اعضای هیات علمی

مصطفی رضایی راد

مصطفی رضایی راد

مصطفی رضایی راد   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بازاریابی بین الملل 2515085 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
بازاریابی بین المللی 2513103 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1401/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
بازرگانی بین المللی 2513097 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
زبان تخصصی (2) 2513099 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مبانی بانکداری و مدیریت بانک 2513104 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مدیریت بازاریابی 1314152 3 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 19:00) 1401/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
آشنایی با قوانین کسب و کار 2513090 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:30) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
تجارت الکترونیک 2513105 3 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
زبان تخصصی (1) 2513098 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مبانی سازمان و مدیریت 2513080 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
بازاریابی بین المللی 2513103 3 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
بازرگانی بین المللی 2513097 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
زبان تخصصی (2) 2513099 2 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1400/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی ) 2513087 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1399/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تجارت الکترونیک 2513105 3 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
زبان تخصصی (1) 2513098 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مبانی سازمان و مدیریت 2513080 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:30) 1399/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2