الهه فیاض
مدیر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

رشته تحصیلی: اصلاح نباتات (ژنتيك مولكولي)​​​​​​​
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: e.fayyaz@basu.ac.ir

صفحه ضخصی