اعضای هیات علمی

مهدی اجلی

مهدی اجلی

مهدی اجلی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی تأثیر صراحت داده های دولتی بر رقابت پذیری در ایران با نقش میانجی اقتصاد دانش بنیان کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/25
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق در عملیات (2) 2513084 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:30) 1402/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
مدیریت کیفیت و بهره وری 2515067 3 01 هرهفته دوشنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 2513051 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1401/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
تحقیق در عملیات (3) 2515069 3 01 هرهفته دوشنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
طرح ریزی ، تعمیرات و نگهداری 2515073 3 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1401/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مدیریت پروژه 2515072 3 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1401/11/05 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مدیریت تولید و عملیات 2513115 3 01 هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته چهارشنبه (12:30 - 14:00) 1401/11/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
مدیریت عملکرددرسازمان های صنعتی 2515074 3 01 هرهفته دوشنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:00) 1401/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
مدیریت کارخانه 2515075 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهارشنبه (11:00 - 12:30) 1401/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
آمارواحتمالات وکاربرد آن درمدیریت1 2513050 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تحقیق در عملیات (2) 2513084 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1401/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت 2513102 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
سیستم های اطلاعاتی در مدیریت 2515079 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مدیریت کیفیت و بهره وری 2515067 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
تحقیق در عملیات (3) 2515069 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
طرح ریزی ، تعمیرات و نگهداری 2515073 3 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها 2513092 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (18:30 - 20:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مبانی و اصول مدیریت 1315230 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
نمایش 18 نتیجه
از 1