیار راهگشا باشد. در این پژوهش، گلها و غنچهها در مراحل مختلف نمو برداشته شد و در فیکساتور (FAA) تثبیت و در الکل 70% نگهداری شد و پس از آبگیری نمونهها قالبگیری و با میکروتوم به ضخامت 7 میکرومتر برشگیری شد. رنگآمیزی برشها با هماتوکسیسین- ائوزین و لوگول انجام گرفت. مراحل تکوین تخمک، کیسه رویانی، بساک و دانههای گرده توسط میکروسکوپ نوری، فلورسانس و پلاریزان و استریومیکروسکوپ مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان داد در O. cornuta مادگی بدون پایک و دارای کرکهای فراوان در سطح خارجی است. تعداد تخمکها در مادگی غالبا یک و به ندرت دو عدد میباشد. سلولها مادر مگاسپور در لایه 2 تا 3 زیر اپیدرمی قرار دارد. آرایش تترادها از نوع خطی است و سفت زیگزاگی است. پوسته درونی تخمک از دو لایه و پوسته بیرونی از سه لایه تشکیل شده است. مگاسپور عملکردی در موقعیت شالازی قرار دارد. تعداد سلولهای آنتیپود سه عدد می باشد و تعداد سلولهای سینرژید دو عدد است. پوستامنت و هیپوستاز توسعه یافته و شکل کیسه رویانی بالغ خمیده و ترمهای شکل است. کیسه رویانی از نوع پلیگونوم است. بساکها دارای 4 کیسه گرده بوده و تترادهای میکروسپور از نوع تتراهدرال و تتراگونال میباشند. بساک جوان دارای لا4یه میباشد کهشامللایه اپیدرمی،مکانیکی، میانی وتاپی است.تاپی ازنوعترشحی وتکهستهای وتکلایهمیباشد. دانه گرده بالغ دو سلولی و سه شیاری میباشد. نمو گردههای یک بساک همزمان است. در A. stevenianus مادگی دارای کرک در سطح خ
  خلاصه پایان نامه

 6. ارزیابی توان زیست پالایی خاکهای آلوده به نفت توسط گوجه فرنگی و قارچهای همزیست ریشه آن
  مریم علیخانی فرد 1397
  چکیده: آلودگی های زیست محیطی از جمله معضلات جدی در جهان به شمار می آید. آلودگی های نفتی در خاک از جمله آنها و از خطرات جدی برای محیط زیست و انسان می باشد. امروزه تلاش بسیاری برای از بین بردن این آلودگی ها صورت گرفته که از جمله آن زیست پالایی است که کمترین آسیب را به خاک و جانداران آن وارد می کند و به کمک باکتری ها و میکروارگانیسم های خاکزی، آلودگی نفتی خاک بر طرف می گردد. هدف از این پژوهش بررسی توان زیست پالایی گوجه فرنگی و کنسرسیوم قارچی همراه ریشه آن برای از بین بردن آلودگی های نفتی خاک می باشد. در این پژوهش در مرحله اول کشت گلخانه ای صورت گرفت، که چهار گروه تیماری شامل، گیاه +نفت، گیاه +نفت + قارچ، گیاه +نفت +شوینده، گیاه +نفت +قارچ +شوینده آماده شد. مرحله دوم بررسی های آزمایشگاهی شامل، سنجش میزان حذف نفت و حذف فلزات سنگین از خاک، سنجش میزان تغییرات پروتئین، کربوهیدرات و فعالیت آنزیم ها درگیاه صورت گرفت. همچنین بررسی های تکوینی برای مقایسه مراحل تکوین اندام های زایشی بین نمونه های شاهد و تحت تیمار آلودگی نفتی صورت گرفت. اندازه گیری پارامتر های مختلف در گیاهان شاهد وتحت تیمار تغییرات معنی داری را در وزن خشک بخش هوایی و ریشه، وزن تر بخش هوایی وریشه، طول ساقه وریشه نشان داد، همچنین با توجه به تغییراتی که در محتوای پروتئین، کربوهیدرات و فعالیت آنزیم ها ایجاد شده است می توان نتیجه گرفت که نفت خام اثرات سوء زیادی بر مراحل رویشی گوجه فرنگی داشته و با توجه به تغییراتی که در دانه گرده از جمله شکستگی های زیاد وچروکیدگی دانه گرده چروکیدگی بساک واز بین رفتن سلول های کیسه رویانی وتغییر شکل آن رخ داده تاثیر سوء زیادی نیز بر مرحله زایشی داشته است. با توجه به اثرات سوء زیادی که نفت خام بر مراحل رویشی و زایشی گوجه فرنگی داشته است، گوجه فرنگی گیاهی مقاوم در برابر آلودگی های نفتی در خاک نیست.اما با توجه به حذف 92 درصدی نفت از خاک توسط گروه تیماری گیاه +نفت+ قارچ می توان نتیجه گرفت گوجه فرنگی پالاینده بسیار خوبی برای خک آلوده به نفت خام می باشد.
  خلاصه پایان نامه

 7. زیست پالایی خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی با استفاده از گیاه فلفل و کنسرسیوم قارچی
  لیلا آهنگران 1396
  آلودگی نفتی از جمله معضلات جهانی است که اثرات سوء بر موجودات زنده داشته و با ورود به زنجیره های غذایی سلامت و بقای گیاهان و جانواران و جوامع بشری را تحت تاثیر قرار می دهند. فرآورده های نفتی در غلظت بالا آلودگی های محیطی و اثرات سمی شدید ایجاد می کنند. برخی گونه های گیاهی قادرند در مناطق آلوده به نفت رشد کنند. هدف این پژوهش ارزیابی زیست پالایی گیاه فلفل زراعی است. این پژوهش در دو بخش یررسی گلخانه ای و کتابخانه ای انجام شد. در بررسی گلخانه ای گیاه فلفل در شرایط تحت کنترل در چهار گروه تیماری (نفت + گیاه) ٬ (گیاه+ نفت + قارچ)٬ (گیاه + نفت + شوینده)٬ (گیاه +نفت+قارچ + شوینده) و یک گروه شاهد کاشته شدند. در بررسی آزمایشگاهی میزان حذف نفت در گروههای فوق به علاوه مطالعات تکوینی٫ سنجش کربوهیدرات محلول٬ سنجش پروتیین٬ و آنزیم سنجی انجام شد. یافته ها نشان داد که آلودگی نفتی بر تکوین گیاه فلفل تثرات سوء دارد. کاهش میانگین طول ساقه٬ طول ریشه٬ وزن خشک و تر مشاهده شد. تغییر شکل دانه های گرده٬ چروکیدگی در بساک و شگستگی دانه های گرده از اثرات تیماری است. نتایج نشان داد گیاه مورد کطالعه همراه با کنسرسیوم قارچی قادر به کاهش آلودگی نفتی تا 70٪ می باشد.
  خلاصه پایان نامه

 8. تکوین گامتوفیت نرو ماده در برخی گونههای Onosma
  سمیه زندیه امامزاده عباسی 1395
  تیره گاوزبان دارای 130 جنس و حدود 2500 گونه در 5 زیر تیره و 6تبار است. اعضاء این تیره در نواحی گرمسیری، نیمه گرمسیری و نواحی معتدله پراکنده شدهاند و مرکز تنوع آن ها در مناطق معتدله، نواحی ایرانی- تورانی و مدینترانه است. اعضاء این تیره پراکنش کمی در مناطق سردسیری دارند. تبار Lithosprmeae به عنوان دومین تبار بزرگ تیره گاوزبان به شمار میآید. اعضاء این تیره دارای 415 گونه در 24 جنس میباشند. جنس عسلک (Onosma L.) با بیش از 150 گونه بزرگترین جنس تبار میباشد که از اسپانیا تا چین پراکنش دارند. ایران، ترکیه، و غرب سوریه به عنوان مرکز تنوع این جنس به شمار میروند. در این پژوهش ویژگیهای رویان شناختی چهار گونه به نامهای : 1- Onosma bisotuneasis 2- Onosma cercium 3- Onosma microcarpa 4- Onosma dichroanthum, مورد مطالعه قرارذ گرفت. گلها و غنچهها در مراحل مختلف نمو برداشتهشد و در فیکساتور FAA تثبیت و در الکل 70% نگهداری شدند. سپس نمونهها قالبگیری و با میکروتوم به ضخامت 7 تا 10 میکرومتر برشگیری شدند. رنگ آمیزی با روش PAS بر اساس پروتکل پیشنهادی YEUNG انجام گرفت. طبق بررسیهای صورت گرفته در گونههای مورد مطالعه مشاهده شد که در تمامی گونهها بساک دیواره چهار لایه ( میانی، مکانیکی، تاپی و اپیدرم) دارد. تاپی از نوع ترشحی میباشد. شکل تترادها به صورت تتراهدرال و تتراگونال میباشد. دانههای گرده بیضی شکل و سه شیاره هستند. سلول مادر مگاسپور در لایه دوم زیر اپیدرمی ایجاد میشود. معمولاٌ تترادهای مگاسپور، خطی و Tشکل دیده میشوند. کیسه رویانی از الگوی تیپ پلیگونوم تبعیت میکند. مگاسپور شالازی به عنوان مگاسپور عملکردی رشد میکند.
  خلاصه پایان نامه

 9. بررسی اثر تیمار نانو ذرات اکسید آلومینیوم بر مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در گیاه لوبیا
  سمانه معتبرنیا 1394
  در حال حاضر استفاده صنعتی از نانو ذرات به سرعت در حال افزایش است که باعث نگرانی هایی در مورد اثرات بیولوژیکی بالقوه نانو ذرات آزاد شده به محیط زیست شده است. تا به امروز شناخت نسبتا کمی در مورد جذب، انباشتگی و پاسخ های گیاهان به این ذرات آزاد شده به دست آمده است. در این پژوهش اثرات نانو ذرات اکسید آلومینیوم بر روی جوانه زنی، رشد ریشه، مقدار رنگیزه های فتوسنتزی، محتوای پروتئین کل، تغییرات فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی، محتوای کربوهیدرات ها، تکوین بساک، دانه های گرده و تخمک درگیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)بررسی شد. به منظور مطالعه مراحل تکوین بساک و دانه های گرده پس از کشت گیاه لوبیا تحت شرایط کنترل شده گلخانه ای و تیمار روزانه آن ها با سه غلظت مختلف نانوذره اکسید آلومینیوم، قبل و طی دوره گلدهی، گل-ها با اندازه های مختلف از گیاهان کشت شده برداشت شدند و پس از تثبیت با فیکساتورFAA ، آب گیری و قالب گیری در پارافین با روش های متداول یاخته–بافت شناسی آماده سازی و با میکروتوم برش گیری شدند. رنگ آمیزی برش ها با هماتوکسیلین- ائوزین انجام شد. مراحل تکوین بساک و تخمک گیاهان تحت تیمار نانوذره اکسید آلومینیوم و گیاهان شاهد با میکروسکوپ نوری مطالعه شد. پروتئین های بذرها با روش الکتروفورز در بستر ژل SDS-PAGE تفکیک و الگوی باند های پروتئینی در گروه های مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. برطبق نتایج به دست آمده نانو اکسید آلومینیوم اثر مثبتی بر روی درصد جوانه زنی، طول ریشه، محتوای کلروفیل b و کل، محتوای قندهای محلول و نامحلول داشت. کاهش در محتوای کلروفیل a، محتوای پروتئین کل و فعالیت آنزیم کاتالاز در نمونه های تحت تیمارها در مقایسه با شاهد مشاهده شد. اثر نانو اکسید آلومینیوم بر سرعت جوانه زنی بذر و فعالیت آنزیم پراکسیداز معنی دار نبود. تیمار انجام شده در مراحل تکوین تخمک موثر واقع نشد، اما قدرت زیست پذیری دانه های گرده کاهش و ضخامت لایه اینتین افزایش یافت. تیمارهای نانوذره اکسید آلومینیوم با غلظت-های مختلف، سبب ایجاد هیچ گونه باند پروتئینی جدیدی نشد و فقط در غلظت 1 گرم برلیتر افزایش مقدار پروتئین ها را داشتیم. براساس نتایج حاصل از این پژوهش نانو ذره اکسید آلومینیوم قادر است تا اثرات مثبتی از خود بر گیاهان بر جای گذارد.
  خلاصه پایان نامه

 10. بررسی اثر تیمار سرب بر مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در گیاه اطلسی
  سمانه فرزان 1394
  سرب به عنوان یک فلز سنگین و آلاینده شیمیایی پایدار از طریق منابع مختلف مصنوعی و طبیعی سلامت محیط زیست و موجودات زنده را تهدید می کند. گیاه اطلسی گونه ای زینتی در پارک ها و فضای سبز است و در معرض آلاینده ها از جمله سرب قرار دارد. تکوین اجزای گل از جمله بساک پرچم ها، میکروسپورزایی و تشکیل دانه های گرده، تکوین مادگی و تخمک ها از پدیده-های زیستی گیاهان هستند که تحت تاثیر آلاینده های جوی قرار می گیرند. در این پژوهش تکوین دانه گرده رسیده در گیاه Petunia hybrid بررسی شد. گل ها و غنچه ها پس از تیمار با غلظت های مختلف استات سرب (400، 800 و1200 میکرومول در لیتر) در مراحل مختلف نمو برداشت شد. در فیکساتور FAA تثبیت و در الکل %70 نگهداری شد. نمونه ها پس از قالب گیری در پارافین با میکروتوم برش گیری گردید. پس از رنگ آمیزی لام های تهیه شده با میکروسکوپ نوری بررسی گردید. بر اساس نتایج این آزمایش، سرب سبب ایجاد چروکیدگی در دانه گرده و پراکندگی بیشتر آن در بساک شد. در واقع سرب بر تولیدمثل گیاه اثر معنی داری نشان داد. مقادیر فراوان از فلزات سنگین از جمله سرب در محیط، مشکلات جدی بر محیط زیست و سلامت بشر پدید آورده است.
  خلاصه پایان نامه

 11. تهیه فیلم لایه نازک نانو ساختار اکسید روی و اکسید روی/ نقره بر روی شیشه و بررسی خواص شیمی فیزیکی و بیولوژیکی آنها
  مهسا باقری 1392
 12. ارزیابی ویژگی های رویان شناختی در رخی از گونه های تیره چتریان Umbelliferae (Apiaceae) در ایران
  سید رضا سیدی 1390