اعضای هیات علمی

مهدی اجلی

مهدی اجلی

مهدی اجلی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمارواحتمالات وکاربرد آن درمدیریت1 2513050 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تحقیق در عملیات (2) 2513084 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1401/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت 2513102 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
سیستم های اطلاعاتی در مدیریت 2515079 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مدیریت کیفیت و بهره وری 2515067 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
تحقیق در عملیات (3) 2515069 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
طرح ریزی ، تعمیرات و نگهداری 2515073 3 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها 2513092 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (18:30 - 20:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مبانی و اصول مدیریت 1315230 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
نمایش 9 نتیجه
از 1