اعضای هیات علمی

محمد بابائی

محمد بابائی

محمد بابائی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 60 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول کالبد گشایی و نمونه برداری 1413068 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
حیوانات آزمایشگاهی 1413056 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
حیوانات آزمایشگاهی 1413056 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
کالبدشناسی 1 1412068 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
کالبدشناسی 1 1412068 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اصول تکنیکهای تهیه نمونه های تشریحی 1413242 1 01 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اصول تکنیکهای تهیه نمونه های تشریحی 1413242 1 02 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
پرورش ونگهداری حیوانات آزمایشگاهی 1413230 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 19:00) 1400/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
پرورش ونگهداری حیوانات آزمایشگاهی 1413230 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
تکنیک های تهیه نمونه های تشریحی 1413081 1 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1400
تکنیک های تهیه نمونه های تشریحی 1413081 1 02 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1400
کالبدشناسی 2 1412069 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
کالبدشناسی 2 1412069 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
کالبد شناسی 1413018 3 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
کالبد شناسی 1413018 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
کالبدشناسی دام 1410034 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:00) ترم اول 1400
کالبدشناسی دام 1410034 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:00) ترم اول 1400
آناتومی و بافت شناسی کارآموزی 1413262 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1399
حیوانات آزمایشگاهی 1413056 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
حیوانات آزمایشگاهی 1413056 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 60 نتیجه
از 3