اعضای هیات علمی

رحیم محمودوند

رحیم محمودوند

رحیم محمودوند   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه خانی پیش بینی تغییرات فصل گرمایی رشد در امتداد دریاچه ارومیه در دهه آینده (2025-2016) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
مهناز منطقی پور تعیین نرخهای بهینه بیمه نامه های غیرعمر دکتری دانلود 1396/04/25
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با آمار رسمی 2019166 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
روش تحقیق و مشاوره آماری 2019141 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
روشهای چند متغیره پیوسته2 2019062 3 01 | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1400/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
روش های چند متغیره گسسته 2019169 4 01 1400/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
طرح آزمایشهای 2 2019093 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نمایش 5 نتیجه