محمدمهدی شهبازی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

محمدمهدی شهبازی

مهندسی / مهندسی برق

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
ماشینهای الکتریکی 3 3 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
الکترونیک صنعتی 3 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آز الکترونیک صنعتی 1 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
قابلیت اطمینان سیستم های انرژی الکتریکی 3 هفته هاي فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403