اعضای هیات علمی

محمدسعید ایزدی

محمدسعید ایزدی

محمدسعید ایزدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الگوشناسی فضایی-کالبدی بافت محلات سنتی با تاکید بر تاب اوری محیطی( نمونه موردی: محلات سنتی شهر همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
تبیین ارتباط بین کیفیت های فضای باز عمومی و فعالیت بدنی دکتری 1398/11/30
تبیین نقش رویداد های اجتماعی در افزایش حضور پذیری مردم در فضاهای عمومی شهری، نمونه موردی: پیاده راه چهارباغ عباسی اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
شهرزاد پرتو تبیین ارتباط بین کیفیت های فضای باز عمومی و فعالیت بدنی دکتری 1398/11/30
محمدرضا حقی نقش پیکره بندی فضایی بر امنیت سکونتگاه های غیررسمی، نمونه مطالعه: سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان دکتری دانلود 1396/06/26
محمدرضا حقی نقش پیکره بندی فضایی بر امنیت سکونتگاه های غیررسمی، نمونه مطالعه: سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان دکتری دانلود 1396/06/26
مهسا علیرضایی تبیین نقش رویداد های اجتماعی در افزایش حضور پذیری مردم در فضاهای عمومی شهری، نمونه موردی: پیاده راه چهارباغ عباسی اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
محمد معتقد الگوشناسی فضایی-کالبدی بافت محلات سنتی با تاکید بر تاب اوری محیطی( نمونه موردی: محلات سنتی شهر همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
مهسا اردلان نقش کیفیت محیطی در ارتقاء حضورپذیری و حیات جمعی در پیاده راه های شهری(نمونه موردی: پیاده راه بوعلی همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
محمدرضا حقی نقش پیکره بندی فضایی بر امنیت سکونتگاه های غیررسمی، نمونه مطالعه: سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان دکتری دانلود 1396/06/26
محمدرضا حقی نقش پیکره بندی فضایی بر امنیت سکونتگاه های غیررسمی، نمونه مطالعه: سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان دکتری دانلود 1396/06/26
محمدرضا حقی نقش پیکره بندی فضایی بر امنیت سکونتگاه های غیررسمی، نمونه مطالعه: سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان دکتری دانلود 1396/06/26
محمدرضا حقی نقش پیکره بندی فضایی بر امنیت سکونتگاه های غیررسمی، نمونه مطالعه: سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان دکتری دانلود 1396/06/26
شیدا حقیریان طراحی عرصه های مشارکت ساکنان مناطق فرودست شهری بر پایه اشتراکات فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی(محله عباس آباد ساوه) کارشناسی ارشد 1394/11/07
مریم حمیدی نیا پیشبرد اهداف بازآفرینی شهری از طریق ارتقای کیفیت فضاهای عمومی (نمونه موردی:محله سیروس در بافت تاریخی شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
رضوان دالوند بازآفرینی ساختارهای طبیعی در بافت تاریخی شهرهای ایران؛نمونه موردی:رودخانه شهر خرم آباد کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
معصومه ربیعی کاربرد فن آوری های نوین نورپردازی در ارتقاء زیرساخت های شهری به منظور کیفیت بخشی به فضاهای عمومی، نمونه موردی میدان امام خمینی (ره) همدان کارشناسی ارشد 1392/12/13
سجاد زلفی گل نقش طراحی شهری در بازآفرینی محلات سنتی با رویکرد محرک توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/19
سیده سارا صالحی ارائه الگوی خلق فضای شهری در سینما با تاکید بر سینمای ایران و شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/19
شقایق صدیق وزیری تبیین اصول موثر بر شکل گیری فضاهای عمومی شهری همپیوند در انسجام بخشی به سازمان فضایی شهرها با مطالعه بر دو نمونه موردی در شهر همدان، فضای مفصل حاج محمدباقر و محله کبابیان کارشناسی ارشد 1392/12/13
مریم فرخی مورفولوژی شهری پایدار: تدوین معیارها، الگوها و مدل های فرم شهری در اقلیم نیمه خشک بر اساس دیدگاه کارایی انرژی دکتری 1396/12/23
راحیل فرهانی بررسی تاثیر اصول پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی بر افزایش کیفیت امنیت در فضاهای بی دفاع شهری: نمونه موردی شهر کرج کارشناسی ارشد 1392/12/13
مائده نوریان تدوین سند راهنمای طراحی برنامه بازآفرینی رودخانه برای طرح های توسعه شهری با رویکرد مکان خلاق(نمونه موردی: رودخانه سیاهرود شهر جویبار) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/18
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توانمندسازی بافت شهری 2816084 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مبانی تجدید حیات شهری 2816036 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
روش های کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازی 2816083 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
سمینار:تحلیل مسائل شهری ایران 2816087 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
کارگاه طراحی شهری 3 2816025 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
توانمندسازی بافت شهری 2816084 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مبانی تجدید حیات شهری 2816036 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
روش های کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازی 2816083 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
سمینار:تحلیل مسائل شهری ایران 2816087 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
کارگاه طراحی شهری 3 2816025 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
توانمندسازی بافت شهری 2816084 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/25 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
مبانی تجدید حیات شهری 2816036 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/28 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
روش های پژوهش در مباحث میان رشته ای 2816088 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کارگاه طراحی شهری 3 2816025 3 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 17:00) 1398/10/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مباحث حفاظت تاریخی و تجدید حیات شهری 2816041 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی تجدید حیات شهری 2816036 2 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 16 نتیجه
از 1