شهریار یارمحمدی واصل

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

شهریار یارمحمدی واصل

علوم اقتصادی و اجتماعی / روان شناسی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
روانشناسی تحولی 1 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آسیب شناسی روانی 1 2 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
اصول روانشناسی بالینی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آسیب شناسی اجتماعی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روانشناسی شخصیت 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روان شناسی تحولی پیشرفته 2 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهارتهای زندگی دانشجویی 2 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403