اعضای هیات علمی

حسین ترابزاده خراسانی

حسین ترابزاده خراسانی

حسین ترابزاده خراسانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تاثیر موقیت و ارتفاع سد بر ارتباط میان آب های سطحی و آب خوان کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/29
بنت الهدی رسول شریفی مطالعه آزمایشگاهی خزش در بتن های حجیم خود تراکم کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/19
نادیا سبزی پرور بررسی خزش، جمع شدگی و مقاومت فشاری بتن بازیافتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/07
نیکتا لقمانی تأثیر سبک دانه ها بر روی خزش، جمع شدگی و مقاومت فشاری بتن سبک توانمند کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های اطلاعات مدیریت 2115452 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هفته های زوج چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1401/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
فتوگرامتری 2115074 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
کاربردهای سنجش از دور در زمین شناسی و پوشش گیاهی 2115463 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 17:00) | هفته های زوج چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
طیف سنجی و پردازش داده های ابرطیفی 2115461 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
فیزیک سنجش از دور 2115456 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
کاربرد عکسهای هوایی وماهواره ای درباستان شناسی 2812144 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نقشه برداری 2115096 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نقشه برداری در معماری 2813229 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
نقشه برداری در معماری 2813229 2 02 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
سیستم های اطلاعات مدیریت 2115452 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
کاربردهای سنجش از دور در زمین شناسی و پوشش گیاهی 2115463 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
طیف سنجی و پردازش داده های ابرطیفی 2115461 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
فیزیک سنجش از دور 2115456 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نقشه برداری 2115096 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
سیستم های اطلاعات مدیریت 2115452 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کاربردهای سنجش از دور در زمین شناسی و پوشش گیاهی 2115463 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فیزیک سنجش از دور 2115456 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نقشه برداری 2115096 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 18 نتیجه
از 1