اعضای هیات علمی

وحید خداکرمی

وحید خداکرمی

وحید خداکرمی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهدی ابوالقاسمی مدلسازی ریسک در زنجیره تامین پایین دستی با استفاده از شبکه های بیزین کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/21
سمیه امیری ارزیابی ریسک توسعه محصول جدید با استفاده از رویکرد شبکه های بیزین کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/19
سارا اهرمی مدلسازی عدم قطعیت در مدیریت ارزش کسب شده و کنترل پروژه با استفاده ازشبکه های بیزین کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
جعفر باقری مدلسازی ریسک در قراردادهای پروژه های عمرانی با استفاده از شبکه های بیزین کارشناسی ارشد 1392/07/07
حمید تهرانی فرد ارائه مدلی یکپارچه از ریسک زنجیره تامین به وسیله شبکه های بیزین کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/22
محمدرضا حاجی میرزاکوچک انتخاب پرتفوی با استفاده از شبکه های بیزین کارشناسی ارشد 1392/07/06
رسول حیدری ارائه یک مدل شبکه بیزین برای تحلیل تاثیر عوامل بنیادین بر قیمت سهام کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/14
سید محمد حسینی مدل سازی ریسک یکپارچه سازی مشتری در فرآیند توسعه محصول جدید با ترکیب رویکردهای شبکه بیزین و فازی ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
فروغ حسینی استفاده از داده کاوی و شبکه های بیزین برای ارزیابی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
فرشاد حقی رویکرد شبکه های بیزین برای مدلسازی هزینه های کیفیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/17
احسان رستم پور مدلسازی ریسک در تسهیلات انرژی الکتریکی با استفاده از شبکه های بیزین پویای ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سبحان رسول پور مدل سازی پویایی ایمنی در صنایع پرخطر با استفاده از شبکه های بیزین کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
سیدعلیرضا سعیدی گلپایگانی تحلیل عوامل موثر بر ریسک زلزله با استفاده از شبکه بیزین کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مسعود شایانیان ارائه مدلی با استفاده از شبکه بیزین برای بهبود مسئله مکانیابی تسهیلات اضطراری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
مونا شیرازی استفاده از شبکه های بیزین در مدل سازی مدیریت پایداری حوضه دریاچه ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/19
صادق شفیعی زواره مدل سازی ریسک رضایت مشتری با استفاده از شبکه های بیزین کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/20
نفیسه عبداللهی فرد ارائه یک روش پیشرفته برای اندازه گیری ریسک های عملیاتی با ویکرد شبکه های بیزین کارشناسی ارشد 1392/12/18
ابوالفضل فرجی ارائه مدل آنالیز دو مرحله ای مکان یابی چند تسهیلاتی با رویکرد هزینه کل و ماکزیمم پوشش با استفاده از شبکه های بیزین کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
امیراحسان فوایدی تخمین و مدیریت ذخیره اطمینان زنجیره بحرانی پروژه بر پایه شبکه بیزین کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
حسن مقدم زرزری تحلیل عدم قطعیت کیفیت پروژه و رابطه آن با هزینه و زمان با استفاده از شبکه های بیزین کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
مهدی نجفی منش مدلسازی عوامل موثر بر ریسک عمر با استفاده از شبکه های بیزین برای تعیین مقدار نرخ بیمه عمر کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/18
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد مهندسی 2114006 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
تحلیل سیستمها 2114045 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/28 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1400
نظریه و شبکه های بیزی 2114180 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:00) 1401/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
کارآموزی 2114063 1 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1400
مدیریت و کنترل پروژه 2114057 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مهندسی سیستم 2114095 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
اقتصاد مهندسی 2114006 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
نظریه و شبکه های بیزی 2114180 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1400/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مدیریت و کنترل پروژه 2114057 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مهندسی سیستم 2114095 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
نمایش 10 نتیجه
از 1