اعضای هیات علمی

زهرا ایزدی

زهرا ایزدی

زهرا ایزدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی گیاهان دارویی 2417135 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1401
مدیریت گلخانه 2417115 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
هوا و اقلیم شناسی 2417098 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:00) 1401/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
نمایش 3 نتیجه