اعضای هیات علمی

محمود اثنی عشری

محمود اثنی عشری

محمود اثنی عشری   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اثر تغذیه سلنیوم بر میزان انباشت نیترات در کاهو در سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد 1399/12/24
تأثیر عصاره جلبک دریایی روی رشد گیاه و تولید و کیفیت میوه در توت فرنگی ارقام کاماروسا و سلوا در شرایط هیدروپونیک دکتری 1398/03/19
تأثیر کیفیت نور در گلخانه و اتاقک رشد روی برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ریحان بنفش ایرانی کارشناسی ارشد 1399/12/26
اثر بسته بندی با اتمسفر تغییریافته بر کیفیت و عمر نگهداری میوه توت فرنگی رقم گاویوتا کارشناسی ارشد 1398/06/31
رحمان یوسفی اثر میکرو و نانوذرات دیاکسیدسیلیسیم روی برخی ویژگیهای مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توتفرنگی ) Fragaria ananassa Duch. ) دکتری دانلود 1395/04/19
علی ابوالفتحی اثر پوشش ژل آلوئه ورا و روغن بادام روی عمر انباری و برخی ویژگی های کیفی میوه انار رقم ملس ساوه کارشناسی ارشد 1394/07/14
عبدالله احتشام نیا بررسی تاثیر برخی ترکیبات فنل و انزیم های اکسیداتیو در استقرار ریز نمونه های گردوی ایرانی در شرایط درون شیشه ای دکتری 1393/06/25
عطیه احقر اثر تنش کم آبی روی برخی ویژگی های مرفولوژیکی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در توت فرنگی (Fragaria x ananassa) رقم سلوا کارشناسی ارشد 1392/12/13
سلیمان احمدی اثر روش های مختلف خشک کردن بر مقدار و کیفیت عصاره های هیدروالکلی ریشه و برگ گیاه گزنه (Urtica dioica L). کارشناسی ارشد 1394/11/19
پروین باباخانی اثر بنتونیت سدیم-کلسیم و سوربات پتاسیم بر حفظ کیفیت و کاهش وزن میوه انار رقم ملس ساوه طی دوره انبارمانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
مریم باقری تاثیر تیمارهای آب گرم و برخی ترکیبات شیمیایی بر القاء مقاومت به سرمازدگی میوه خرمالو (Dyospyrus kaki) دکتری 1393/07/09
سارا بگلری اثر پوترسین و بنزیل آدنین بر عمر انباری و برخی شاخص های کمی و کیفی میوه انگور رقم فخری کارشناسی ارشد 1396/02/19
سمیه بهرامی اثر همزیستی قارچ میکوریز بر میزان رشد و جدب برخی عناصر غذایی در قلمه های ریشه دار شده ی سه رقم زیتون Olea europaea L.)) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/14
خسرو پرویزی اثر همزیستی قارچ آربوسکولار میکوریز بر سطوح مواد تنظیم کننده رشد، ویژگی های رشد و عملکرد گیاهچه های سیب زمینی در محیط درون شیشه ای و شرایط طبیعی دکتری 1392/06/20
زهره توکل طلب اثر پرتو تابی فرابنفش C و تیمار آب گرم روی انبارمانی پرتقال رقم تامسون ناول کارشناسی ارشد 1398/04/30
شیرین جعفری تاثیر پاکلوبوترازول روی تحمل به سرما در برخی از ارقام زیتون ( OleaeuropaeaL.) کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/09
فائزه جعفری ویژگی های پاداکسایشی در جمعیت های بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) شمال غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/30
سلما جمالیان نصرآبادی اثر اسید آبسازیک و اسید جاسمونیک بر برخی تغییرات متابولیکی در توت فرنگی تحت تنش NaCl دکتری 1392/10/30
عباس جهانگیری فر اثر محلول پاشی کلرید پتاسیم وکلرید کلسیم بر کیفیت و کمیت انگور بی دانه سفید کارشناسی ارشد 1398/11/30
امین چگنی اثر تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد و برخی ویژگی های دارویی گشنیز ( coriandrum sativum) در منطقه نهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/17
زهرا حیدری بهینه سازی فرآیند خشک کردن آب هندوانه در خشک کن پاششی با روش سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
فاطمه حسین زاده طلایی اثر همزیستی قارچ های میکوریز بر میزان رشدو جذب برخی عناصر غذایی در سه پایه بذری از جنس prunus کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/13
اسفندیار حسنی مقدم غربال شش رقم انار تجاری ایران در پاسخ به تنش خشکی بر اساس برخی از نشانگرهای مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دکتری دانلود 1393/11/19
ارزو حمزه یی مقایسه میزان بیان ژنهای کلیدی مسیر بهاره سازی در ژنوتیپهای مقاوم و حساس به بولتینگ در چغندرقند کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
سعید دارابی اثر همزیستی قارچ میکوریز بر میزان رشد و جذب برخی عناصر در قلمه های ریشه دار سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) کارشناسی ارشد 1393/11/22
پیمان زارع تاثیر سیلیسیم و نانوسیلیسیم روی رشد و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی توت فرنگی (رقم سلوا) در کشت هیدروپونیک کارشناسی ارشد 1396/07/10
محمد رضا زکایی خسرو شاهی بررسی تحمل به خشکی پنج گونه از بادام های ایران بر اساس نشانگرهای مهم مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی دکتری 1392/09/13
طاهره طریقی حسن پور اثر سالیسیلیک اسید، کیتوزان و سالیسیلول کیتوزان بر عمرانباری و برخی شاخص های کمی و کیفی میوه توت فرنگی رقم سلوا طی نگهداری در انبار سرد کارشناسی ارشد 1396/12/10
حسن عزیزی اثر تغذیه سولفات پتاسیم به صورت کود آبیاری بر مقاومت به سرمای زمستانه انگور رقم بیدانه سفید کارشناسی ارشد 1398/06/31
زهراسادات عسگریان اثر پرتودهی با نور فرابنفشC بر کاهش سرمازدگی میوه خرمالو در انبار کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
حمیرا کاظمی پور اثر1- متیلسیکلوپروپان، آب گرم و پرتو تابی فرابنفشCروی انبارمانی وبرخیویژگی هایکمی و کیفی میوه انگور رقمگلین بارماقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/30
روح الله کریمی ارزیابی اثر تغذیه و اسید ابسیزیک روی مقاومت به سرمای انگور (Vitis vinifera L.) دکتری 1393/06/25
نسترن مدیریان اثر سوربات پتاسیم و کیتوزان بر عمر انباری و برخی شاخص های کمی و کیفی پرتقال رقم تامسون ناول کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/18
حسین مرادی ارزیابی تحمل به خشکی در نهالهای پیوندی و غیر پیوندی بادام با استفاده از نشانگرهای مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دکتری 1397/11/29
عاطفه میرانی اثر پوترسین و تیمار آب گرم بر عمر پس از برداشت و برخی شاخص های کمی و کیفی توت فرنگی رقم پاروس کارشناسی ارشد 1397/11/30
علی ملکی تاثیر سیلیکات پتاسیم ونانو ذرات اکسید سیلیسیم روی برخی از ویژگی های فیزیولوژیکی ورشد بوته انگور رقم بیدانه سفید کارشناسی ارشد 1398/06/30
سیده مریم موسوی فتاح بررسی تاثیر کیفیت نور و تنظیم کننده های رشد بر ریز ازدیادی پایه گلابی OHF333 کارشناسی ارشد 1392/12/07
مرضیه هادیان دلجو تاثیر همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار روی برخی ویژگی های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی دانهال های نارنج و نارنج سه برگچه ای تحت تنش شوری دکتری 1397/06/25
رحمان یوسفی اثر میکرو و نانوذرات دیاکسیدسیلیسیم روی برخی ویژگیهای مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توتفرنگی ) Fragaria ananassa Duch. ) دکتری دانلود 1395/04/19
رحمان یوسفی اثر میکرو و نانوذرات دیاکسیدسیلیسیم روی برخی ویژگیهای مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توتفرنگی ) Fragaria ananassa Duch. ) دکتری دانلود 1395/04/19
رحمان یوسفی اثر میکرو و نانوذرات دیاکسیدسیلیسیم روی برخی ویژگیهای مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توتفرنگی ) Fragaria ananassa Duch. ) دکتری دانلود 1395/04/19
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 2211060 3 01 | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 2211060 3 03 | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 2211060 3 02 | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
بیوشیمی گیاهی تکمیلی 2223199 2 01 | نیمه دوم ترم شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم باغبانی 2223174 2 03 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم باغبانی 2223174 2 02 | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تجزیه و تحلیل داده های آماری در علوم باغبانی 2223174 2 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
سیستم های هیدروپونیک 2223197 2 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
فیزیولوژی گیاهی 2223129 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت 2223226 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
کشت بافت و سلول گیاهی 2223249 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مبانی تغذیه گیاهان باغبانی 2223222 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
تغذیه و متابولیسم گیاهی 2223179 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی 2223182 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
فیزیولوژی گلدهی 2223202 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
کشت بافت و سلول گیاهی 2223248 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مبانی بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی 2223170 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
بیوشیمی گیاهی تکمیلی 2223199 2 01 نیمه اول ترم شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 2211060 3 02 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آناتومی و فیزیولوژی گیاهی 2211060 3 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3