اعضای هیات علمی

حمید اسمعیلی

حمید اسمعیلی

حمید اسمعیلی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
یک الگوریتم جدید برای برنامه ریزی درجه دو با کاربردهای آن در آمار کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
یک الگوریتم برا مسائل بهینه سازی غیر خطی با متغیرهای دودویی کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/20
یک الگوریتم کارآمد جدید از روش سیمپلکس اولیه - دوگان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
یک جهت اصلاح شده نیوتن برای بهینه سازی نامقید کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
یک روش نیوتن نادقیق برای بهینه سازی مقید با قیدهای مساوی غیر محدب کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
یک الگوریتم گرادیان مزدوج غیر خطی برای بهینه سازی نامقید کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/20
برنامه ریزی ریاضی کسری با توابع قدرمطلق کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/18
مساله کمترین مربعات با قیدهای مساوی کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/08
یک الگوریتم محورگیری برای برنامه ریزی خطی با قیود مکملی خطی کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/26
علی اصغر خانی یک الگوریتم گرادیان مزدوج غیر خطی برای بهینه سازی نامقید کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/20
نسرین خواهان پیمان یک الگوریتم محورگیری برای برنامه ریزی خطی با قیود مکملی خطی کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/26
پروانه کیانی برنامه ریزی ریاضی کسری با توابع قدرمطلق کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/18
بنفشه کرعبدالی معرفی یک الگوریتم برای بهترین تقریب گویا مبتنی بر فرم مرکز ثقلی درونیابی گویا کارشناسی ارشد دانلود 1401/11/19
مرضیه محبی مساله کمترین مربعات با قیدهای مساوی کارشناسی ارشد دانلود 1399/04/08
محمدرضا محمدی یک الگوریتم برا مسائل بهینه سازی غیر خطی با متغیرهای دودویی کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/20
زهرا احمدی یک الگوریتم گرادیان مزدوج غیرخطی مقیاس شده برای بهینه سازی نامقید کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
عبداله احمدی یک رهیافت توانمند در حل مسائل بهینه سازی نامقید درجه دوم کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
زهری ارام یک روش تصویر مستقیم برای دستگاه های خطی تنک کارشناسی ارشد دانلود 1397/02/02
ساره بابایی یک روش گرادیان مزدوج با کاهش تضمین شده کارشناسی ارشد 1396/04/07
لیلا بیرانوند جستجوی خطی غیر یکنوای اصلاح شده آرمیژو ببرای روش کاهشی کارشناسی ارشد 1396/04/07
مجید رستمی روش های بهینه سازی برای حل مساله مینیمم سازی L1 در سنش فشرده دکتری 1396/06/29
مهدیس رشیدی روش های تکراری بری محاسبه شبه معکوس ماتریس ها کارشناسی ارشد 1396/06/21
بهزاد رضایی الگوریتم مینیمم سازی سراسری برای مسائل برنامه ریزی درجه دوم مقعر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
علی نقی رضایی چند روش جدید مرتبه سوم برای حل معدلات غیرخطی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/31
علی نقی رضایی چند روش جدید مرتبه سوم برای حل معادلات غیرخطی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/31
مرتضی رنجبران روش پشتیبانی دوگان برای حل برنامه های درجه دوم محدب کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
نسترن زمانیان دو روش جدید گرادیان مزدوج بر اساس معادلات سکانت اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
حسین شجاعی الگوریتم های القایی برای حل رده ای از مسائل برنامه ریزی محدب کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
حسین شجاعی الگوریتم های القایی سیمپلکس برای حل رده ای از مسائل برنامه ریزی محدب کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
شیما شعبانی الگوریتمهای جدید برای محاسبه جواب تنک سیستم های خطی دکتری دانلود 1397/10/25
فرزانه صفا دو روش مستقیم در برنامه ریزی خطی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/31
راضیه عرفانی فر روش های دقیق مرتبه چهارده برای حل معدلات غیر خی کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/25
مژگان فراهانی مسئله نزدیک ترین نقطه در یک مجموعه چندوجهی و تعمیم آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
مژگان فراهانی مسئله نزدیکترین نقطه در یک مجموعه چندوجهی و تعمیم آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
رقیه قادری بهینه سازی روش چبیشف کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/31
ابراهیم محمودآبادی (دانشجو) برخی روشهای جدید برای حل معادله قدرمطلقی دکتری دانلود 1394/09/02
مهدی میرزاپور یک روش تعمیم یافته نیوتن برای معادلات قدرمطلقی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/31
مهری نامور روش موثر شبه نیوتن برای حل مسائل مینیمم سازی مقید کراندار کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
زهرا همدانی روش های شبه نیوتن جدید برای بهینه سازی مسائل نامقید کارشناسی ارشد 1391/06/29
عفت وثوق مسئله جریان در شبکه کمترین هزینه کسری خطی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی عمومی 1 2112005 3 01 | هرهفته دوشنبه (09:00 - 10:00) 1402/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
آنالیز عددی 2014359 4 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
بهینه سازی خطی 1 2014353 4 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
بهینه سازی خطی پیشرفته 2014462 4 01 1402/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
جبر خطی برای آمار 2019134 3 01 | هرهفته دوشنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دوشنبه (11:00 - 12:00) 1402/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
بهینه سازی پیشرفته(1) 2014319 4 01 1402/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
بهینه سازی خطی 2 2014361 4 01 1402/04/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته1 2014436 3 01 | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
بهینه سازی محدب 2014484 3 01 | هفته های فرد یک شنبه (18:00 - 20:00) 1402/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
آنالیز عددی 2014359 4 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
بهینه سازی خطی 1 2014353 4 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
بهینه سازی خطی پیشرفته 1 2014426 3 01 1401/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
بهینه سازی خطی 2 2014361 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته1 2014436 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
بهینه سازی خطی 1 2014353 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته2 2014455 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
بهینه سازی غیرخطی پیشرفته 2014464 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
بهینه سازی محدب 2014484 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
روشهای عددی در جبر خطی/کاربردی/ 2014315 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
بهینه سازی خطی 1 2014353 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2