امکانات آزمایشگاهی

دستگاه Real time PCR :

Responsive Image
معرفی روش: Real time PCR تکنیکی برای مشاهده بی وقفه ی پیشرفت واکنش PCR در طول زمان می باشد که بر مبنای نور فلوروسنت تولیدی است که در طول واکنش افزایش می یابد. این تکنیک می­تواند با حداقل اسید نوکلئیک آغاز شود و مقدار تولید نهایی را با دقت زیادی تعیین نماید. این روش توانایی تشخیص بسط PCR را در مرحله اولیه واکنش دارد در حالی که تشخیص در PCR  معمولی در مرحله نهایی واکنش می باشد. بیشترین استفاده این روش در اندازه گیری بیان ژن به صورت مطلق یا نسبی است. 
دستگاه Lightcyler96 Roch: ساخت سوئیس با 6 کانال رنگی توانایی اجرای تکنیک های مختلف real time PCR را دارد که شامل موارد زیر است:
Absolute quantification، Relative quantitive، Qualitative detection، HRM، Tm calling،Endpoint genotyping
این روش ها علاوه بر PCR ساده به صورت Gradient و Nested هم قابل اجراست. نرم افزار دستگاه توانایی زیادی در تحلیل داده ها دارد.

دستگاه Thermocycler:

Responsive Image
معرفی روش PCR: مخفف Polymerase chain reaction به معنی واکنش زنجیره ای پلی مراز می باشد. هدف از آن سنتز رشته هایDNA  جدید از روی رشته های الگو است که به صورت زنجیر وار تکرار می شود تا میزان رشته الگوی آن به اندازه ای برسد که برای آزمایشات بعدی مناسب بوده و قابل شناسایی باشد. دستگاه ترموسایکلر می تواند این روش را به راحتی انجام دهد.

دستگاه peqSTAR 96X: محصول شرکت PEQLAB انگلستان است که توانایی اجرای PCR را به صورت ساده و گرادیان دارد.

سانتریفیوژ :

Responsive Image
دستگاه: سانتریفیوژ یخچال دار با توان 15000 دور در دقیقه توانایی سانتریفیوژ کردن انواع میکروتیوب را دارد. دستگاه محصول شرکت PIT و مدل آن Universal 320R است. 

علاوه بر آن آزمایشگاه یک دستگاه مینی فیوژ دارد که برای انواع میکروتیوب ها و تیوب های استریپ مناسب است.

Responsive Image
معرفی روش کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography): روشی است که با استفاده از ستون های کروماتوگرافی، نمونه های مخلوط مواد شیمیایی تزریق شده به دستگاه را پس از تبخیر، توسط گاز حامل به ستون جداساز وارد می نماید و سپس اجزای مخلوط تزریق شده را از یکدیگر جدا نموده و به ترتیب از ستون جداساز خارج می کند. این جداسازی براساس ماهیت شیمیایی مخلوط (ازنظر وزن مولکولی ، قطبیت و نقطه جوش ماده تزریق شده) ماهیت ستون کروماتوگرافی فاز ساکن (قطبی ،نیمه قطبی و غیرقطبی) وهمچنین ماهیت گازحامل انجام می گیرد. آشکارساز (معمولاFID) سیگنال شیمیایی را به سیگنال الکتریکی و در نهایت سیگنال دیجیتال تبدیل کرده و توسط یک نرم افزار برروی نمایشگربه صورت گراف نمایش می دهد. این گراف شامل پیک هایی است که زمان خروج آن ماهیت ماده و سطح زیر پیک مقدارآن را معین می نماید.
دستگاه گازکروماتوگراف GC2552: محصول شرکت طیف گستر فراز است. در حال حاضر دستگاه دارای ستون مویین Teknokroma-column TBR-1 با اندازه 30m*0.32mm*1.0µm و ستون پرشده Porapak Q به طول 6 متر و گاز حامل هیدروژن و هوای فشرده است. دستگاه دو آشکارساز FID و TCD دارد.