دروس

ردیف عنوان
1

کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی

2

کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

3

کارشناسی ارشد توسعه روستایی

4

کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی(بازاریابی و تولید)

5

دکتری توسعه کشاورزی

6

دکتری ترویج کشاورزی