اعضای هیات علمی

داود جعفری سرشت

داود جعفری سرشت

داود جعفری سرشت   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نقش تسهیلات بانک های اسلامی به صنایع کوچک در رشد و توسعه اقتصادی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
بررسی رابطه بین کارآفرینی و خطرپذیری در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
نگار برازنده خوی نقش کانال های مؤثر ثروت در پویایی مصرف نهایی خانوار کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/07
بهناز خدابنده لو پیش بینی تقاضای برق در ایران با استفاده از یک روش شبه پارامتریک پیشنهادی کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/10
حدیث دالوندی اثر بانک های اسلامی بر رشد تولید ناخالص داخلی: شواهدی از کشورهای اسلامی منتخب کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/10
زهرا رجب پور تأثیرتنوع داراییها بر عملکرد بانکها، مشاهداتی از کشورهای اسلامی منتخب کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/16
سیدفرامرز عرب اثر متغیرهای کلان اقتصادی و نوسانات آن بر عملکرد شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
زهرا مهدی بررسی عوامل تعیین کننده سودآوری در شرکت های بیمه عمر (شواهدی از ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/19
معصومه امیری حسینی بررسی رابطه ی نوسانات بازارهای ارز و طلا با شاخص احساس سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/12/19
معصومه امیری حسینی بررسی رابطه نوسانات بازارهای ارز و طلا با شاخص احساس سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1392/12/19
فرزاد ایوانی ارائه الگوی بهینه پیش بینی بازده سهام و انتخاب پرتفوی بر مبنای مدل ترکیبی درخت تصمیم و رگرسیون دکتری دانلود 1397/11/30
الهام بنی سعید بررسی تاثیر توسعه مالی بر ریسک بازار سهام تهران کارشناسی ارشد 1392/11/05
لیلی دریکوند بررسی رابطه ی بین روش های تامین مالی و میزان بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
عاطفه سرداری بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، تورم و توسعه بازار سهام در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/23
نسرین عزیزمنشیان بررسی تاثیر همزمان رقابت، نوآوری و ریسک پذیری بر سودآوری بانکها در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/23
بهداد عقیلی کرم پور بررسی رابطه ی بین خطر پذیری و کارآفرینی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
حمیدرضا فرهادی مطالعه تاثیرعوامل مالی و غیر مالی بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
فهیمه میداندارباسمنجی طراحی مدل مدیریت استعداد با رویکرد چابکی نیروی کار (مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز منطقه 7 کشوری) کارشناسی ارشد 1394/07/13
الهام ناصری نژاد نقش تسهیلات بانکداری اسلامی در رشد صنایع کوچک در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ابزارهای مالی اسلامی 1311453 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
اقتصاد مالی 1311295 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
بازار سرمایه اسلامی 1311294 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
پول و بانکداری اسلامی1(بانکداری اسلامی) 1311396 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
اصول حسابداری 1311263 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اقتصاد مالی 1311295 3 01 نامشخص 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اقتصاد مالی(بانکداری اسلامی) 1311401 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
پول و بانکداری اسلامی2(بانکداری اسلامی) 1311399 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
سمینار اقتصاد مالی 1311240 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
ابزارهای مالی اسلامی 1311453 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اقتصاد مالی2 1311259 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
بازار سرمایه اسلامی 1311294 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
پول و بانکداری اسلامی1(بانکداری اسلامی) 1311396 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
اقتصاد مالی1 1311258 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/12 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اقتصاد مالی(بانکداری اسلامی) 1311401 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
پول و بانکداری اسلامی2(بانکداری اسلامی) 1311399 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1399/11/12 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
سمینار اقتصاد مالی 1311240 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
سمینار در ابزارهای مشتقه مالی 1314168 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
ابزارهای مالی اسلامی 1311453 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اقتصاد مالی2 1311259 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2