محمود اثنی عشری

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

محمود اثنی عشری

کشاورزی / علوم باغبانی

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Physiological response of persimmon to 1-MCP post-harvest treatments in long-term cold storage"
  Maryam Bagheri, Mahmood Esna-Ashari, Ahmad Ershadi
  International Journal of Postharvest Technology and Innovation, Vol. , pp.328-344, 2022
 2. "Impacts of salicylic acid, chitosan, and salicyloyl chitosan on quality preservation and microbial load reduction in strawberry fruits during cold storage"
  Mohammad Sayyari, Mahmood Esna-Ashari, طاهره طريقي حسن پور
  JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, Vol. , pp.1-11, 2022
 3. "Effects of postharvest methyl jasmonate treatment on persimmon quality during cold storage"
  Maryam Bagheri, Mahmood Esna-Ashari
  SCIENTIA HORTICULTURAE, Vol. , 2022
 4. "Natural Variation for Salt Tolerance among Basil Accessionsfrom Iran Based on Fluorescence Transient andMorphological and Growth Characteristics"
  سيما شيراحمدي, Mahmood Esna-Ashari, Sasan Aliniaeifard, Gh. Abbas Akbari
  Journal of Agricultural Science and Technology, Vol. , pp.183-198, 2021
 5. "Alleviation of salt stress and expression of stress-responsive gene through the symbiosis of arbuscular mycorrhizal fungi with sour orange seedlings"
  Asghar Mirzaie-asl, مرضيه هاديان دلجو, Mahmood Esna-Ashari
  SCIENTIA HORTICULTURAE, Vol. , 2020
 6. "An Investigation of the Secondary Metabolites and Antioxidant Capacity of Some Commercial Iranian Pomegranate ( Punica granatum L.) Cultivars under Drought Stress"
  اسفنديار حسني مقدم, Mahmood Esna-Ashari, Mahdi shaban
  Herbal Medicines Journal, Vol. , pp.14-25, 2018
 7. "An Investigation of the Secondary Metabolites and AntioxidantCapacity of Some Commercial Iranian Pomegranate ( Punicagranatum L.) Cultivars under Drought Stress"
  اسفنديار حسني مقدم, Mahmood Esna-Ashari, Mahdi shaban
  Herbal Medicines Journal, Vol. , pp.14-25, 2018
 8. "Effect of pre-and post-harvest salicylic acid treatments on quality and antioxidant Properties of'Red Delicious' apples during cold storage"
  Hassan Sarikhani, Mahmood Esna-Ashari, مرضيه هاديان دلجو
  Advances in Horticultural Science, Vol. , pp.31-38, 2017
 9. "The Effect of Zinc Nutrition on Two Olive (Olea europaea L.) CultivarsComponents and Alleviate Oxidative Damage in Salinity Conditions"
  محمدرضا ناييني, Mahmood Esna-Ashari, Amir Hossein Khoshgoftarmanesh, حسين چراغي, Ashkan Hatami, Mohammad Hadi Mirzapour
  Journal of Medicinal Plants & By-productsانجمن گیاهان دارویی ایران, Vol. , pp.23-31, 2016
 10. "Genetic Diversity of Some Iranian Sweet Cherry (Prunus avium) Cultivars Using Microsatellite Markers and Morphological Traits"
  Mahmood Esna-Ashari, Afsaneh Farsad
  Cytology and Genetics, Vol. , pp.8-19, 2016
 11. "Effect of postharvest calcium chloride treatment on the storage life and quality of persimmon fruits(Diospyros kaki Thunb.) cv. ‘Karaj’"
  Maryam Bagheri, Mahmood Esna-Ashari, Ahmad Ershadi
  International Journal of Horticultural Science and Technology, Vol. , pp.15-26, 2015
 12. "Thermal and physical properties modelling of terebinth fruit (Pistacia atlantica L.) under solar drying"
  Mohammad Kaveh, Reza Amiri Chayjan, Mahmood Esna-Ashari
  Research in Agricultural Engineering, Vol. , pp.150-161, 2015
 13. "Foliar application of potassium sulphate enhances the cold-hardiness"
  Hadiseh Haghi, Hassan Sarikhani, Ahmad Ershadi, Mahmood Esna-Ashari, Mehrdad Pouya
  JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY, Vol. , pp.141-146, 2014
 14. "In vitro germination of some walnut (Juglans regia L.) cultivars embryos with BAP and IBA plant growth regulators"
  عبدالله احتشام نيا, Mansour Gholami, Mahmood Esna-Ashari
  Acta Horticulturae, Vol. , pp.171-176, 2014
 15. "Morphological Changes in Response to Drought Stress in Cultivated and Wild Almond Species"
  محمد رضا زكايي خسرو شاهي, Mahmood Esna-Ashari, Ahmad Ershadi, Ali Imani
  International Journal of Horticultural Science and Technology, Vol. , pp.79-92, 2014
 16. "Salinity-induced jasmonic acid, abscisic acid, mineral elements and some physiological changes in two strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) cultivars"
  سلما جماليان نصرآبادي, محسن غلامي, Mahmood Esna-Ashari
  AGROCHIMICA, Vol. , pp.202-215, 2013
 17. "The effect of magnetic water on concentration of micronutrient elements inbasil leaves"
  First-Name Last-Name, Hossein Banejad, Mahmood Esna-Ashari, First-Name Last-Name
  Agriculture, Vol. , pp.16101-16104, 2013
 18. "Abscisic acid-mediated leaf phenoliccompounds, plant growth and yield is strawberryunder different salt stress regimes"
  سلما جماليان نصرآبادي, Mansour Gholami, Mahmood Esna-Ashari
  Theoretical and Experimental Plant Physiology, Vol. , pp.291-299, 2013
 19. "تغییرات آناتومیکی اندا مهای هوایی و ریشه در انگور یاقوتی تحت تاثیر شوری"
  مریم کشاورزی، محمود اثنی عشری
  تولیدات گیاهی، نسخه ، صفحات:169-180، 1401
 20. "بررسی و تعیین نیاز سرمایی و گرمایی جوانههای گل برخی ارقام و ژنوتیپهای امیدبخش بادام"
  نبی هداوند، محمود اثنی عشری، علی ایمانی، احمد ارشادی
  فرآیند و کارکرد گیاهی، نسخه ، صفحات:315-329، 1400
 21. "غربال شش رقم انار (Punica granatum L.) تجاری ایرانی برای تحمل به تنش خشکی بر اساس برخی عناصر غذایی برگ"
  محمود اثنی عشری، اسفندیار حسنی مقدم
  علوم باغبانی، نسخه ، صفحات:355-365، 1400
 22. "تاثیر زمان تهیه ریزنمونه و شرایط محیطکشت بر استقرار ریزنمونه دو رقم گردو؛ جمال وچندلر"
  عبدالله احتشام نیا، منصور غلامی، محمود اثنی عشری
  فنآوری تولیدات گیاهی، نسخه ، صفحات:139-155، 1399
 23. "تاثیر میکرو و نانوذرات سیلیسیم بر رشد و عملکرد توتفرنگی در کشت هیدروپونیک"
  رحمان یوسفی، محمود اثنی عشری
  علوم باغبانی ایران، نسخه ، صفحات:697-509، 1399
 24. "اثر پرتودهی با نور فرابنفش C بر کاهش سرمازدگی میوه خرمالو رقم کاشان طیانبارمانی"
  زهراسادات عسگریان، محمد سیاری، محمود اثنی عشری
  تولیدات گیاهی، نسخه ، صفحات:181-194، 1398
 25. "واکنشهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توتفرنگی تحت تاثیر عصاره جلبکدریایی در شرایط کمبود آهن"
  اعظم رحیمیان، محمود اثنی عشری، حسن ساری خانی
  علوم باغبانی، نسخه ، صفحات:101-111، 1398
 26. "ارزیابی برخی از پاسخ های فیزیولوژیکی پایه های پیوندشده و غیر پیوندی بادام به تنش خشکی"
  حسین مرادی، محمود اثنی عشری، احمد ارشادی
  علوم باغبانی ایران، نسخه ، صفحات:311-323، 1398
 27. "اثر پرتو فرابنفش و نوع بسته بندی بر محتوای آنتوسیانین، فعالیت آنتی اکسیدانی و فراوانی آلودگی میکروبی انار رقم ملس ساوه طی نگهداری در انبار سرد"
  محمود اثنی عشری، لیلا فتحی، احمد ارشادی، دوستمراد ظفری
  فنآوری تولیدات گیاهی، نسخه ، صفحات:143-159، 1398
 28. "نقش سیلیسیم روی برخی خصوصیات گلدهی و میوهدهی توتفرنگی در دوره دوم زایشی در شرایط گلخانه"
  رحمان یوسفی، محمود اثنی عشری
  سبزیجات گلخانه ای، نسخه ، صفحات:13-20، 1398
 29. "بهبود تحمل تنش شوری در نارنج سه برگ (Poncirus trifoliata L) با استفاده از قارچهای مایکوریزا آربوسکولار"
  مرضیه هادیان دلجو، محمود اثنی عشری
  علوم و فنون باغبانی ایران، نسخه ، صفحات:33-42، 1398
 30. "بهینهسازی فرآیند تولید پودر هندوانه در یک خشککن پاششی"
  زهرا حیدری، رضا امیری چایجان، محمود اثنی عشری، محمدعلی زلفی گل
  پژوهش های صنایع غذایی، نسخه ، صفحات:89-102، 1397
 31. "اثر بر روی کنترل پوسیدگی خاکستری و کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوا"
  محمود اثنی عشری، اعظم رحیمیان، حسن ساری خانی، دوستمراد ظفری
  فنآوری تولیدات گیاهی، نسخه ، صفحات:149-157، 1397
 32. "تاثیر همزیسیتی سه گونه قارچ میکوریز بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی در قلمه های ریشه دار سه رقم زیتون"
  محمود اثنی عشری، سمیه بهرامی
  تولیدات گیاهی، نسخه ، صفحات:1-14، 1397
 33. "اثر همزیستی قارچ میکوریز بر برخی از ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نارنج سه برگچه ای (Poncirus trifoliate L.) تحت تنش شوری"
  محمود اثنی عشری، مرضیه هادیان دلجو، اصغر میرزائی اصل
  علوم باغبانی ایران، نسخه ، صفحات:769-778، 1397
 34. "تاثیر تغذیه روی بر کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی از تنش شوری در دو رقم زیتون"
  محمود اثنی عشری، امیرحسین خوشگفتارکنش، محمدهادی میرزاپور، محمدرضا نایینی
  به زراعی کشاورزی، نسخه ، صفحات:329-343، 1397
 35. "تاثیر همزیستی قارچ مایکوریزا آربوسکولار بر رنگدانه های فتوسنتزی و جذب برخی عنصرهای غذایی در سه پایه بذری جنس Prunus"
  فاطمه حسین زاده طلایی، محمود اثنی عشری
  علوم و فنون باغبانی ایران، نسخه ، صفحات:413-424، 1396
 36. "ویژگیهای فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم انجیر خوراکی و دو رقم برانجیر در پاسخ به تنش خشکی"
  محسن ساجدی، محمود اثنی عشری، مسلم جعفری، الهام اصل مشتاقی
  تولیدات گیاهی، نسخه ، صفحات:101-113، 1396
 37. "الیسیتورهای غیرزیستی و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی"
  محمود اثنی عشری، منا راعی، مهدیه خدایاری
  مجله علمی سلول و بافت، نسخه ، صفحات:333-343، 1396
 38. "تاثیر میکرو و نانو ذرات سیلیسیم بر غلظت عناصر پر مصرف، کم مصرف و میزان سیلیسیم گیاه توت فرنگی در شرایط کشت بدون خاک"
  رحمان یوسفی، محمود اثنی عشری
  علوم و فنون کشتهای گلخانه ای، نسخه ، صفحات:57-70، 1396
 39. "اثر سطوح مختلف شوری روی برخی از ویژگیهای فیزیولوژیکی و رشد سلولهای سه رقمسیب زمینی ) Solanum tuberosum L. ( در شرایط درون شیشه ای"
  معصومه عامریان، محمود اثنی عشری
  فنآوری تولیدات گیاهی، نسخه ، صفحات:209-225، 1396
 40. "تاثیر میکرو و نانو ذرات دی اکسید سیلیسیم (SiO2) روی برخی ویژگی های کیفی و عناصر غذایی میوه توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.)"
  رحمان یوسفی، محمود اثنی عشری
  پژوهش های تولید گیاهی، نسخه ، صفحات:1-18، 1395
 41. "اثر تنش خشکی روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی شش رقم انار (Punica granatum L.) تجاری ایرانی"
  اسفندیار حسنی مقدم، محمود اثنی عشری، عبدالحسین رضایی نژاد
  فنآوری تولیدات گیاهی، نسخه ، صفحات:1-12، 1394
 42. "تغییرات فصلی در محتوای پروتئین های محلول، فنول کل و مالون دی آلدهیدو ارتباط آنها با مقاومت به سرما در برخی ارقام انگور"
  احمد ارشادی، محمود اثنی عشری، مسعود مشهدی اکبر بوجار، روح الله کریمی
  به زراعی کشاورزی، نسخه ، صفحات:999-1013، 1393
 43. "بررسی اثرات ضذ میکربی اسانس گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.) و شناسایی ترکیبات شیمیایی آن"
  زهرا ایزدی، علی سروش زاده، سید علی محمد مدرس ثانوی، محمود اثنی عشری، پوراندخت داودی
  دوماهنامه طب جنوب، نسخه ، صفحات:58-69، 1393
 44. "اثر نوع محیط کشت و نوع سیتوکنین بر مراحل اولیه ریز ازدیادی گردو (Juglans regia . L) ژنوتیپ منتخب 305"
  شادی محمدی نژاد، منصور غلامی، محمود اثنی عشری
  تولیدات گیاهی، نسخه ، صفحات:83-92، 1393
 45. "تاثیر روش استخراج عصاره اندام هوایی گیاه دارویی سرخارگل(.Echinacea Purpurea L) بر خاصیت ضد میکروبی آن در تعدادی از باکتریهای بیماریزا"
  زهرا ایزدی، علی سروش زاده، سید علی محمد مدرس ثانوی، محمود اثنی عشری، مجید آقا علیخانی، پوراندخت داودی
  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، نسخه ، صفحات:267-280، 1393
 46. "اثر تیمار پس از برداشت آب گرم بر القاء مقاومت به سرمازدگی در میوه خرمالو (Diospyros kaki Thunb.) رقم کرج"
  محمود اثنی عشری، مریم باقری، احمد ارشادی
  فنآوری تولیدات گیاهی، نسخه ، صفحات:1-15، 1393
 47. "تاثیر محلولپاشی آخر فصل نیتروژن و پتاسیم بر تحمل به سرمای جوانه های خفته انگور بیدانه سفید"
  احمد ارشادی، روح الله کریمی، محمود اثنی عشری
  علوم و فنون باغبانی ایران، نسخه ، صفحات:419-434، 1393
 48. "پاسخ های فیزیولوژیکی پنج گونه بادام به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول"
  محمد رضا زکایی خسرو شاهی، محمود اثنی عشری، احمد ارشادی، علی ایمانی
  فنآوری تولیدات گیاهی، نسخه ، صفحات:73-88، 1392
 49. "اثر ضد میکروبی اسانس گیاهان دارویی بابونه آلمانی و بابونه کبیر"
  زهرا ایزدی، سید علی محمد مدرس ثانوی، علی سروش زاده، محمود اثنی عشری، پوراندخت داودی
  Archives of Agronomy and Soil Science، نسخه ، 1392
 50. "بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان"
  حسین بانژاد، اسماعیل مکاری قهرودی، محمود اثنی عشری، عبدالمجید لیاقت
  علوم و مهندسی سطح ایران، نسخه ، صفحات:178-183، 1392
 51. "بررسی کالوسزایی و جنین زایی رویشی توت فرنگیThe Investigation of Callogenesis and Somatic Embryogenesis of Strawberry"
  سید جواد موسوی زاده، کامبیز مشایخی، محمود اثنی عشری
  فنآوری تولیدات گیاهی، نسخه ، صفحات:55-67، 1388

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

 1. "Phenolic and flavonoids contents and antioxidant activity of different extracts of aerial parts of feverfew (Tanacetum parthenium L.)"
  Zahra Izadi, Mahmood Esna-Ashari
  8th National Congress on Medicinal Plants, 2019
 2. "Evaluation of cold tolerance of almond cultivars and genotypes in open flower stage"
  نبي هداوند, Ali Imani, Mahmood Esna-Ashari, Ahmad Ershadi, Reza Haghjooyan
  First International Conference & 10th National Horticultural Science Congress of Iran, 2017
 3. "اثر اسانس و عصاره رزماری روی عمر گلجای و برخی ویژگیهای کیفی گل شاخه بریده نرگس(Narcissus tazetta L.)"
  شیوا قهرمانی، محمود اثنی عشری، علی عزیزی
  پنجمین کنگره ملی و بین المللی گل و گیاهان زینتی ایران، 1401
 4. "باززایی سوخچه درون شیشهای از گیاه در معرض انقراض لاله واژگون ) Fritillaria imperialis L."
  محمود اثنی عشری، منصور غلامی، محمد رضا زکایی خسروشاهی
  اولین همایش ملی گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار، 1400
 5. "اثر سوربات پتاسیم و بنتونیت سدیم-کلسیم بر کاهش پوسیدگی و حفظ کیفیت میوه انار رقم ملسساوه طی دوره انبارمانی"
  پروین باباخانی، محمد سیاری، محمود اثنی عشری
  یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک، بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، 1397
 6. "تاثیر پوترسین روی انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوه هلو رقم مخملی"
  سولماز فاضلی روشن، محمود اثنی عشری
  اولین کنفرانس بین المللی علوم باغبانی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، 1396
 7. "ارزیابی پاسخ های رویشی برخی از پایه های پیوندی و غیر پیوندی بادام به تنش خشکی"
  محمود اثنی عشری، احمد ارشادی، حسین مرادی
  نهمین کنگره علوم باغبانی ایران، 1394
 8. "اثر بنتونیت سدیم -کلسیم بر کاهش وزن و حفظ کیفیت میوه انار رقم ملس ساوه طی دوره انبارمانی"
  پروین باباخانی، محمد سیاری، محمود اثنی عشری
  نهمین کنگره علوم باغبانی ایران، 1394
 9. "آنالیز بیوانفورماتیکی توالی ژن VIN3 در گیاه چغندرقند"
  ارزو حمزه یی، اصغر میرزائی اصل، محمود اثنی عشری
  کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست، 1394
 10. "کنترل برخی از عوامل مهم بیماریزا پس از برداشت میوه انگور با استفاده از تیمار آب گرم"
  حمیرا کاظمی پور، محمود اثنی عشری، سارا مهدیان
  دومین کنگره قارچ شناسی ایران، 1394
 11. "تاثیر بُر روی کنترل پوسیدگی خاکستری و کیفیت پس از برداشت میوه انگور رقم بیدانه سفید"
  اعظم رحیمیان، محمود اثنی عشری، حسن ساری خانی، دوستمراد ظفری
  هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 1392
 12. "بررسی تاثیر تلقیح با قارچ میکوریز بر سطوح فیتوهورمون های گیاهی و کیفیت تولیدریزغده در گیاهچه ی سیب زمینی"
  خسرو پرویزی، فرشاد دشتی، محمود اثنی عشری، فرهاد رجالی، مسعود بوجار
  هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 1392
 13. "تاثیر کیفیت نور برشاخص زایی درون شیشه ای پایه گلابی OH × F333"
  حسن ساری خانی، محمود اثنی عشری، علی عزیزی، سیده مریم موسوی فتاح
  هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 1392
 14. "اثر تنش کمبود آب بر ویژگیهای رشدی چهار رقم زیتون (Olea europaea L.)"
  معرفت برخورداری ثابت، محمود اثنی عشری، صفر معروفی، احمد ارشادی، تیمور جوادی
  هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 1392
 15. "اثر اوره و کود زیستی نیتروکسین روی جذب برخی عناصر غذایی در شنبلیله"
  محمود اثنی عشری، فرشاد دشتی، مریم شیخ بابائی
  هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 1392
 16. "اثر کاربرد برگی اسید آبسیزیک در بهبود مقاوما به سرمای انگور بیدانه سفید"
  محمود اثنی عشری، احمد ارشادی، روح الله کریمی، مسعود مشهدی اکبر بوجار
  هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 1392
 17. "اثر کاربرد پیش از برداشت پوترسین بر میزان الاژیک اسید، فنول کل و فعالیت آنتی اکسیدانتی توت فرنگی رقم گاویتا"
  منصور غلامی، محمود اثنی عشری، زهرا بیگم مرادی شکوریان
  هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 1392
 18. "بررسی کاربرد تیمار سالیسیلیک اسید (SA) برصفات کیفی ارقام سیب گلاب کهنز و رد دلیشز"
  حسن ساری خانی، محمود اثنی عشری، مرضیه هادیان، احسان رنجبران
  هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 1392
 19. "تاثیر استفاده از پوششهای مختلف شاخه برخی ارقام (ژنوتیپها) گردو (Juglans regia L.) بر محتوی فنل و فلاونوئید کل شاخه"
  منصور غلامی، محمود اثنی عشری، عبدالله احتشام نیا
  هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 1392
 20. "ارزیابی محتوی فنل و فلاونوئید کل طی مراحل مختلف رشد برگ ارقام (ژنوتیپهای) مختلف گردو (Juglans regia L.)"
  عبدالله احتشام نیا، منصور غلامی، محمود اثنی عشری
  هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 1392
 21. "بررسی تاثیر قارچ میکوریز بر پارامترهای رشد و تولید ریزغده در گیاهچه های حاصل از کشت بافت سیب زمین"
  خسرو پرویزی، فرشاد دشتی، محمود اثنی عشری، فرهاد رجالی، مهرداد چایچی
  هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 1392
 22. "بررسی تاثیر امواج فراصوت و روشهای پیش فراوری بر استخراج روغن از دانه انار کوهدشت پس از برداشت"
  لیلا فتحی، محمود اثنی عشری
  هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 1392
 23. "اثر کود زیستی نیتروکسین و اوره بر رشد رویشی و غلظت کلروفیل a و b در گیاه شنبلیله"
  مریم شیخ بابائی، محمود اثنی عشری، فرشاد دشتی
  هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 1392