اعضای هیات علمی

محمد بابائی

محمد بابائی

محمد بابائی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تاثیرافزودنی غذایی دی تیونیت سدیم بر کبد، کلیه و فاکتور های خونی رت کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/11
اثرات بلانکیت بر سیستم تولید مثلی رت های نر کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/23
فاطمه قاسمی تاثیرافزودنی غذایی دی تیونیت سدیم بر کبد، کلیه و فاکتور های خونی رت کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/11
مریم کرموندی اثرات بلانکیت بر سیستم تولید مثلی رت های نر کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/23
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 73 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول تکنیکهای تهیه نمونه های تشریحی 1413242 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1401/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
اصول تکنیکهای تهیه نمونه های تشریحی 1413242 1 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1401/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
پرورش ونگهداری حیوانات آزمایشگاهی 1413230 2 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/06 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
پرورش ونگهداری حیوانات آزمایشگاهی 1413230 2 02 هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/06 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
تکنیک های تهیه نمونه های تشریحی 1413081 1 01 هرهفته دوشنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1401
تکنیک های تهیه نمونه های تشریحی 1413081 1 02 هرهفته دوشنبه (17:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1401
کالبدشناسی 2 1412069 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/06 (08:30 - 10:30) ترم اول 1401
کالبدشناسی 2 1412069 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/06 (08:30 - 10:30) ترم اول 1401
کالبد شناسی 1413018 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
کالبد شناسی 1413018 3 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 11:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
کالبدشناسی دام 1410034 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1401
کالبدشناسی دام 1410034 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1401
کالبدشناسی دام 1410034 3 03 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1401
اصول کالبد گشایی و نمونه برداری 1413068 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
حیوانات آزمایشگاهی 1413056 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
حیوانات آزمایشگاهی 1413056 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
کالبدشناسی 1 1412068 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
کالبدشناسی 1 1412068 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اصول تکنیکهای تهیه نمونه های تشریحی 1413242 1 02 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اصول تکنیکهای تهیه نمونه های تشریحی 1413242 1 01 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 73 نتیجه
از 4