اعضای هیات علمی

محمدسعید ایزدی

محمدسعید ایزدی

محمدسعید ایزدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تبیین نقش طراحی شهری در کاهش فقرشهری با مشارکت ساکنین؛ نمونه موردی: برنامه توسعه قلمرو عمومی درمحله "شیخ آباد" شهر قم کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
بازطراحی فضاهای شهری بر مبنای ارتقاء تاب آوری اجتماعی در شهر آق قلا (نمونه موردی فضای شهری محور باهنر، معلم و فضاهای پیرامونی) کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/11
ارزیابی مؤلفه های سازنده سازمان فضایی شهر و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهروندان، مورد پژوهش: محله جوادیه در منطقه 16تهران کارشناسی ارشد دانلود 1400/01/18
تدوین اصول هم پیوندی ساختار کهن با سازمان فضایی-اجتماعی معاصر: نمونه موردی باززنده سازی ، استخوان بندی تاریخی شهر ملایر کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/16
بازخوانی برهم کنش محیط طبیعی و مصنوع و ارائه الگوهای طراحی آن: نمونه موردی : شهر قزوین و باغستان های پیرامونی آن کارشناسی ارشد دانلود 1400/01/19
بازخوانی نقش، عملکرد و ماهیت زیرساخت های سبز شهری و کاربست آن در باز زنده سازی مادی های شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
ارزیابی مؤلفه های سازنده سازمان فضایی شهر و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهروندان ، مورد پژوهش: محله جوادیه در منطقه 16تهران کارشناسی ارشد دانلود 1400/01/18
واکاوی فرایند مکان سازی مبتنی بر مفهوم خردهفروشی موقت در عرصه عمومی دکتری دانلود 1401/04/15
ارتقا سطح کیفیت زندگی شهروندان در چارچوب سیاست بازآفرینی:تدوین چارچوب برنامه ارتقای کیفیت رودخانه کارون کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/16
بازآفرینی ساختار محالت مسکونی با ارزش اجتماعی از طریق تحلیل ریخت شناسانه طراحی شهری سنتی ایران )نمونه موردی: محله مسکونی زرگنده تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/07
تدوین چارچوب طراحی زیرساخت سبز به منظور هدایت توسعه شهری؛ نمونه موردی: شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/23
طراحی همساز با طبیعت (رویکرد اکولوژیک با محوریت فضاهای عمومی شهرتاریخی صحنه) کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/02
میترا احمدی وسطی کلایی بازطراحی فضاهای شهری بر مبنای ارتقاء تاب آوری اجتماعی در شهر آق قلا (نمونه موردی فضای شهری محور باهنر، معلم و فضاهای پیرامونی) کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/11
پردیس پرگاری ارتقا سطح کیفیت زندگی شهروندان در چارچوب سیاست بازآفرینی:تدوین چارچوب برنامه ارتقای کیفیت رودخانه کارون کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/16
محمدرضا زینتی ارزیابی مؤلفه های سازنده سازمان فضایی شهر و تأثیر آن بر کیفیت زندگی شهروندان، مورد پژوهش: محله جوادیه در منطقه 16تهران کارشناسی ارشد دانلود 1400/01/18
مهدیس سالاری تدوین اصول هم پیوندی ساختار کهن با سازمان فضایی-اجتماعی معاصر: نمونه موردی باززنده سازی ، استخوان بندی تاریخی شهر ملایر کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/16
حدیث شادمانی طراحی همساز با طبیعت (رویکرد اکولوژیک با محوریت فضاهای عمومی شهرتاریخی صحنه) کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/02
نازنین صاحبی تدوین چارچوب طراحی زیرساخت سبز به منظور هدایت توسعه شهری؛ نمونه موردی: شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/23
مینا کشانی همدانی واکاوی فرایند مکان سازی مبتنی بر مفهوم خردهفروشی موقت در عرصه عمومی دکتری دانلود 1401/04/15
زینب محمدی الموتی بازخوانی برهم کنش محیط طبیعی و مصنوع و ارائه الگوهای طراحی آن: نمونه موردی : شهر قزوین و باغستان های پیرامونی آن کارشناسی ارشد دانلود 1400/01/19
فاطمه معینی بازخوانی نقش، عملکرد و ماهیت زیرساخت های سبز شهری و کاربست آن در باز زنده سازی مادی های شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
ولی اله نوروزی تبیین نقش طراحی شهری در کاهش فقرشهری با مشارکت ساکنین؛ نمونه موردی: برنامه توسعه قلمرو عمومی درمحله "شیخ آباد" شهر قم کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
فایزه هاشمی رودباری فرد بازآفرینی ساختار محالت مسکونی با ارزش اجتماعی از طریق تحلیل ریخت شناسانه طراحی شهری سنتی ایران )نمونه موردی: محله مسکونی زرگنده تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/07
مهسا اردلان نقش کیفیت محیطی در ارتقاء حضورپذیری و حیات جمعی در پیاده راه های شهری(نمونه موردی: پیاده راه بوعلی همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
شهرزاد پرتو تبیین ارتباط بین کیفیت های فضای باز عمومی و فعالیت بدنی دکتری 1398/11/30
محمدرضا حقی نقش پیکره بندی فضایی بر امنیت سکونتگاه های غیررسمی، نمونه مطالعه: سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان دکتری دانلود 1396/06/26
شیدا حقیریان طراحی عرصه های مشارکت ساکنان مناطق فرودست شهری بر پایه اشتراکات فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی(محله عباس آباد ساوه) کارشناسی ارشد 1394/11/07
مریم حمیدی نیا پیشبرد اهداف بازآفرینی شهری از طریق ارتقای کیفیت فضاهای عمومی (نمونه موردی:محله سیروس در بافت تاریخی شهر تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
رضوان دالوند بازآفرینی ساختارهای طبیعی در بافت تاریخی شهرهای ایران؛نمونه موردی:رودخانه شهر خرم آباد کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
معصومه ربیعی کاربرد فن آوری های نوین نورپردازی در ارتقاء زیرساخت های شهری به منظور کیفیت بخشی به فضاهای عمومی، نمونه موردی میدان امام خمینی (ره) همدان کارشناسی ارشد 1392/12/13
سجاد زلفی گل نقش طراحی شهری در بازآفرینی محلات سنتی با رویکرد محرک توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/19
سیده سارا صالحی ارائه الگوی خلق فضای شهری در سینما با تاکید بر سینمای ایران و شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/19
شقایق صدیق وزیری تبیین اصول موثر بر شکل گیری فضاهای عمومی شهری همپیوند در انسجام بخشی به سازمان فضایی شهرها با مطالعه بر دو نمونه موردی در شهر همدان، فضای مفصل حاج محمدباقر و محله کبابیان کارشناسی ارشد 1392/12/13
مهسا علیرضایی تبیین نقش رویداد های اجتماعی در افزایش حضور پذیری مردم در فضاهای عمومی شهری، نمونه موردی: پیاده راه چهارباغ عباسی اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
مریم فرخی مورفولوژی شهری پایدار: تدوین معیارها، الگوها و مدل های فرم شهری در اقلیم نیمه خشک بر اساس دیدگاه کارایی انرژی دکتری 1396/12/23
راحیل فرهانی بررسی تاثیر اصول پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی بر افزایش کیفیت امنیت در فضاهای بی دفاع شهری: نمونه موردی شهر کرج کارشناسی ارشد 1392/12/13
محمد معتقد الگوشناسی فضایی-کالبدی بافت محلات سنتی با تاکید بر تاب اوری محیطی( نمونه موردی: محلات سنتی شهر همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
مائده نوریان تدوین سند راهنمای طراحی برنامه بازآفرینی رودخانه برای طرح های توسعه شهری با رویکرد مکان خلاق(نمونه موردی: رودخانه سیاهرود شهر جویبار) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/18
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارگاه طراحی شهری 3 2816025 3 01 نامشخص ترم اول 1402
کارگاه طراحی شهری 2 2816018 3 01 نامشخص ترم دوم 1401
مبانی تجدید حیات شهری 2816036 2 01 1402/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
سمینار:تحلیل مسائل شهری ایران 2816087 2 01 1401/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
کارگاه طراحی شهری 3 2816025 3 01 نامشخص ترم اول 1401
توانمندسازی بافت شهری 2816084 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مبانی تجدید حیات شهری 2816036 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
روش های کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازی 2816083 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
سمینار:تحلیل مسائل شهری ایران 2816087 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
کارگاه طراحی شهری 3 2816025 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1400
توانمندسازی بافت شهری 2816084 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مبانی تجدید حیات شهری 2816036 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
روش های کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازی 2816083 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
سمینار:تحلیل مسائل شهری ایران 2816087 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
کارگاه طراحی شهری 3 2816025 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
توانمندسازی بافت شهری 2816084 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/25 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
مبانی تجدید حیات شهری 2816036 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/28 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
روش های پژوهش در مباحث میان رشته ای 2816088 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کارگاه طراحی شهری 3 2816025 3 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 17:00) 1398/10/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مباحث حفاظت تاریخی و تجدید حیات شهری 2816041 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2