اعضای هیات علمی

رضا آزادبخت

رضا آزادبخت

رضا آزادبخت   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های طیف بینی کاتالیزگرها 1917003 3 01 | هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1401
شیمی معدنی2 1911295 3 01 | هرهفته دوشنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دوشنبه (11:00 - 12:00) 1401/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1401
شیمی آلی فلزی 1911053 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
شیمی معدنی2 1911295 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
روش های طیف بینی کاتالیزگرها 1917003 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
شیمی معدنی2 1911295 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نمایش 6 نتیجه
از 1