اعضای هیات علمی

مهدی اجلی

مهدی اجلی

مهدی اجلی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمارواحتمالات وکاربرد آن درمدیریت1 2513050 3 01 1403/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
تحقیق در عملیات (2) 2513084 3 01 هرهفته یک شنبه (18:30 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:30) 1403/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
سیستم های خرید انبارداری و توزیع 2513096 3 01 1403/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
مدیریت کیفیت و بهره وری 2515067 3 01 1403/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
تحقیق در عملیات (3) 2515069 3 01 1402/11/12 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
طرح ریزی ، تعمیرات و نگهداری 2515073 3 01 1402/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
مدیریت پروژه 2515072 3 01 | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1402/11/10 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
تحقیق در عملیات (2) 2513084 3 01 | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:30) 1402/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
سیستم های خرید انبارداری و توزیع 2513096 3 01 | هرهفته دوشنبه (14:30 - 16:00) 1402/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
مدیریت عملیات خدمات 2515066 3 01 1402/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
مدیریت کیفیت و بهره وری 2515067 3 01 1402/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 2513051 3 01 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1401/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
تحقیق در عملیات (3) 2515069 3 01 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
طرح ریزی ، تعمیرات و نگهداری 2515073 3 01 | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1401/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مدیریت پروژه 2515072 3 01 1401/11/05 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مدیریت تولید و عملیات 2513115 3 01 | هرهفته چهارشنبه (12:30 - 14:00) 1401/11/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
مدیریت عملکرددرسازمان های صنعتی 2515074 3 01 | هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:00) 1401/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
مدیریت کارخانه 2515075 3 01 | هرهفته چهارشنبه (11:00 - 12:30) 1401/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
آمارواحتمالات وکاربرد آن درمدیریت1 2513050 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تحقیق در عملیات (2) 2513084 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1401/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2