زهرا ایزدی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

زهرا ایزدی

مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند(ویژه خواهران) / کشاورزی

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Maternal long-term inhalation exposure toperchloroethylene and prenatal teratogenicity:morphometric, hormonal, and histological study"
  Naser Mirazi, الهام اميني, Abdolkarim Hosseini, Zahra Izadi, Alireza Nourian
  TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS, Vol. , pp.206-214, 2023
 2. "مطالعه اثر آنتی اکسیدانی و ضد التهابی عصاره هیدرواتانولی گل گیاه همیشه بهار بر بافت مغز استخوان درموشهای صحرایی نر درمان شده با سیکلوفسفامید"
  آیدا شهابی باهر، ناصر میرازی، زهرا ایزدی، علیرضا نوریان، سمانه صفری
  مجله علوم پزشکی رازی، نسخه ، صفحات:25-39، 1402
 3. "اثر آمی تریپتیلین بر استرس اکسیداتیو ناشی از القاء پنتیلن تترازولدر موشهای صحرایی نر صرعی نژاد ویستار"
  سهیلا نیازی، زهرا ایزدی، ناصر میرازی، عبدالکریم حسینی
  دوماهنامه طب جنوب، نسخه ، صفحات:93-104، 1401
 4. "اثر تنش کمبود آب در مراحل رویشی و زایشی روی برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه مریم گلی (Salvia officinalis L.)"
  زهرا ایزدی
  فنآوری تولیدات گیاهی، نسخه ، صفحات:1-20، 1401
 5. "بررسی خواص آنت یاکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره اتانولی به لیمو"
  زهرا ایزدی، ناصر میرازی
  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، نسخه ، صفحات:1-10، 1401
 6. "اثر محافظتی عصاره هیدرواتانولی گل گیاه همیشه بهار بر پارامترهای خونی در مو شهای صحرایینر درما ن شده با سیکلوفسفامید"
  ناصر میرازی، آیدا شهابی باهر، زهرا ایزدی، علیرضا نوریان، سمانه صفری
  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، نسخه ، صفحات:744-754، 1400
 7. "اثر محلول پاشی برگی سدیم نیتروپروساید روی برخی از ویژگی های مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه همیشه بهار تحت رژیم های مختلف آبیاری"
  زهرا ایزدی، ناصر میرازی
  فنآوری تولیدات گیاهی، نسخه ، صفحات:1-17، 1400
 8. "شناسایی ترکیبات اسانس گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis) و مقایسه اثرات آنتی اکسیدانی اسانس آن با بوتیل هیدروکسی تولوئن در پایداری روغن خوراکی کانولا"
  زهرا ایزدی، ناصر میرازی، مجید آقا علیخانی
  ارمغان دانش، نسخه ، صفحات:579-602، 1399
 9. "ارتباط پر فشارخونی، سن و اعتیاد به مواد مخدر مادران با هیپر بیلیروبینمی نوزاد"
  ناصر میرازی، اصغر سیف، فاطمه زارعی، نصراله پزشکی، زهرا ایزدی
  ارمغان دانش، نسخه ، صفحات:360-373، 1399
 10. "شناسایی ترکیبات شیمیایی و بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس گیاه مریم گلی (Salvia officinalis L.) در زمان های مختلف برداشت."
  زهرا ایزدی، ناصر میرازی
  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، نسخه ، صفحات:1-15، 1399
 11. "مطالعه اثر محافظتی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه به لیمو (Lippia citrodora L.) و ویتامین D3 بر سندروم تخمدان پلی کیستیک القا شده با استرادیول والرات در موش های سوری"
  ناصر میرازی، سمیه مسلسل، زهرا ایزدی، علیرضا نوریان
  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، نسخه ، صفحات:16-27، 1399
 12. "بررسی فعالیت های آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.) بر تعدادی از سویه های باکتریایی گرم مثبت و گرم منفی"
  زهرا ایزدی، ناصر میرازی
  ارمغان دانش، نسخه ، صفحات:162-180، 1399
 13. "شناسایی ترکیبات سازنده اسانس گیاه مرزه تابستانی (Satureja hortensis L.) و تعیین خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی آن"
  زهرا ایزدی، مجید آقا علیخانی، ناصر میرازی
  مجله علوم پزشکی رازی، نسخه ، صفحات:35-48، 1399
 14. "استفاده همزمان آن با ورزش (Matricaria chamomilla L.) مطالعه اثر عصاره هیدرواتانولی گل بابونههوازی بر پروفایل لیپیدهای سرم خون در موشهای صحرایی نر دیابتی نوع یک"
  ناصر میرازی، ساره بیات، علی حیدریان پور، زهرا ایزدی
  مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی ارومیه)، نسخه ، صفحات:672-684، 1398
 15. "تاثیر همزمان ورزش هوازی و عصاره گل بابونه بر سطح سرمی پپتید Cدر موش های صحرایی نر دیابتی القا شده با استرپتوزوتوسین"
  ناصر میرازی، ساره بیات، علی حیدریان پور، زهرا ایزدی
  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، نسخه ، صفحات:10-18، 1398
 16. "مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی میوه عنابدرموش های صحرایی مبتلا )Zizyphus jujube L.(به سندرم تخمدان پلی کیستیک"
  ناصر میرازی، سمیرا شامخی رجب پور، زهرا ایزدی
  ارمغان دانش، نسخه ، صفحات:746-762، 1398

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

 1. "Effect of water deficit stress on yeild, essential oil and antioxidant activity of two milk thistle (Silybum marianum L.) ecotype"
  Zahra Izadi, Naser Mirazi
  8th National Congress on Medicinal Plants, 2019
 2. "Phenolic and flavonoids contents and antioxidant activity of different extracts of aerial parts of feverfew (Tanacetum parthenium L.)"
  Zahra Izadi, Mahmood Esna-Ashari
  8th National Congress on Medicinal Plants, 2019
 3. "The effect of combined application of chemical and biological fertilizer on some morphological, physiologicaland biochemical characteristics of lemon verbena (Lippia citriodora L.)"
  Zahra Izadi, Sayyed Ali Mohammad Modarres Sanavi
  8th National Congress on Medicinal Plants, 2019
 4. "بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره هیدرواتانولی رزماری (Salvia .rosmarinus L) و کاربرد آن در دوغ پاستوریزه"
  زهرا ایزدی
  کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی، 1401
 5. "اثر روش های مختلف خشک کردن بر میزان فنل، فلاونوئید و خواص آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی بومادران (.Achillea millefolium L)"
  زهرا ایزدی
  کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی، 1401
 6. "مقایسه صفات اگرومورفولوژیکی و فیتوشیمیایی چهار اکوتیپ خارمریم (.L marianum Silybum )در شرایط کشت زراعی و گلخانه ای"
  زهرا ایزدی
  هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 1400
 7. "بررسی تاثیر تنش کم آبی بر برخی از ویژگی های مورفولوژیک و بیوشیمیایی چهار اکوتیپ سیاهدانه (Nigella sativa L.)"
  زهرا ایزدی
  هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 1400
 8. "تاثیر تنش شوری بر برخی عناصر معدنی، ویژگی های بیوشیمایی و عملکرد نعناع فلفلی (L. Mentha piperita)"
  زهرا ایزدی
  اولین همایش ملی کاربرد پژوهش های نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی (با محوریت گشنیز)، 1400
 9. "مقایسه ترکیب های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی اندام های مختلف گیاه بومادران (Achillea millefolium L.) در دو منطقه همدان و نهاوند"
  زهرا ایزدی
  اولین همایش ملی کاربرد پژوهش های نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی (با محوریت گشنیز)، 1400
 10. "بررسی عملکرد، میزان پرولین، قندهای محلول، کلروفیل، محتوای نسبی آب (RWC) و میزان اسانس در مریم گلی (Salvia officinalis L.) تحت شرایط تنش خشکی"
  زهرا ایزدی
  اولین همایش ملی کاربرد پژوهش های نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی (با محوریت گشنیز)، 1400