اعضای هیات علمی

مهدی اجلی

مهدی اجلی

مهدی اجلی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی تأثیر صراحت داده های دولتی بر رقابت پذیری در ایران با نقش میانجی اقتصاد دانش بنیان کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/25
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی و اصول مدیریت 1315230 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/25 (08:30 - 10:30)
آمارواحتمالات وکاربرد آن درمدیریت1 2513050 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1401/03/30 (10:00 - 12:00)
تحقیق در عملیات (2) 2513084 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1401/03/28 (14:00 - 16:00)
سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت 2513102 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00)
سیستم های اطلاعاتی در مدیریت 2515079 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00)
مدیریت کیفیت و بهره وری 2515067 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00)
تحقیق در عملیات (3) 2515069 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
طرح ریزی ، تعمیرات و نگهداری 2515073 3 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها 2513092 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (18:30 - 20:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00)
مبانی و اصول مدیریت 1315230 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30)
نمایش 10 نتیجه
از 1