اعضای هیات علمی

زهرا ایزدی

زهرا ایزدی

زهرا ایزدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آبیاری عمومی 2417150 3 01 | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1402
اصول و روشهای ازدیاد گیاهان 2417146 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1402
شناسایی و مدیریت علف های هرز 2417108 3 01 | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1402
طرح و آزمایشات کشاورزی 2 2417110 3 01 | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1402
مدیریت گلخانه 2417115 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1402
اصول باغبانی 2417064 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی 2417122 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
شناسایی و مدیریت علف های هرز 2417108 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
میوه های معتدله 2417121 3 01 هفته های فرد شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
مبانی گیاهان دارویی 2417135 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/08 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مدیریت گلخانه 2417115 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/28 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
هوا و اقلیم شناسی 2417098 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:00) 1401/11/01 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
نمایش 12 نتیجه
از 1