اعضای هیات علمی

شهریار یارمحمدی واصل

شهریار یارمحمدی واصل

شهریار یارمحمدی واصل   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تبیین شفقت ورزی براساس ذهنیت اجتماعی با میانجی گری لحن هیجانی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/20
نقش واسطه ای ذهنیت طرحواره ای و طرحواره های ناکارآمد اولیه در رابطه بین سلامت خانواده با اضطراب مرگ در بیماران کرونری قلبی کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/17
تاثیر درمان تعاملی والد وکودک هیجان محور بر نحوه واکنش والدین به هیجانات منفی کودکان، کاهش نشانگان افسردگی و بهبود کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به افسردگی دکتری دانلود 1400/12/22
پیش بینی خودانزجاری بر اساس احساس کنترل، احساس تنهایی و حمایت اجتماعی ادراک شده در زلزله زدگان سرپل ذهاب کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/02
تدوین مدل پیش بینی یادگیری خودانگیخته بر اساس سبک های یادگیری و انگیزش پیشرفت با نقش واسطه ای تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/16
تاثیر اصلاح تصور بدنی با رویکرد شناختی-رفتاری بر طرحواره شرم و نقص و خودپنداره جسمانی دختران مصرف کننده وافر لوازم آرایشی کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/19
پیش بینی شفقت به خود بر اساس وضعیت روانشناختی، معناداری زندگی و امنیت روانی ادراک شده در بیماران قلبی کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/17
اثربخشی آموزش زبان بدن بر طرحواره های شکست و نقص دانشجویان دارای افت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/12
نقش واسطه ای گسلش عاطفی بین دلزدگی زناشویی با انتظارات زناشویی و هم جوشی شناختی در زنان متاهل کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
تاثیر درمان متمرکز برشفقت بر علایم نفوذ، بر انگیختگی و اجتناب در اختلال استرس آسیب زای ثانویه در پرستاران بیمارستان قلب فرشچیان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
پیش بینی سرزندگی تحصیلی براساس مثبت اندیشی، همدلی و ارتباط اجتماعی در دانش آموزان متوسطه اول کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/19
تدوین مدل ساختاری نقش کمال گرایی در تنظیم شناختی هیجان با میانجی گری فعال سازی و بازداری رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/23
تهیه بسته آموزشی رفتار با کودکان طلاق ویژه مادران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
مقایسه ی میزان تعارض، سبک های حل تعارض و تعهد زناشویی در زوجین نابارور، بارور شده با لقاح مصنوعی و بارور بهنجار کارشناسی ارشد دانلود 1401/04/14
نقش واسطه ای مکانیسم های دفاعی در رابطه بین تنظیم هیجان و سلامت عمومی بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
زهرا احمدوند نقش واسطه ای مکانیسم های دفاعی در رابطه بین تنظیم هیجان و سلامت عمومی بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
زهرا حیدری مهر پیش بینی شفقت به خود بر اساس وضعیت روانشناختی، معناداری زندگی و امنیت روانی ادراک شده در بیماران قلبی کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/17
منیره خلیلیان گورتانی نقش واسطه ای ذهنیت طرحواره ای و طرحواره های ناکارآمد اولیه در رابطه بین سلامت خانواده با اضطراب مرگ در بیماران کرونری قلبی کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/17
مهدیه یزدی پناه نقش واسطه ای گسلش عاطفی بین دلزدگی زناشویی با انتظارات زناشویی و هم جوشی شناختی در زنان متاهل کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
عظیمه السادات فاطمی تاثیر درمان تعاملی والد وکودک هیجان محور بر نحوه واکنش والدین به هیجانات منفی کودکان، کاهش نشانگان افسردگی و بهبود کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به افسردگی دکتری دانلود 1400/12/22
میلاد محمدی تاثیر درمان متمرکز برشفقت بر علایم نفوذ، بر انگیختگی و اجتناب در اختلال استرس آسیب زای ثانویه در پرستاران بیمارستان قلب فرشچیان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/04
فریده السادات میرصفایی تاثیر اصلاح تصور بدنی با رویکرد شناختی-رفتاری بر طرحواره شرم و نقص و خودپنداره جسمانی دختران مصرف کننده وافر لوازم آرایشی کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/19
احد احدی تاثیر تحریک مستقیم مغز با tDCS بر کاهش علائم مثبت و منفی در اختلال اسکیزوفرنی مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/18
ربابه آذرمی تبیین رفتار خرافی بر مبنای سبکهای دلبستگی و اضطراب کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/17
اباذر افروزی منصور بررسی مراحل تحول زیباشناسی نقاشی در دانش آموزان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
فاطمه به جامه پیش بینی خود مدیریتی براساس عدالت آموزشی و فرسودگی تحصیلی با نقش واسطه ی اخلاق تحصیلی دردانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/31
سجاد پاک روان تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر فرانگرانی و تحمل ابهام در دانشجویان دارای نشانگان اضطراب کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/26
فریده پیری بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/15
میلاد پرکالیان تدوین مدل ساختاری دلبستگی اضطرابی براساس آزار عاطفی، تنظیم هیجان و حافظه هیجانی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/12
فرهاد جوکار تدوین مدل برای تبیین کیفیت زندگی بر مبنای خودشناسی، خرد و ادراک رنج در بیماران مبتلا به سرطان دکتری دانلود 1399/12/24
علی اصغر چگینی تاثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی من بر خودگویی های منفی و افسردگی اساسی در زنان سرپرست خانوار دکتری دانلود 1395/06/21
زهرا حسنی خوش بررسی و مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز(TDCS) و متادون درمانی بر تنظیم هیجان، تحمل پریشانی وکاهش ولع در افراد با اختلال وابستگی به مواد کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
مهری حصارخانی تأثیر آموزش آموزه های قرآن بر کنترل خشم دانش آموزان دختر دورة متوسطه در شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
سعیده خانی تبیین خودکنترلی فرزندان براساس طرح واره های ناسازگار اولیه والدین کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مریم درویشی تاثیر آموزش ریاضی مبتنی بر قصه گویی بر خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی دختران شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/20
فاطمه دروه یی تأثیر آموزش برنامه ی تنظیم هیجان متمرکز بر پرورش شفقت بر استرس شغلی و کیفیت زندگی حرفه ای دانشجویان پرستاری کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
آرزو ذبیحی پیش بینی استعداد اعتیاد نوجوانان بر اساس آزارگری عاطفی و لحن هیجانی والدین کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/07
هانیه رحیمی خشوئی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت به خود بر آسیب پذیری شناختی نسبت به افسردگی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/07
فاطمه رسولی تاثیر قصه گویی بر رفتار خود مراقبتی و ابراز وجود دختران شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
سیده مهسا سالم نقش چشم انداز زمانی در رابطه ی بین خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
یاسمن سواری تأثیرآموزش ذهن مشفق بر خودانتقادگری ، نشخوارخشم و ترس از شفقت دانشجویان با علائم افسردگی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
شمسی شمشیری نقش حس تعلق به مکان و سبک دلبستگی در پیش بینی احساس ذهنی بهزیستی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
صدیقه صفایی تاثیر اصلاح سوگیری توجه بر تنظیم هیجانی در افراد با سبک دلبستگی دوری گزین دکتری دانلود 1399/09/10
فاطمه طاهری رابطه هوش زیباشناسی و بهزیستی روانی با میانجیگری حساسیت زیبایی شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/20
توران عبدالملکی ساخت و هنجاریابی آزمون حساسیت زیبایی شناسی و رابطه آن با سلامت روانی دانش آموزان کارشناسی ارشد 1392/11/07
توران عبدالملکی ساخت و هنجاریابی آزمون حساسیت زیبایی شناسی و رابطه ی آن با سلامت روانی دانش آموزان کارشناسی ارشد 1392/11/07
سعیده علی محمدی پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس خودمحق بینی و کمال گرایی روابط عاشقانه کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
سکینه فتاحی بررسی عوامل روانی-اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای در بیماران ام اس (مولتیپل اسکروزیس) شهر همدان کارشناسی ارشد 1392/08/13
سکینه فتاحی بررسی عوامل روانی- اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای در بیماران ام اس (مولتیپل اسکروزیس) شهر همدان کارشناسی ارشد 1392/08/13
فرشته فتحی هنجاریابی آزمون نگرش به زمان و رابطه ی آن با پیشرفت تحصیلی و بهزیستی دانش آموزان کارشناسی ارشد 1392/11/07
آرش فرازمند تدوین مدل خودناتوان سازی تحصیلی براساس سبک های فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/04
گلرخ فریدونی نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای بین طرحواره های ناسازگار اولیه و خودناتوان سازی تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
مجید کریمی ارقینی مطالعه نقش میانجی طرحواره های ناکارآمد اولیه بین پیوند والدینی و استعداد اعتیاد کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/08
فاطمه کریمخانی تبیین بهزیستی ذهنی بر اساس خودکارامدی،مسئولیت پذیری وسبک انگیزش کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/19
آرزو محمدی مقایسه تاثیر یادگیری مشارکتی و نقشه مفهومی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد 1392/06/31
شادی محمدی تاثیربرنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب مادران کودکان مبتلا به لکنت زبان کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/07
عباس محمدی تاثیر آموزش شیوه ی کاوشگری بر تفکرانتقادی و خودراهبری یادگیری در درس علوم تجربی در دانش آموزان پسر پایه هشتم دوره اول متوسطه شهرهمدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
سروه محمدزاده تدوین و اعتباریابی پروتکل آموزش دیدگاه گیری اجتماعی و اثر آن بر سبک های حل تعارض زوجین دکتری دانلود 1395/06/21
مصطفی ملکی نقش آزاردیدگی دوره کودکی و تعارض والدین و نوجوانان در تبیین دشواری تنظیم هیجان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
محیا مهرابی پور پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس انواع طرحواره های عشق و جهت گیری اهداف زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سید امیرحسین مهربان تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس طرحواره های ناکارآمد اوّلیه، عاطفه منفی و نشخوار خشم در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
حسین نادری پور تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس ذهن آگاهی، نیاز به شناخت و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
مینا نجف لو تاثیر مشکل گیردادن بر خشونت خانگی و صمیمیت زناشویی زنان و مردان شهرستان رزن کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/26
علی نوذری تبیین ذهن آگاهی براساس تنظیم هیجان و فعالیت سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/10
کیانا هادیان همدانی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری پیشرفته بر کمال گرایی منفی، خودانتقادی و شفقت به خود کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/25
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب شناسی اجتماعی 1313099 2 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
آسیب شناسی روانی 1 1313059 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
روانشناسی تحولی 1 1313041 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
روانشناسی رشد پیشرفته 1313207 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
آسیب شناسی روانی 2 1313060 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران 1313190 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/10 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
اصول روانشناسی بالینی 1313091 2 01 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
روانشناسی تحولی2 1313042 2 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
شیوه های اصلاح رفتاری-شناختی 1313245 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1401/10/25 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
مباحث جدید در آسیب شناسی روانی 1313205 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
آسیب شناسی اجتماعی 1313099 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
آسیب شناسی روانی 1 1313059 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
آسیب شناسی روانی 2 1313060 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
روانشناسی بالینی 1313193 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روانشناسی تحولی 1 1313041 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روانشناسی رشد پیشرفته 1313207 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
آسیب شناسی روانی 1 1313059 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران 1313190 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
اصول روانشناسی بالینی 1313091 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
روانشناسی تحولی2 1313042 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2