اعضای هیات علمی

معصومه ریعان

معصومه ریعان

معصومه ریعان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معصومه زیوری مراد مطالعه چگونگی مواجهه معلمان عربی پایه دهم با تغییر برنامه درسی عربی بر اساس سند تحول بنیادین کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آموزش زبان عربی 3 1221108 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/19 (14:00 - 16:00)
تاریخ قرآن کریم 1221229 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/17 (14:00 - 16:00)
روش ها و مکاتب تفسیر قرآن 1221232 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30)
فقه الحدیث 1221238 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/25 (10:30 - 12:30)
آشنایی با علوم حدیث 1221104 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00)
آموزش نحو عربی 2 1221099 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00)
تاریخ حدیث 1221235 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00)
علوم قرآنی(2) 1221233 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00)
تاریخ قرآن کریم 1221229 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
تفسیر نهج البلاغه 1221239 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
روش ها و مکاتب تفسیر قرآن 1221232 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
فقه الحدیث 1221238 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/26 (10:30 - 12:30)
نقد و بررسی آرا، معاصران درباره قرآن 1221224 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30)
آشنایی با علوم حدیث 1221104 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/03 (10:00 - 12:00)
آموزش نحو عربی 2 1221099 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
تاریخ حدیث 1221235 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00)
علم رجال 1221237 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00)
نقد و بررسی آرا معاصران درباره حدیث 1221191 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00)
آموزش زبان عربی 3 1221108 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
آموزش نحو عربی 1 1221098 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2