مجید رسولی
مدیرگروه مهندسی بیوسیستم

رشته تحصیلی: مهندسي كشاورزي - مكانيزاسيون كشاورزي​​​​​​​
مرتبه علمی: استادیار​​​​​​​

رایانامه: m.rasouli@basu.ac.ir

صفحه شخصی