اعضای هیات علمی

رضا آزادبخت

رضا آزادبخت

رضا آزادبخت   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سنتز یک لیگاند چند دندانه ای جدید بر پایه دی اتیلن تری آمین و مطالعه خواص فتوفیزیکی آن با برخی یونهای فلزی واسطه کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/30
سنتز یک لیگاند جدید مشتق از دی آلدهید حاوی پی پیرازین و2-آمینوفنول و کمپلکس های Zn2+، Cu2+، Ni2+،Co2+، Mn2+ و Cd2+ آن و مطالعه خواص بیولوژیکی آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/28
سنتز یک حسگر شیمیایی جدید بر پایه نفتالن با دهنده های نیتروژن و اکسیژن برای تعیین برخی یون های فلزی واسطه کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/23
فروزنده هفشجانی فاطمه سنتز و شناسایی لیگاندهای بزرگ غیر حلقه ای مشتق شده از آلدهیدهای ‏مختلف با پلی آمین های حاوی پی پیرازین یا همو پی پیرازین و نیز کمپلکس-‏های مربوطه آن ها با تعدادی از یون های فلزات واسطه دکتری دانلود 1398/06/30
الهام کولیوند سنتز یک لیگاند جدید مشتق از دی آلدهید حاوی پی پیرازین و2-آمینوفنول و کمپلکس های Zn2+، Cu2+، Ni2+،Co2+، Mn2+ و Cd2+ آن و مطالعه خواص بیولوژیکی آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/28
طیبه الماسی سنتز و شناسایی یک نانو حسگر شیمیایی جدید حاوی گروه های نفتالن برای یون Al3+ کارشناسی ارشد 1393/07/28
فریبا خانبابایی سنتز یک لیگاند چند دندانه ای جدید بر پایه دی اتیلن تری آمین و مطالعه خواص فتوفیزیکی آن با برخی یونهای فلزی واسطه کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/30
شکوفه قهری صارمی سنتز و شناسایی کمپلکس های باز شیف بزرگ حلقه و باز حلقه تعدادی از فلزات واسطه تثبیت شده بر روی نانوذراتی مانند Co و Fe3O4 و بررسی فعالیت های نانو کاتالیستی و ضد باکتری آنها دکتری دانلود 1395/06/31
معصومه محمودابادی سنتز و شناسایی لیگاندهای بازشیف بزرگ حلقوی و بزرگ غیرحلقوی حاوی یک یا دو واحد پی پیرازینی و کمپلکسهای آنها با تعدادی از یونهای فلزات واسطه و مطالعه خواص ضد سرطانی و ضد باکتریایی آنها دکتری دانلود 1396/12/05
حسام نیک نژاد سنتز یک حسگر شیمیایی جدید بر پایه نفتالن با دهنده های نیتروژن و اکسیژن برای تعیین برخی یون های فلزی واسطه کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/23
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های طیف بینی کاتالیزگرها 1917003 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
شیمی معدنی2 1911295 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
شیمی آلی فلزی 1911053 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1402/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
شیمی معدنی2 1911295 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1402/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
مباحث نوین در شیمی معدنی 1911154 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
روش های طیف بینی کاتالیزگرها 1917003 3 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/02 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
شیمی معدنی2 1911295 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دوشنبه (11:00 - 12:00) 1401/11/08 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
شیمی آلی فلزی 1911053 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
شیمی معدنی2 1911295 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
روش های طیف بینی کاتالیزگرها 1917003 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
شیمی معدنی2 1911295 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نمایش 11 نتیجه
از 1