شهریار یارمحمدی واصل

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

شهریار یارمحمدی واصل

علوم اقتصادی و اجتماعی / روان شناسی

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Development and Validation of the Academic MindfulnessQuestionnaire in Iranian Students (AMQ-5): The Formation of aConcept"
  حسين نادري پور, abolghasem yaghoobi, Rasool Kord Noghabi, Shahryar yarmohamadi vasel
  international journal of applied behavioral sciences, Vol. , pp.235-242, 2024
 2. "The Effectiveness of Enhanced Cognitive‑BehavioralGroup Therapy on Negative Perfectionism, Self‑Criticism,and Self‑Compassion"
  Rozita Amani, Shahryar yarmohamadi vasel, كيانا هاديان همداني
  International Journal of Cognitive Therapy, Vol. , pp.375-389, 2023
 3. "The Effectiveness of Self-Compassion-Focused Therapy onCognitive Vulnerability to Depression"
  Mehran Farhadi, Hanieh Rahimi Khashouei, Mohammad Reza Zoghi Paydar, Shahryar yarmohamadi vasel
  Iranian Journal of Psychiatry, Vol. , pp.134-144, 2023
 4. "Identifying Early Maladaptive Schema of Patients with Major Depressive Disorder (MDD)"
  Shahryar yarmohamadi vasel, ياسمن سواري, Mohammad Rasekh-Mahand
  مطالعات روانشناسی بالینی, Vol. , pp.45-62, 2019
 5. "The Efficacy of Hypnotherapy for Ego Strengthening and Negative Self-Talk in Female Heads of Household"
  Shahryar yarmohamadi vasel, Mehran Farhadi, علي اصغر چگيني, Mohammad Reza Zoghi Paydar
  Sleep and Hypnosis, Vol. , pp.74-81, 2016
 6. "The Relationship Between Attachment Styles, Self-Monitoring and Cybercrime in Social Network Users."
  abolghasem yaghoobi, سروه محمدزاده, علي اصغر چگيني, Shahryar yarmohamadi vasel, Mohammad Reza Zoghi Paydar
  International Journal of High Risk Behaviors and Addiction, Vol. , 2016
 7. "Factors Associated with the Transition from Drug Abuse to Initiationof Injection Drug Use"
  Shahryar yarmohamadi vasel, mahmood Tavakoli, Ali farhoudian, Mohamad hasan Farhadi, فاطمه قنادي
  Iranian Rehabilitation Journal, Vol. , pp.16-22, 2015
 8. "Inconsistent condom use among Iranian male druginjectors"
  Shervin Assari, Shahryar yarmohamadi vasel, mahmood Tavakoli, mahmood Sehat, Firoozeh Jafari, Hooman Narenjiha, First-Name Last-Name, Khodabakhsh Ahmadi
  PSYCHIATRY, Vol. , pp.1-6, 2014
 9. "Having multiple sexual partners among Iranianintra-venous drug users"
  Shervin Assari, Shahryar yarmohamadi vasel, Maryam Moghani Lankarani, mahmood Sehat, Hooman Narenjiha, First-Name Last-Name, Roya Noori, Peymaneh Shirinbayan, Khodabakhsh Ahmadi
  PSYCHIATRY, Vol. , pp.1-6, 2014
 10. "Inconsistent condom use among Iranian male druginjectors"
  Shervin Assari, Shahryar yarmohamadi vasel, First-Name Last-Name, Mahmoud Sehat, First-Name Last-Name, Hooman Narenjiha, First-Name Last-Name, Khodabakhsh Ahmadi
  Frontiers in Psychiatry, Vol. , pp.1-6, 2014
 11. "Comparative of Anxiety among Mothers with Natural and Cesareanchildbirth"
  Shahryar yarmohamadi vasel, Susan Ghannadi, فاطمه قنادي, Tayebeh Haghi
  Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, Vol. , pp.1-7, 2014
 12. "Perceived risk modifies the effect of HIV knowledge onsexual risk behaviors"
  Gholamhossein Noroozinejad, Shahryar yarmohamadi vasel, Fatemeh Bazrafkan, Mahmoud Sehat, Majid Rezazadeh, Khodabakhsh Ahmadi
  Big Data Mining and Analytics, Vol. , pp.1-5, 2013
 13. "Protective effect of educational attainment on injecting risk behaviors among intravenous drug users"
  Shahryar yarmohamadi vasel, Mahmoud Sehat, Majid Rezazadeh, Khodabakhsh Ahmadi
  Health care, Vol. , 2013
 14. "Unprotected anal intercourse among Iranian intra-venousdrug users"
  Parvaneh Mirabi, Shahryar yarmohamadi vasel, Babak Moazen, Mahmoud Sehat, Majid Rezazadeh, Khodabakhsh Ahmadi
  Big Data Mining and Analytics, Vol. , pp.1-6, 2013
 15. "نقش میانجی واکنش های روانی مقاومت و تسلیم در رابطه بین ادراک از سبک های فرزندپروری و پیوند والدینی با رفتار جامعه پسند"
  شهریار یارمحمدی واصل، معصومه علی ابادی فراهانی
  خانواده پژوهی، نسخه ، صفحات:614-632، 1402
 16. "ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش خردورزی تحصیلی (AWS-3)"
  حسین نادری پور، ابوالقاسم یعقوبی، رسول کردنوقابی، شهریار یارمحمدی واصل
  پژوهش های نوین روانشناختی، نسخه ، صفحات:295-305، 1402
 17. "کمال گرایی و تنظیم شناختی هیجان: نقش میانجی فعال سازی و بازداری رفتاری"
  نسرین یوسفی، محمدرضا ذوقی پایدار، شهریار یارمحمدی واصل، حسین محققی
  پژوهش های نوین روانشناختی، نسخه ، صفحات:285-294، 1402
 18. "رابطه اجتناب تجربی با نگرانی از تصویر بدنی در پیش بینی گرایش مثبت به انجام عمل های زیبایی"
  حسین محققی، مهران فرهادی، جمشید شاه محمدی، شهریار یارمحمدی واصل، محمدرضا ذوقی پایدار
  مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، نسخه ، صفحات:19-30، 1402
 19. "اثربخشی آموزش زبان بدن بر طرح واره های شکست و نقص در دانشجویان دارای افت تحصیلی"
  ریحانه محجل کفشدوز، شهریار یارمحمدی واصل، ابوالقاسم یعقوبی، حسین محققی
  مطالعات آموزش و یادگیری، نسخه ، صفحات:143-159، 1402
 20. "پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس خودمحق بینی و کمال گرایی روابط عاشقانه"
  شهریار یارمحمدی واصل، سعیده علی محمدی، حسین محققی، مهران فرهادی
  فرهنگ مشاوره و روان درمانی، نسخه ، صفحات:169-194، 1402
 21. "پیش بینی مقاومت در برابر تغییر براساس سبکهای دلبستگی و انعطاف پذیری شناختی"
  شهریار یارمحمدی واصل، محمدرضا روشنایی، افسانه حسینی ارانی
  روانشناسی نظامی، نسخه ، صفحات:147-168، 1401
 22. "مطالعه نقش میانجی طرحواره های ناکارآمد اولیه بین پیوند والدینی و استعداد اعتیاد"
  شهریار یارمحمدی واصل، علی نوذری، مجید کریمی ارقینی، خسرو رشید
  روانشناسی، نسخه ، صفحات:171-181، 1401
 23. "مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز و درمان نگهدارنده متادون بر تنظیم هیجان، تحمل پریشانی وکاهش ولع در افراد با اختلال وابستگی به مواد"
  محمدرضا ذوقی پایدار، زهرا حسنی خوش، شهریار یارمحمدی واصل، حسین محققی
  عصب روانشناسی، نسخه ، صفحات:95-109، 1401
 24. "تاثیر درمان تعاملی والد-کودک هیجان محور بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به افسردگی"
  شهریار یارمحمدی واصل، عظیمه السادات فاطمی، محمدرضا ذوقی پایدار، حسین محققی
  شناخت اجتماعی، نسخه ، صفحات:79-91، 1401
 25. "مقایسۀ تعارض زناشویی در زوجین نابارور، بارورشده با لقاح مصنوعی و بارور طبیعی"
  محمدرضا روشنایی، حسین محققی، حاتم حسینی، شهریار یارمحمدی واصل
  نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، نسخه ، صفحات:242-273، 1401
 26. "تاثیر درمان تعامل والد - کودک هیجانمحور بر نحوه واکنش والدین به هیجانات منفی کودکان مبتلا به افسردگی"
  عظیمه السادات فاطمی، شهریار یارمحمدی واصل، حسین محققی، محمدرضا ذوقی پایدار
  علوم روانشناختی، نسخه ، صفحات:1215-1227، 1401
 27. "پیش بینی فرسودگی زناشویی براساس انواع طرحواره های عشق و جهت گیری اهداف زناشویی"
  مهیا مهرابی پور، شهریار یارمحمدی واصل، محمدرضا ذوقی پایدار
  پژوهش های نوین روانشناختی، نسخه ، صفحات:90-108، 1400
 28. "تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر فرانگرانی و اضطراب در دانشجویان"
  شهریار یارمحمدی واصل، محمدرضا ذوقی پایدار، سجاد پاک روان
  راهبردهای شناختی در یادگیری، نسخه ، صفحات:183-198، 1400
 29. "تبیین ذهن آگاهی بر اساس تنظیم هیجان و فعالیت نظام های بازداری- فعال سازی رفتاری در دانشجویان"
  مهران فرهادی، علی نوذری، شهریار یارمحمدی واصل
  روانشناسی، نسخه ، صفحات:51-66، 1400
 30. "رابطه هوش زیباشناسی و بهزیستی روان شناختی با میانجی گریحساسیت زیباشناسی"
  خسرو رشید، فاطمه طاهری، شهریار یارمحمدی واصل، کامبیز کریمی
  مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، نسخه ، صفحات:117-133، 1400
 31. "اثربخشی تحریک فراجمجمه ایی مستقیم مغز (TDCS) بر کاهش علائم اختلال اسکیزوفرنی مزمن"
  شهریار یارمحمدی واصل، احد احدی، خسرو رشید، رزیتا امانی
  فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، نسخه ، صفحات:9-20، 1399
 32. "تاثیر آموزش آموزه های قرآن بر کنترل خشم دانش آموزان متوسطه شهر همدان"
  شهریار یارمحمدی واصل، اکبر عروتی موفق، مهری حصارخانی
  روانشناسی تربیتی، نسخه ، صفحات:171-187، 1399
 33. "تبیین رفتار خرافی بر اساس سبک های دلبستگی و اضطراب در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا"
  ربابه آذرمی، مهران فرهادی، خسرو رشید، شهریار یارمحمدی واصل
  دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، نسخه ، صفحات:93-100، 1399
 34. "تاثیر آموزش مبتنی بر شفقت به خود بر صمیمیت زناشویی و خرسندی زناشویی در زنان متاهل"
  مرضیه رضایی، شهریار یارمحمدی واصل
  پژوهش های نوین روانشناختی، نسخه ، صفحات:101-114، 1399
 35. "رابطه سبک دلبستگی با مولفه های احساس ذهنی بهزیستی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان"
  ابوالقاسم یعقوبی، شهریار یارمحمدی واصل، شمسی شمشیری
  روانشناسی تربیتی، نسخه ، صفحات:157-180، 1399
 36. "مدل ساختاری روابط بین خودشناسی انسجامی، ادراک رنج و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان (مراحل 3 و 4)"
  شهریار یارمحمدی واصل، فرهاد جوکار، مهران فرهادی، محمدرضا ذوقی پایدار
  پژوهش در سلامت روانشناختی، نسخه ، صفحات:1-19، 1399
 37. "مهارت تاب آوری و ویژگیهای آن از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه"
  شهریار یارمحمدی واصل، فاطمه قنادی، فائزه غفاری
  پژوهشنامه نهج البلاغه، نسخه ، صفحات:129-150، 1399
 38. "تدوین پروتکل آموزشی رفتار با کودکان طلاق به مادرانشان و اثر آن بر رفتار مادران"
  افسانه غلامی، خسرو رشید، شهریار یارمحمدی واصل
  دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، نسخه ، صفحات:44-54، 1398
 39. "تاثیر آموزش ذهن مشفق بر افسردگی و نشخوارخشم دانشجویان دارای نشانگان افسردگی"
  یاسمن سواری، حسین محققی، شهریار یارمحمدی واصل، مهرنوش اثباتی
  مطالعات روان شناختی، نسخه ، 1398
 40. "مقایسه تاثیر آموزش به شیوه نقشه مفهومی فردی و گروهی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی درس مطالعات اجتماعی"
  آرزو محمدی، رسول کردنوقابی، شهریار یارمحمدی واصل
  راهبردهای شناختی در یادگیری، نسخه ، صفحات:211-189، 1398
 41. "تاثیر اصلاح سو گیری توجه بر مولفه های تنظیم هیجانی افراد با دلبستگی دوری گزین"
  صدیقه صفایی، شهریار یارمحمدی واصل، سیاوش طالع پسند، حسین محققی
  مطالعات روانشناسی بالینی، نسخه ، صفحات:64-47، 1398
 42. "پیش بینی خود مدیریتی براساس عدالت آموزشی و فرسودگی تحصیلی با نقش واسطه ی اخلاق تحصیلی"
  ابوالقاسم یعقوبی، حسین محققی، شهریار یارمحمدی واصل، فاطمه به جامه
  پژوهش های نوین روانشناختی، نسخه ، صفحات:273-292، 1398
 43. "تبیین بهزیستی روان شناختی بر اساس ذهن آگاهی، نیاز به شناخت و سرمایه های روان شناختی در دانشجویان"
  ابوالقاسم یعقوبی، حسین نادری پور، شهریار یارمحمدی واصل، حسین محققی
  روانشناسی تربیتی، نسخه ، صفحات:217-237، 1398
 44. "تاثیر آموزش شفقت به خود مبتنی بر توجه آگاهی بر ابعاد کیفیت زندگی حرفه ای پرستاران"
  محمدرضا ذوقی پایدار، فاطمه دروه یی، شهریار یارمحمدی واصل، بهزاد ایمنی
  مطالعات روانشناسی بالینی، نسخه ، صفحات:89-108، 1398
 45. "اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش ولع و افسردگی پس از ترک در افراد وابسته به متامفتامین"
  محمدرضا ذوقی پایدار، شهریار یارمحمدی واصل، مهدیس ترکمن، حمزه گنجی
  اعتیاد پژوهی، نسخه ، صفحات:223-242، 1397
 46. "مقایسه بهزیستی روانشناختی، نیاز به شناخت، ذهن آگاهی و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا"
  حسین نادری پور، حسین محققی، شهریار یارمحمدی واصل، ابوالقاسم یعقوبی
  پژوهش های نوین روانشناختی، نسخه ، صفحات:199-224، 1397
 47. "برآورد مقدماتی پایایی و روایی مقیاس تله اجتماعی"
  شهریار یارمحمدی واصل، سروه محمدزاده
  شناخت اجتماعی، نسخه ، صفحات:143-160، 1397
 48. "اثر طرح واره درمانی بر تاب آوری، احساس تنهایی و استقلال عاطفی فرزندان شبه خانواده"
  شهریار یارمحمدی واصل، مستانه مرادحاصلی
  روانشناسی بالینی و شخصیت، نسخه ، صفحات:17-25، 1396
 49. "آزمون مقایسه ای تروماهای کودکی در معتادان جنسی و افراد سالم"
  ابراهیم سلطانی عظمت، شهریار یارمحمدی واصل، ابوالفضل محمدیان، سولماز عزیزی، مجید گلزار پور
  علوم اعصاب شفای خاتم، نسخه ، صفحات:43-51، 1396
 50. "تاثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی ایگو بر افسردگی اساسی زنان سرپرست خانوار"
  مهران فرهادی، شهریار یارمحمدی واصل، محمدرضا ذوقی پایدار، علی اصغر چگینی
  دستاوردهای روانشناختی، نسخه ، صفحات:63-78، 1396
 51. "تاثیر آموزش شیوه کاوشگری بر فرآیندهای شناختی تفکر انتقادی؛ تحلیل، استنباط، ارزشیابی، استدلال قیاسی و استقرایی"
  شهریار یارمحمدی واصل، محمدرضا ذوقی پایدار، عباس محمدی
  راهبردهای شناختی در یادگیری، نسخه ، صفحات:79-92، 1396
 52. "رهیافت هایی از مهارت های زندگی در نهج البلاغه"
  شهریار یارمحمدی واصل، زهرا جعفری
  پژوهشنامه نهج البلاغه، نسخه ، صفحات:99-116، 1395
 53. "تدوین واعتباریابی مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی دردانشجویان"
  حسین محققی، محمدرضا ذوقی پایدار، ابوالقاسم یعقوبی، سروه محمدزاده، شهریار یارمحمدی واصل
  شناخت اجتماعی، نسخه ، صفحات:18-32، 1395
 54. "مطالعه تاثیر آموزش روش کاوشگری بر تفکر انتقادی در درسعلوم تجربی"
  شهریار یارمحمدی واصل، بهناز نوشادی، حمید رضا مقامی، آرش بهرامی
  ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، نسخه ، صفحات:159-174، 1395
 55. "مقایسه اثربخشی آموزش تفکر انتقادی به شیوه تمثیل و چرخه کارپلوس بر فرایند های شناختی تحلیل، استنباط، ارزشیابی، استدلال استقرایی و استدلال قیاسی"
  مهران فرهادی، شهریار یارمحمدی واصل، افسانه یعقوبی
  رویکردهای نوین آموزشی، نسخه ، صفحات:81-104، 1395
 56. "مدیریت عواطف در خطبه های « جهاد » و « شقشقیه » امام علی (ع"
  نوذر عباسی، مرتضی قائمی، شهریار یارمحمدی واصل
  پژوهشنامه علوی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نسخه ، صفحات:61-80، 1394
 57. "بررسی مولفه های بهزیستی روانشناختی بیماران قلبی مراجعه کننده بهبیمارستان اکباتان همدان در ارتباط با جنسیت، سن و تحصیلات، سال 1391"
  شهریار یارمحمدی واصل، احمد بیات، سید اسماعیل حسینی، مجید محمود علیلو
  مجله علوم پزشکی رازی، نسخه ، صفحات:35-45، 1394
 58. "تعریف و مفهوم سازی نیازهای ویژه، شناسایی و اولویت بندی پژوهشی گروه های با نیازهای ویژه"
  علی فرهودیان، شهریار یارمحمدی واصل، ماندانا صادقی، محمد اسمعیل ساوری، لیلا سلیمانی نیا، حمید رضا مقامی
  روانشناسی افراد استثنایی - دانشگاه علامه طباطبایی - با همکاری دانشگاه های دیگر، نسخه ، صفحات:83-114، 1394
 59. "اثر بخشی آموزش به شیوه یادگیری مشارکتی و نقشه مفهومی فردی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان"
  آرزو محمدی، شهریار یارمحمدی واصل، رسول کردنوقابی، محمد جمشیدی مقدم
  فناوری های آموزشی در یادگیری، نسخه ، صفحات:139-158، 1394
 60. "رابطه نگرش به زمان با بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان"
  خسرو رشید، شهریار یارمحمدی واصل، فرشته فتحی
  پژوهش های کاربردی در روانشناسی تربیتی، نسخه ، صفحات:62-73، 1393
 61. "آموزش از طریق بازی بر بهبود نگرش ریاضی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی"
  شهریار یارمحمدی واصل، خسرو رشید، فرشته بهرامی
  روانشناسی مدرسه، نسخه ، صفحات:122-136، 1393
 62. "رابطه سبک های دلبستگی با اضطراب مرگ در بیماران قلبی- عروقی"
  احمد ولیخانی، شهریار یارمحمدی واصل
  Scopus: Journal of East African Ornithology، نسخه ، صفحات:355-367، 1393
 63. "ارتباط ادراک رفتار والدین با افسردگی و اضطراب در فرزندان: با نقش میانجی طرحواره های ناکارآمد اولیه"
  فاطمه قنادی، محمد حسین عبدالهی، شهریار یارمحمدی واصل
  پژوهش های نوین روانشناختی، نسخه ، صفحات:171-195، 1393
 64. "بررسی وضعیت و روند سوءمصرف و وابستگی به مواد در زنان ایرانی"
  محمود توکلی، لیلا محمدی، شهریار یارمحمدی واصل، علی فرهودیان، محمد حسن فرهادی، فیروزه جعفری
  ویژه نامه مطالعات اعتیاد، نسخه ، صفحات:30-37، 1392
 65. "تاثیر درمان نگهدارنده با متادون بر سلامت روان دریافت کنندگان خدمات کاهش آسیب در مرکز گذری"
  شهریار یارمحمدی واصل، احمد بیات، محمود توکلی، علی فرهودیان، محمد حسن فرهادی، فاطمه شریفی
  ویژه نامه مطالعات اعتیاد، نسخه ، صفحات:49-58، 1392
 66. "تاثیر درمان نگهدارنده با متادون بر سلامت روان دریافت کنندگان خدمات کاهش آسیب در مرکز گذری"
  شهریار یارمحمدی واصل، احمد بیات، محمود توکلی، علی فرهودیان، محمد حسن فرهادی، فاطمه شریفی
  ویژه نامه مطالعات اعتیاد، نسخه ، 1392
 67. "بررسی وضعیت و روند سوء مصرف و وابستگی به مواد در زنان ایرانی"
  محمود توکلی، لیلا محمدی، شهریار یارمحمدی واصل، علی فرهودیان، محمد حسن فرهادی، فیروزه جعفری
  ویژه نامه مطالعات اعتیاد، نسخه ، 1392
 68. "بررسی نیازهای ویژه افراد دارای ناتوانی جسمی: یک تحقیق کیفی"
  علی فرهودیان، لیلا سلیمانی نیا، مسعود غریب، محمد حسن فرهادی، ماندانا صادقی، شهریار یارمحمدی واصل، محمد اسمعیل ساوری، سید علی سینا رحیمی
  مجله علمی-پژوهشی پژوهان، نسخه ، 1392
 69. "بررسی رابطه خودپنداره تحصیلی با عملکرد ریاضی در دوره راهنمایی"
  شهریار یارمحمدی واصل، فاطمه قنادی
  پژوهش در نظام های آموزشی، نسخه ، صفحات:143-161، 1392
 70. "بررسی نیازهای ویژه افراد دارای ناتوانی جسمی: یک تحقیق کیفی"
  شهریار یارمحمدی واصل، علی فرهودیان، لیلا سلیمانی نیا، محمد حسن فرهادی، مسعود غریب، ماندانا صادقی، محمد اسمعیل ساوری، سید علی سینا رحیمی
  مجله علمی-پژوهشی پژوهان، نسخه ، صفحات:9-15، 1392

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

 1. "Psychological disorders Among People employed People and unemployed at the time of the initiation of injection drug"
  Shahryar yarmohamadi vasel
  10th Annual International Addiction Science Congress (ASC2016), 2016
 2. "The relationship between mental disorder and illicit sexual relations or no illicit sex among injection drug users"
  Shahryar yarmohamadi vasel, فاطمه قنادي, mahmood Tavakoli
  10th Annual International Addiction Science Congress (ASC2016), 2016
 3. "Psychological disorders associated with initiation of drug use"
  Shahryar yarmohamadi vasel, فاطمه قنادي, mahmood Tavakoli
  10th Annual International Addiction Science Congress (ASC2016), 2016
 4. "High-risk sexual behaviors and psychiatric disorders among injection drug users"
  mahmood Tavakoli, Shahryar yarmohamadi vasel, فاطمه قنادي
  -, 2015
 5. "Prevalence of mental Disorders Among Injection Drug Users"
  Shahryar yarmohamadi vasel, فاطمه قنادي, mahmood Tavakoli
  -, 2015
 6. "Teenage Girls’ Risk-Taking and Personal Fiction in Relation with Parents’ Education and Birth Order: A Descriptive Study"
  Shahryar yarmohamadi vasel, Ahmad Bayat, گلرخ فريدوني
  7th International Congress of Child and Adolescent Psychitry, 2015
 7. "Comparison of Phobia and Aggression in Groups Exposed to Methadone Maintenance Treatment and Drop in Center Services"
  Ahmad Bayat, Shahryar yarmohamadi vasel, Yazdan Movahedi
  The 8th International Congress on Addiction Science, 2014
 8. "Comparison of Psychotic Symptoms and Paranoid Thoughts in Groups Exposed to Methadone Maintenance Treatment and Drop in Center Services"
  Shahryar yarmohamadi vasel, Ahmad Bayat, Yazdan Movahedi
  The 8th International Congress on Addiction Science, 2014
 9. "Effectiveness of Resiliency Skills Training in Reducing High-risk Behaviors of Students"
  Shahryar yarmohamadi vasel, فريده پيري, Khosro Rashid, Ali farhoudian
  The 8th International Congress on Addiction Science, 2014
 10. "Factors Associated with Prevalence of Drug Abuse and Substance Dependence InHamadan Villages"
  Shahryar yarmohamadi vasel, فاطمه قنادي, omid Massah
  The 8th International Congress on Addiction Science, 2014
 11. "Mental Disorders and Sharing and Not Sharing Syringe in Injection Drug Users"
  Shahryar yarmohamadi vasel, فاطمه قنادي, mahmood Tavakoli
  The 8th International Congress on Addiction Science, 2014
 12. "Comparison of Interpersonal Sensitivity and Obsessive - Compulsive in Groups Exposed to Methadone Maintenance Treatment and Drop in Center Services"
  Ahmad Bayat, Shahryar yarmohamadi vasel
  The 8th International Congress on Addiction Science, 2014
 13. "Psychosocial Predictors of Initiation into Injection Drugs"
  Shahryar yarmohamadi vasel, فاطمه قنادي, Ali farhoudian
  The 8th International Congress on Addiction Science, 2014
 14. "The Relationship Between Place of Residence and Initiation of Injection Drug use"
  Shahryar yarmohamadi vasel, Mohamad hasan Farhadi, فاطمه قنادي
  The 8th International Congress on Addiction Science, 2014
 15. "پیش بینی نگرش به ازدواج بر اساس خودشناسی انسجامی و ابرازگری هیجانی"
  شهریار یارمحمدی واصل، سجاد سهرابی جم، محمدرضا روشنایی، پریسا تدین
  هفتمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی، 1401
 16. "پیش بینی نگرش به ازدواج بر اساس خودشناسی انسجامی و ابرازگری هیجانی"
  شهریار یارمحمدی واصل، سجاد سهرابی جم، محمدرضا روشنایی، پریسا تدین
  هفتمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی، 1401
 17. "رابطه بین تحمل ناکامی با سبک مقابله ای و سبک های فرزند پروری"
  شهریار یارمحمدی واصل، علی نوذری، زهرا قدرتی
  دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت، 1400
 18. "مطالعه رابطه مولفه های لحن هیجانی با شفقت به خود دانشجویان"
  شهریار یارمحمدی واصل، نیلوفر دائمی، هانیه سادات موسوی
  دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت، 1400
 19. "راهبردهای خودتنظیمی در ترک اعتیاد به سیگار دانشجویان"
  محمدرضا ذوقی پایدار، شهریار یارمحمدی واصل، نیلوفر دائمی
  اولین همایش ملی دانشگاه عاری از دخانیات، 1400
 20. "تاثیر عوامل خانوادگی در شروع مصرف سیگار در دانشجویان پسر دانشگاه بوعلی سینا"
  شهریار یارمحمدی واصل، علی نوذری، سید محمد مهدی نظری
  اولین همایش ملی دانشگاه عاری از دخانیات، 1400
 21. "بررسی رابطه حس تعلق به مکان با مولفه های خلاقیت هیجانی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان"
  ابوالقاسم یعقوبی، شهریار یارمحمدی واصل، شمسی شمشیری
  اولین همایش ملی دانشگاه عاری از دخانیات، 1400
 22. "مطالعه فاصله زمانی از شروع مصرف مواد تا شروع الگوی تزریق در افراد مبتلا به وابستگی به مواد"
  شهریار یارمحمدی واصل، فاطمه قنادی
  همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان، 1399
 23. "مطالعه رابطه سن شروع مصرف سیگار با سن شروع مصرف مواد و سن شروع تزریق در افراد مبتلا به اختلال وابستگی به مواد"
  شهریار یارمحمدی واصل، فاطمه قنادی
  همایش ملی پیشگیری از سومصرف مواد مخدر در بین دانشجویان، 1399
 24. "عوامل خطرساز روانی-اجتماعی مرتبط با شروع و ادامه مصرف مواد در افراد مبتلا به اختلال وابستگی به مواد"
  شهریار یارمحمدی واصل، فاطمه قنادی
  اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی، 1397
 25. "مطالعه رابطه سن شروع مصرف مواد با سن شروع تزریق و پیش بینی کننده های روانشناختی تزریق در افراد مبتلا به اختلال وابستگی به مواد"
  شهریار یارمحمدی واصل، فاطمه قنادی
  اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی، 1397
 26. "اثر بخشی مشاوره گروهی مراجع محور در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت"
  شهریار یارمحمدی واصل، فاطمه قنادی، لیلا محمدی، علی گروسی
  اولین همایش ملی چشم انداز تعلیم و تربیت و مشاوره، 1396
 27. "مطالعه تاثیرآموزش به شیوه نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان"
  شهریار یارمحمدی واصل، فاطمه قنادی، قاسم مالمیر، آرش بهرامی
  اولین همایش ملی چشم انداز تعلیم و تربیت و مشاوره، 1396
 28. "بررسی رابطه بین اضطراب اجتماعی با طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابله ای"
  شهریار یارمحمدی واصل، فاطمه قنادی، حسین نادری پور، احمد رفعتی پروانه
  همایش ملی دانشجو، جوانان و آسیب های اجتماعی(ایمن سازی و مقابله)، 1396
 29. "بررسی علل مشروطی دانشجویان دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان"
  شهریار یارمحمدی واصل، فاطمه قنادی، حسین نادری پور، احمد رفعتی پروانه
  همایش ملی دانشجو، جوانان و آسیب های اجتماعی(ایمن سازی و مقابله)، 1396
 30. "مقایسه سرمایه های روانشناختی و ذهن آگاهی در دانشجویان دختر و پسر"
  حسین نادری پور، ابوالقاسم یعقوبی، شهریار یارمحمدی واصل، حسین محققی
  اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزش و سلامت، 1396
 31. "بررسی رابطه ی بهزیستی روانشناختی با ذهن آگاهی در دانشجویان"
  حسین نادری پور، ابوالقاسم یعقوبی، شهریار یارمحمدی واصل، حسین محققی
  اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزش و سلامت، 1396
 32. "ذهن آگاهی بستری برای بهزیستی روانشناختی"
  حسین نادری پور، ابوالقاسم یعقوبی، شهریار یارمحمدی واصل، حسین محققی
  نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی، 1396
 33. "بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و تربیت خلاقیت در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان"
  حسین نادری پور، سید امیرحسین مهربان، سمیه درویشی، شهریار یارمحمدی واصل
  نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی، 1396
 34. "بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با تاب آوری در افراد معتاد و غیر معتاد استان همدان"
  شهریار یارمحمدی واصل، حسین نادری پور، سید امیر حسین مهربان، سپیده دولتی
  اولین همایش ملی روانشناسی کودک و نوجوان، 1396
 35. "شناسایی رفتارهای پرخطر در نوجوانان دختر و پسر دبیرستانی شهر دزفول"
  شهریار یارمحمدی واصل، حسین نادری پور، سید امیرحسین مهربان، فرخنده پالاش
  سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه، 1395
 36. "تعیین رابطه عمل به باورهای دینی و میزان تاب آوری در دانش آموزان دختر شهر همدان"
  شهریار یارمحمدی واصل، حسین نادری پور، سید امیرحسین مهربان، فاطمه همایی اغب
  سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه، 1395
 37. "مقایسه رضایت زناشویی افراد با ازدواج سنتی و مدرن در شهرستان اشنویه"
  شهریار یارمحمدی واصل، سید امیرحسین مهربان، حسین نادری پور، نجات دخور
  کنگره بین المللی روانشناسی خانواده، 1395
 38. "مقایسه کیفیت زندگی دانش آموزان متولد زایمان طبیعی و سزارین"
  شهریار یارمحمدی واصل، حسین نادری پور، سید امیرحسین مهربان، سهیلا سامی
  کنگره بین المللی روانشناسی خانواده، 1395
 39. "مطالعه رابطه طرحواره های ناکارآمد اولیه با علائم اختلال اضطراب فراگیر"
  شهریار یارمحمدی واصل، محمد عسگری، زهرا بیات، محمد ترکمان
  اولین همایش سراسر روانشناسی سلامت ایران، 1393
 40. "بررسی مولفه های بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی شهر همدان در ارتباط با جنسیت، سه و تحصیلات: یک مطالعه ی توصیفی"
  احمد بیات، شهریار یارمحمدی واصل، سید اسماعیل حسینی
  اولین همایش سراسر روانشناسی سلامت ایران، 1393
 41. "رابطه معنویت با علائم اختلالات روانی دانشجویان"
  شهریار یارمحمدی واصل، فاطمه قنادی، سوزان قنادی، آمنه عابدی گلشاد
  هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، 1393
 42. "مقایسه اضطراب پس از زایمان در مادران با زایمان طبیعی و سزارین"
  شهریار یارمحمدی واصل، طیبه حقی، فاطمه قنادی
  سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری، 1392
 43. "مقایسه هوش هیجانی در زوجین مراجعه کننده برای طلاق و زوجین عادی"
  پرویز سلیمانی، فرشته بهرامی سنا، شهریار یارمحمدی واصل، بهروز اکبری مقدم
  پنجمین همایش ملی آسیب های پنهان، 1392
 44. "اثربخشی آموزش خوشبینی بر رضایت زناشویی زوجین"
  شهریار یارمحمدی واصل، فرشته بهرامی سنا، پرویز سلیمانی
  پنجمین همایش ملی آسیب های پنهان، 1392